Tŷ Fulton

Fel rhan o strategaeth hirdymor i ailwampio Tŷ Fulton, gwnaed y gwelliannau a ganlyn:

 • Newid swyddfeydd yr hen Wasanaethau Arlwyo a swyddfeydd Swyddogion Gwasanaethau Cynadledda i ofod swyddfa newydd a phrif dai bach Tŷ Fulton;
 • Amnewid y gorchudd sy'n dal dŵr, yr insiwleiddio ac ochrau'r prif do;
 • Ailwampio pont gyswllt y gorllewin;
 • Darparu ardaloedd astudio anffurfiol a newid y dodrefn yn y Ffreutur;
 • Newid yr ystafelloedd bwyta ar y trydydd llawr a darparu cynteddau newydd – sy'n creu gofod addysgu newydd ar gyfer hyd at 380 o fyfyrwyr;
 • Datblygu ardal fanwerthu newydd 200 metr sgwâr, siop goffi newydd a man gwerthu bach;
 • Troi'r ganolfan iechyd gynt yn Ganolfan Gyngor i Fyfyrwyr;
 • Ailwampio'r ardal gymunedol ar y llawr gwaelod;
 • Derbynfa bwrpasol ym mynedfa'r llawr gwaelod i fod yn ganolbwynt i ymwelwyr â Thŷ Fulton;
 • Ailwampio ochr dde-ddwyreiniol y llawr gwaelod i gyd-fynd ag ochr dde-orllewinol yr adeilad;
 • Ailorchuddio canopi'r fynedfa;
 • Ailgartrefu'r Swyddfa Rheoli Diogelwch i sicrhau diogelwch a diogeledd y miloedd o fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr sy'n defnyddio Campws Parc Singleton.