Sŵn

Mae sŵn yn rhan o fywyd beunyddiol ond gall sŵn uchel niweidio’ch clyw’n barhaol. Waeth beth yw eich oedran, unwaith y collwch eich clyw, ni allwch fyth ei adfer. Yr hyn yw colli clyw oherwydd sŵn yw niwed diwrthdro i’r clustiau a achosir wrth fod yng nghanol sŵn uchel.

Oes risg i mi?

Mae risg i chi os gallwch ateb ‘ydyw’, ‘oes’ neu ‘ydwyf’ i unrhyw un o’r cwestiynau hyn ynghylch y lefelau sŵn lle’r ydych chi’n gweithio:

  • Ydyw’r sŵn yn tarfu – fel stryd brysur, sugnwr llwch neu dŷ bwyta llawn – am y rhan fwyaf o’r diwrnod gwaith?
  • Oes rhaid i chi godi’ch llais i gael sgwrs arferol pan fyddwch oddeutu dau fetr oddi wrth eich gilydd am o leiaf ran o’r diwrnod?
  • Fyddwch chi’n defnyddio offer neu beiriannau pweredig swnllyd am dros hanner awr y diwrnod?
  • Oes synnau oherwydd effeithiau (e.e. sŵn cnocio, gwasgofannu, offer effaith niwmatig, ac ati.), ffynonellau ffrwydrol megis offer neu ffrwydrynnau cetrys, neu ynnau?  
  • Ydyw’ch clyw’n pylu erbyn diwedd y diwrnod, hyd yn oed os yw’n well erbyn y bore nesaf?

Rydym eisiau atal colli clyw cyn iddo ddigwydd. Efallai bod risg i chi os bu i chi ateb ‘ydyw’, ‘oes’ neu ‘ydwyf’ i unrhyw un o’r cwestiynau uchod.  Siaradwch â’ch rheolwr a all gysylltu â’ch Cydlynydd Iechyd a Diogelwch neu Iechyd Galwedigaethol (staff yn unig) am gyngor.

Rheoli a Lleihau’r Risg

Er mwyn gweld a oes risg o fod yng nghanol sŵn yn y gwaith, rhaid cynnal asesiad risg i bennu lefelau sŵn a hyd yr amser yr ydych yng nghanol y sŵn. Yna rhaid gweithredu i leihau a rheoli’r risg yn sgil bod yng nghanol y sŵn er mwyn gwarchod staff a myfyrwyr. Y dewis olaf bob amser yw offer gwarchod clyw. Rhaid asesu ffynonellau sŵn i bennu a oes modd eu gostwng un ai yn y ffynhonnell neu trwy leihau llwybr y sŵn. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am leihau a rheoli’r risgiau.

Os oes gennych ymholiadau neu pe byddech yn dymuno cyngor ychwanegol ar gyfyngiadau amser bod yng nghanol sŵn, cysylltwch â’r Tîm Iechyd a Diogelwch

Galwch: 5240

E-bost: healthandsafety@swansea.ac.uk

Sut allaf warchod fy hun?

Cydweithredwch.  Cynorthwywch y Brifysgol i wneud yr hyn sydd ei angen i warchod eich clyw. Sicrhewch eich bod yn defnyddio dyfeisiau rheoli sŵn yn gywir (e.e. llocau sŵn) ac yn dilyn unrhyw ddulliau gweithio a roddir yn eu lle.  At hyn, ewch i gael archwilio’ch clyw gan iechyd galwedigaethol yn ôl y gofyn. Golyga hyn bod angen i chi gymryd rhyw gymaint o gyfrifoldeb am eich clyw. 

Sicrhewch fod yr hyn sy’n gwarchod eich clustiau’n addas

ar gyfer y lefelau sŵn. Gan ddibynnu ar oes angen i chi fod eisiau clywed synnau eraill o’ch cwmpas, e.e. signalau, traffig, sgwrs, efallai y bydd angen gwarchodaeth arbennig arnoch sy’n gostwng y lefelau sŵn peryglus ond sy’n caniatáu i chi glywed synnau pwysig eraill.

Gwisgwch unrhyw offer a roddir i chi’n sy’n gwarchod eich clyw. Gwisgwch o’n gywir (dylech gael hyfforddiant ar sut i wneud hyn), gwnewch yn siŵr eich bod yn ei wisgo bob amser pan fyddwch yn gwneud gwaith swnllyd a phan fyddwch mewn mannau gwarchod eich clyw. Mae ei dynnu hyd yn oed am gyfnod byr yn unig yn golygu y gallai eich clyw gael ei niweidio o hyd.

Gofalwch am yr hyn sy’n gwarchod eich clyw. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall yr hyn sydd angen i chi ei wneud i’w gadw mewn cyflwr gweithio da.

Prynwch offer â sŵn isel. Mae modd cael cyngor gan y cydlynydd neu’r tîm iechyd a diogelwch.

Rhowch wybod yn syth os oes problemau gyda’ch offer gwarchod clyw neu ddyfeisiau rheoli sŵn. Rhoddwch wybod i’ch rheolwr a’ch Cydlynydd Iechyd a Diogelwch, yn enwedig felly os oes gennych broblemau gyda’ch clustiau.

Goruchwylio Iechyd

Iechyd Galwedigaethol sy’n goruchwylio iechyd y rhai hynny a allai fod yng nghanol lefelau penodol o sŵn. Bydd hyn yn golygu prawf clyw er mwyn gwneud yn siŵr nad oes symptomau o golli clyw. Bydd yr holl gofnodion unigol yn cael eu cadw’n feddygol gyfrinachol. Fodd bynnag, byddir yn rhoi adroddiadau cryno ar grwpiau o staff yn ôl i’r rheolwr er mwyn nodi effeithlonrwydd y system rheoli sŵn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Iechyd Galwedigaethol:

Galwch: 295538

E-bost: occupational-health@swansea.ac.uk