Ffeithiau Allweddol

Cyfleusterau

1,462 o welyau newydd (2,000 erbyn hydref 2017)

Ystafelloedd safonol, moethus, i ddau, ac ystafelloedd â mynediad i gadair olwyn

Fflatiau un neu ddwy ystafell wely

Adeiladau arddull coleg wedi'u hadeiladu o gwmpas iardiau mewnol gyda gofod cymdeithasol

Ceginau a chyfleusterau arlwyo

Gwybodaeth am yr Adeilad

Mae gwasanaeth band eang ac yswiriant eiddo personol wedi'u cynnwys yn rhent yr holl ystafelloedd.

Mae gan bob ystafell wely tri chwarter (oni nodir fel arall isod), cist ymyl y gwely, desg, cadair, silff lyfrau, a lle i gadw dillad. Yn ogystal, mae llenni tywyllu, pinfwrdd a drych ym mhob ystafell.

Ystafell ymolchi en suite.

Cyfleusterau Cymunedol

Man storio beiciau yn iard ganolog y llety.

Mae pob cegin yn cynnwys ffwrn, hob, sinc, microdon, tegell ac oergell/rhewgell. Mae fflatiau a rennir (4 ystafell wely neu fwy) yn cynnwys bar brecwast, stoliau, bwrdd coffi a soffa.

Ardal dderbyn bwrpasol ag ystafell bost a desg gymorth.

Mae'r holl ystafelloedd â chyfleusterau hunanarlwyo.

Preswylfeydd Myfyrwyr

Mae'r preswylfeydd myfyrwyr newydd ar Gampws y Bae wedi'u cynllunio fel bod y gofod mewnol yn fodern a bod ochr allanol yr adeilad yn gallu goroesi treigl amser, o ran cynllun ac yn erbyn yr elfennau.

Dechreuodd y gwaith ar gam nesaf datblygu llety myfyrwyr ym mis Ionawr 2016, a bydd wedi'i gwblhau yn barod i fyfyrwyr symud i mewn ym mis Medi 2017. Bydd hwn yn dod â chyfanswm y llety sydd ar gael i fyfyrwyr, a ddarperir mewn tri cham gwahanol gan St. Modwen ar gyfer Campws y Bae, i 2,000 erbyn hydref 2017.