Cyfoeth Naturiol Cymru (Campws Parc Singleton)

Cyfoeth Naturiol Cymru (NRW) yw cynghorwyr y Llywodraeth ar bolisi amgylcheddol ac ecolegol.

Caiff cyfleusterau Gwasanaethau Dadansoddol NRW eu lleoli yn Adeilad Faraday Prifysgol Abertawe o fis Medi 2016. Mae'r cyfleuster yn gwasanaethu anghenion monitro amgylcheddol ac ymchwil Asiantaeth yr Amgylchedd gynt, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a'r Comisiwn Coedwigaeth.

Yn y labordy newydd bydd staff yn parhau i gynnal gwaith dadansoddi amgylcheddol hanfodol, megis monitro lle gallai problemau fod, profi ansawdd dŵr ein traethau, ac archwilio achosion o lygru a safleoedd gwastraff anghyfreithlon.

Bydd y labordy newydd yn diwallu anghenion cyfredol a thwf NRW yn y dyfodol, ac ar ben hynny bydd yn cynnig cyfleoedd diderfyn ar gyfer mentrau ymchwil ar y cyd rhwng NRW a Phrifysgol Abertawe.

Bydd cydleoli'r gwasanaeth labordy yn y sector academaidd ac ehangu ei wasanaethau yn dod â mwy o fanteision economaidd i dde-orllewin Cymru. Bydd yn cynnig ystod ehangach a gwell o wasanaethau hefyd i NRW a chwsmeriaid posib ledled y Deyrnas Unedig a'r tu hwnt.