Teithio Mewn Car

Mae Prifysgol Abertawe'n ymrwymedig i wreiddio arferion cynaliadwy ym mhob agwedd ar fywyd yn y Brifysgol. I'r perwyl hwn, rydym yn annog myfyrwyr i ddefnyddio cludiant cyhoeddus lle bynnag y bo modd. Mae rhagor o wybodaeth am deithio ar y bws yma.

Fodd bynnag, rydym yn deall nad yw rhai myfyrwyr yn gallu defnyddio cludiant cyhoeddus oherwydd amgylchiadau personol.

Os yw'n angenrheidiol i chi yrru i'n campysau ac oddi yno, gweler y manylion isod am sut a ble i barcio.

Parcio ar y Campws i Fyfyrwyr

Mae trwyddedau parcio ar gael i gategorïau penodol o fyfyrwyr.

Sylwer, yn ystod y broses cais am drwyddedau parcio, byddwn yn gwirio cronfa ddata'r DVLA am bob cerbyd. Ni fydd  trwydded yn cael ei rhoi i gerbyd heb dystysgrif MOT neu Dreth Cerbyd ddilys.

Trwyddedau Parcio Myfyrwyr - Categorïau Cymwys

Myfyrwyr y mae angen addasiadau rhesymol arnynt oherwydd rhesymau meddygol

Mae hyn yn cynnwys gofalwyr myfyrwyr nad ydynt yn gallu gyrru hefyd.

Caiff myfyrwyr barcio ar y campws os yw'r math hwn o drwydded parcio car ganddynt.

Cost y drwydded - £44 y flwyddyn academaidd*

*Darperir y drwydded barcio hon yn rhad ac am ddim i ddeiliaid bathodyn glas.

Sut i wneud cais

I wneud cais, lawrlwythwch y ffurflen gais:

Ffurflen Gais Campws Parc Singleton 2017/18

Ffurflen Gais Campws y Bae 2017/18

(neu gallwch gasglu un o Dderbynfa Ystadau a Rheoli Cyfleusterau: 4ydd Llawr Tŷ Undeb, Parc Singleton, Llawr 1af Canolfan Wybodaeth y Tŵr, Campws y Bae). Ar ôl cwblhau'ch ffurflen gais, dylech ei hanfon drwy e-bost at:

Materion Symudedd

Y Swyddog Anableddau (Adel Jones: A.M.Jones@abertawe.ac.uk). Mae'n bosib y gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth ategol. Bydd y Swyddog Anableddau yn eich cynghori.

Materion Lles

Cydlynydd Bywyd Myfyriwr (Danielle Richards d.l.richards@abertawe.ac.uk). Mae'n bosib y gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth ategol. Bydd y Swyddog Lles yn eich cynghori.

Sut byddaf yn derbyn fy nhrwydded?

Pan fydd eich trwydded wedi'i hawdurdodi, bydd tîm gweinyddol Ystadau a Rheoli Cyfleusterau yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi ble a phryd i'w chasglu. Bydd rhaid i chi dalu'n llawn drwy gerdyn credyd neu ddebyd, neu arian parod, wrth ei chasglu. Sylwer, codir tâl ychwanegol o 1.5% ar gyfer taliadau drwy gerdyn credyd.

Myfyrwyr â phlant dibynnol sy'n mynd i Feithrinfa'r Brifysgol

Caiff myfyrwyr barcio ar y campws os yw'r math hwn o drwydded parcio car ganddynt.

Cost y drwydded - £44 y flwyddyn academaidd.

Sut i wneud cais

I wneud cais, lawrlwythwch y ffurflen gais:

Ffurflen Gais Campws Parc Singleton 2017/18

Ffurflen Gais Campws y Bae 2017/18

(neu gallwch gasglu un gan Reolwr y Feithrinfa, y Feithrinfa, Estyniad Adeilad Grove, Campws Parc Singleton). Ar ôl cwblhau'ch ffurflen gais, dylech ei hanfon drwy e-bost at Reolwr y Feithrinfa (Tracey Knuska: nursery@swansea-union.co.uk).

Sut byddaf yn derbyn fy nhrwydded?

Pan fydd eich trwydded wedi'i hawdurdodi, bydd tîm gweinyddol Ystadau a Rheoli Cyfleusterau yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi pryd a ble i'w chasglu. Bydd rhaid i chi dalu'n llawn drwy gerdyn credyd neu ddebyd, neu arian parod, wrth ei chasglu. Sylwer, codir tâl ychwanegol o 1.5% ar gyfer taliadau drwy gerdyn credyd.

Myfyrwyr ag ysgoloriaethau chwaraeon

Cost y Drwydded - wedi'i chynnwys yn yr ysgoloriaeth neu'r fwrsariaeth

Sut i wneud cais

I wneud cais, e-bostiwch y Swyddog Recriwtio a Digwyddiadau Chwaraeon (Roger Davies: roger.davies@abertawe.ac.uk) i ofyn am ffurflen gais. Ar ôl cwblhau'ch ffurflen gais, dylech ei hanfon drwy e-bost at: roger.davies@abertawe.ac.uk.

Sut byddaf yn derbyn fy nhrwydded?

Pan fydd eich trwydded wedi'i hawdurdodi, bydd y Swyddog Recriwtio a Digwyddiadau Chwaraeon yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi pryd a ble i'w chasglu.

Myfyrwyr sy'n byw y tu allan i'r Ardaloedd a Wasanaethir gan Fws Prifysgol Abertawe

Bellach, caiff myfyrwyr sy'n byw y tu allan i'r ardaloedd a wasanaethir gan Fws Prifysgol Abertawe (a nodir ar y map isod) yn ardaloedd 1 i 4, wneud cais am drwydded barcio i barcio naill ai ar safle Cae Hamdden neu ar safle Parcio a Theithio Ffordd Fabian*.

*Mae cost trwydded Campws y Bae'n cynnwys teithio ar y bws i Gampws y Bae ac oddi yno.  Edrychwch ar yr amserlen bws

Mae cyfnod gwneud cais am y trwyddedau parcio ceir hyn yn gorffen ddydd Gwener 6 Hydref. Cewch eich hysbysu am y penderfyniad ar eich cais, a byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau clir am gasglu trwyddedau, o fewn 5 niwrnod gwaith i'r dyddiad cau.

Nodiadau i Ymgeiswyr

  • Mae nifer y trwyddedau sydd ar gael yn gyfyngedig.
  • Caiff trwyddedau eu dosbarthu yn ôl blaenoriaeth; rhoddir y flaenoriaeth uchaf i'r rhai sy'n byw bellaf o'r ardal a wasanaethir gan y bws.
  • Dim ond myfyrwyr sy’n byw yn y parthau 1 – 4 a thu allan i’r Ardal a Wasanaethir gan Fws Prifysgol Abertawe sy’n gymwys i wneud cais.
  • Mae'r drwydded hon yn caniatáu i uchafswm o 4 person deithio ym mhob car i safle Parcio a Theithio Ffordd Fabian ac oddi yno.

Cost y drwydded £200 y flwyddyn academaidd.

Sut i wneud cais

I wneud cais, lawrlwythwch y ffurflen gais:

Ffurflen Gais Campws Parc Singleton 2017/18

Ffurflen Gais Campws y Bae 2017/18  

(neu gallwch gasglu un o Dderbynfa Ystadau a Rheoli Cyfleusterau: 4ydd Llawr Tŷ Undeb, Parc Singleton, Llawr 1af Canolfan Wybodaeth y Tŵr, Campws y Bae). Ar ôl cwblhau'ch cais, dylech ei hanfon drwy e-bost i estates-carparking@abertawe.ac.uk

Sut byddaf yn derbyn fy nhrwydded?

Pan fydd eich trwydded wedi'i hawdurdodi, bydd tîm gweinyddol Ystadau a Rheoli Cyfleusterau yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi pryd a ble i'w chasglu. Gofynnir i chi dalu'n llawn drwy gerdyn credyd neu ddebyd, neu arian parod, wrth ei chasglu. Sylwer, codir tâl ychwanegol o 1.5% ar gyfer taliadau drwy gerdyn credyd.

Map

Parcio y tu allan i oriau ar gyfer myfyrwyr

Y tu allan i oriau gwaith arferol, caiff yr holl fyfyrwyr barcio am ddim ar y naill gampws neu'r llall, o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 4pm ac 8am y bore canlynol ac unrhyw adeg ar y penwythnos. Ar Gampws y Bae, mae'r Brifysgol yn rheoli parcio drwy system Adnabod Rhifau Cofrestru Awtomatig. I sicrhau bod y system yn adnabod eich cerbyd ac nad yw'n rhoi hysbysiad o dâl cosb i chi'n awtomatig, bydd angen i chi wneud cais am drwydded myfyriwr y tu allan i oriau os ydych yn parcio y tu allan i oriau ar Gampws y Bae.

Cost y drwydded £5

Sut i wneud cais

Ewch i Dderbynfa Ystadau a Rheoli Cyfleusterau, Llawr Cyntaf, Canolfan Wybodaeth y Tŵr, Campws y Bae.

Sut byddaf yn derbyn fy nhrwydded?

Pan fydd eich trwydded wedi'i hawdurdodi, bydd tîm gweinyddol Ystadau a Rheoli Cyfleusterau yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi pryd a ble i'w chasglu. Gofynnir i chi dalu'n llawn drwy gerdyn credyd neu ddebyd, neu arian parod, wrth ei chasglu. Sylwer, codir tâl ychwanegol o 1.5% ar gyfer taliadau drwy gerdyn credyd.

 

Parcio Talu & Arddangos

Campws Parc Singleton

Nid oes parcio talu ac arddangos ar y campws ar gael i fyfyrwyr ar Gampws Parc Singleton. Y meysydd parcio talu ac arddangos agosaf yw’r Recreation Ground a’r Pub on the Pond, y naill a’r llall o fewn cyrraedd i’r campws.

Campws y Bae

Mae nifer cyfyngedig o leoedd parcio talu ac arddangos ar gael i fyfyrwyr yng Nghampws y Bae yn y prif faes parcio sydd wedi’i leoli i’r gorllewin o’r campws. Mae cilfachau deiliaid trwydded wedi cael eu marcio’n glir a’u cadw i ddeiliaid trwydded yn unig.

Mae nifer cyfyngedig o leoedd parcio talu ac arddangos yn y maes parcio SSSI sydd wedi’i leoli i’r dwyrain o’r campws. 

Gwybodaeth am barcio

Parcio a Theithio

Ble yn union mae gorsaf Parcio a Theithio Ffordd Fabian? Mae gyferbyn â McDonalds - gweler y map isod:

Maes Hamdden

Ble yn union mae’r Maes Hamdden? Gweler y map isod:

Myfyrwyr ag Anableddau

Bydd gan fyfyrwyr sydd ag anawsterau symud hawl i barcio ar y ddau gampws, cyn belled â’u bod yn arddangos bathodyn glas dilys neu drwydded arbennig.

Ar gyfer deiliaid bathodynnau glas, sicrhewch eich bod yn arddangos y bathodyn, a byddwch yn cael parcio mewn unrhyw le parcio ar y campws (mae yna leoedd ar y ddau gampws wedi’u neilltuo ar gyfer pobl ag anableddau).

Polisi

Mae llawer o fyfyrwyr yn gofyn pam nad oes parcio ar gael ar y campysau, a pham nad ydym yn adeiladu maes parcio aml-lawr? Mae yna ddau brif reswm:

1) Mae Prifysgol Abertawe yn anelu at fod yn brifysgol werdd. Rydym wedi gwneud gwelliannau enfawr yn y blynyddoedd diwethaf diolch i waith caled y Tîm Cynaliadwyedd. Rydym wedi cael statws 'Gradd Dosbarth Cyntaf' gan Gynghrair Gwyrdd The Guardian, gan ddod y brifysgol gyntaf yng Nghymru i ennill achrediad ISO14001 a gwobr platinwm 'Ecocampus'; ac rydym wedi cael ein henwebu ar gyfer Gwobr Green Gown. Gyda hyn mewn golwg, ni fyddai’n iawn i'r Brifysgol gymryd camau gweithredu sy'n hyrwyddo teithio anghynaladwy - megis adeiladu maes parcio mawr.

2) Mae yna gyfyngiadau cynllunio tynn ar symudiadau cerbydau ar Gampws y Bae. Roedd yr awdurdodau cynllunio lleol yn poeni am y potensial ar gyfer nifer fawr o symudiadau cerbydau yn ôl ac ymlaen o Gampws y Bae ac felly fe wnaethant gynnwys cyfyngiad tynn iawn ar y nifer o symudiadau cerbydau a ganiateir ar ac oddi ar y campws. Ni wnaethant roi caniatâd cynllunio ar gyfer maes parcio mawr, ac nid oes yna unrhyw obaith o gael caniatâd cynllunio ar gyfer maes parcio ceir sylweddol newydd ar y naill gampws.

Os hoffech wybod mwy am bolisi teithio Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'n Cydlynydd Cynllun Teithio j.cornelius@swansea.ac.uk.