Mae teithio ar fws yn ffordd wych i fynd o gwmpas Abertawe

Teithio ar fysiau yw un o'r ffyrdd mwyaf cynaliadwy, mwyaf cost effeithiol ac yn aml un o'r ffyrdd cyflymaf o deithio o gwmpas Abertawe. Mae tocyn bws yn fuddsoddiad hanfodol os ydych eisiau teithio rhwng campysau, i ganol y ddinas, i ardaloedd preswyl, neu i gyrchfannau poblogaidd fel Y Mwmbwls neu Stadiwm Liberty.

Mae'r rhwydwaith UniBus sy’n cael ei weithredu gan First Cymru yn cysylltu Campws Parc Singleton a Champws y Bae, Prifysgol Abertawe ac ardaloedd preswyl i fyfyrwyr y ddinas, gan gynnwys y Pentref Myfyrwyr, Sgeti, Uplands, Brynmill a Chanol y Ddinas.

Mae popeth sydd angen i chi ei wybod am deithio ar fws yn ôl ac ymlaen o Brifysgol Abertawe gan gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf drwy neges destun ar gael trwy MyUni Journey.

Mae NAT buses hefyd yn cynnig cyfraddau gostyngedig i fyfyrwyr a staff gyda phas rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn. Am ragor o wybodaeth ewch i: www.natgroup.co.uk/bus-services.

Bws Nos

Allan yn hwyr? Mae'r gwasanaeth bws hwyr rhif 8 ar gael i’ch cludo tan ar ôl 2:00yb, ond cofiwch am y cod ymddygiad wrth deithio!

I gael y manylion llawn, darllenwch ein Cod ymddygiad ar gyfer y bws nos.

Cynllun Tocyn Bws i Staff

Mae’r Brifysgol yn gweithredu Cynllun Tocyn Bws i Staff. Mae’r cynllun yn cynnig y cyfle i staff brynu Tocyn Bws blynyddol i deithio ar draws De a De Orllewin Cymru ar fysiau First Cymru, saith niwrnod yr wythnos drwy gydol y flwyddyn am £350.00 ar gyfer Dinas Abertawe neu £450.00 ar gyfer Abertawe “Gyfan”.

Rhannu’r Gost

Rhannu’r Gost

  • Gall staff ar gytundeb parhaol ddewis rhannu’r gost y Tocyn Bws a thalu drwy dynnu arian o’u cyflog bob mis: £29.16 y mis am docyn Dinas Abertawe a £37.50 y mis ar gyfer tocyn Abertawe “Gyfan”.
  • Ar gyfer aelodau staff ar gytundebau tymor penodol, bydd cost flynyddol y drwydded yn cael ei ail gyfrifo yn seiliedig ar hyn eu cytundeb e.e. cytundeb 10 mis: £350 neu £450/10 = £35 neu £45 y mis ayb.

 Mae’n bwysig nodi bod y Brifysgol yn talu'r swm blynyddol i First Cymru ar ran yr aelod staff felly nid oes posib dychwelyd / cael arian yn ôl am docyn bws.

Cynllun yn Lle'r Tocyn Bws

Mae’r Siop Deithio yn cynnig cynllun tocyn Bws newydd am gost ychwanegol o £30 sy’n daladwy i’r Siop Deithio. Mae hyn yn cynnwys rhoi hyd at ddau docyn newydd i chi os byddwch yn colli eich tocyn, yn ddibynnol ar delerau ac amodau'r Siop Deithio.

Dylai aelodau staff sicrhau eu bod yn cadw dogfennau yswiriant sy’n cael eu rhannu gyda’r tocyn bws gan y bydd gofyn iddynt ddangos hwn yn y Siop Deithio os ydynt yn colli'r tocyn bws. Does dim posib rhoi tocyn newydd heb y ddogfen hon.

Sut i wneud Cais

Os ydych eisiau gwneud cais am Docyn Bws, cwblhewch y Ffurflen Gais Tocyn Bws 2016/2017 (isod) ac ewch ag ef i Dderbynfa Ystadau a Rheoli Cyfleusterau i’w gymeradwyo cyn mynd i’w nôl o’r Siop Deithio.

Cynllun Tocyn Bws i Staff – Telerau ac Amodau

FFURFLEN GAIS TOCYN BUS