Tân

Os ydych yn gweithio neu’n astudio yn y Brifysgol, eich cyfrifoldeb chi yw ymgyfarwyddo â’r llwybrau a’r allanfeydd argyfwng a’r mannau ymgynnull ar gyfer yr adeilad yr ydych yn eu defnyddio.  Darperir arwyddion cyfeirio i’ch cynorthwyo i adnabod y llwybrau a’r allanfeydd pe cyfyd argyfwng.

Os oes gennych unrhyw bryderon yng nghyswllt diogelwch tân yn eich adeilad, dylech roi gwybod i’ch Cydlynydd Iechyd a Diogelwch amdanynt.

Peidiwch â symud unrhyw offer a gyflenwir ar gyfer diogelwch tânnag ymyrryd ag o. Os sylwch bod offer tân ar goll neu wedi’i ddifrodi rhowch wybod i’ch Cydlynydd Iechyd a Diogelwch amdano’n syth.

Ar lein ceir pecyn hyfforddi ar ymwybyddiaeth o ddiogelwch tân ac mae’n orfodol i bob gweithiwr. Mae#n mynd â chi drwy beryglon tân, gweithredoedd ac offer diffodd tân.

Er mwyn cael hyfforddiant, ewch i: www.swanseauniversity.hosted.safetylearning.co.uk

Os ydych yn gweithio neu’n astudio yn y Brifysgol, mae atal tân yn rhan o’ch cyfrifoldeb:

 • Peidiwch â rholio gwifrau. Agorwch gwifrau estyn allan yn llawn.
 • Gwnewch yn siŵr nad yw gwifrau wedi treulio
 • Peidiwch â gorlwytho pwyntiau pŵer.
 • Peidiwch â chysylltu gwifrau estyn â’i gilydd.
 • Chwiliwch am unrhyw ddifrod i offer trydanol cyn ei ddefnyddio: craciau, darnau rhydd ac ati.
 • Dim ond mewn mannau dynodedig ar y campws y caniateir ysmygu.
 • Sicrhewch fod sigaréts wedi’u diffodd ac wedi’u rhoi mewn bin
 • Rhaid labelu deunyddiau hynod fflamadwy’n glir a’u storio’n ddiogel.
 • Sicrhewch y ceir gwared â’r holl wastraff yn ddiogel yn unol â’r cynllun rheoli gwastraff. Peidiwch â chadw sypiau mawr o wastraff.
 • Sicrhewch bod yr amgylchedd gwaith yn gyffredinol lân a diogel trwy gadw mannau’n dwt a chael gwared â pheryglon, megis gwifrau (perygl baglu) a sypiau o bapur (perygl tân).  
 • Peidiwch byth ag anwybyddu perygl posib, hyd yn oed os nad yw yn eich man gwaith chi.
 • Peidiwch â gadael drysau tân yn agored.

Mae llawer o nwyon yn hynod fflamadwy ac os byddych yn arogli nwy:

 • Rhowch wybod i bawb o’ch amgylch a sicrhau eu bod wedi gadael y cyffiniau. Rhowch wybod i’r Tîm Diogelu – ffoniwch 333.
 • Peidiwch â chanu’r larwm tân na throi unrhyw ddyfeisiau trydanol ymlaen na’u diffodd
 • Os yw’n ddiogel gwneud hyn, trowch ffynhonnell y nwy i ffwrdd os gallwch gael hyd iddi.