Dylunio Gwaith Adeiladau

Os byddwch yn gwneud ‘gwaith adeiladu’ neu’n cyfarwyddo contractwyr i wneud hynny, mae gennych ddyletswyddau dan Reoliadau Rheoli Dylunio ac Adeiladu 2015.

Mae ‘gwaith adeiladu’ yn cynnwys adeiladu, gosod offer, gosod ceblau trydanol neu ddata, cynnal digwyddiadau, gosod marcîs a rhyw gymaint o waith cynnal a chadw.

Os ydych yn caffael neu’n gwneud unrhyw waith fel hyn, mae’n bwysig eich bod yn ddeilydd dyletswydd ac mae gofyn i chi fod â gwybodaeth a dealltwriaeth o Reoliadau Rheoli Dylunio ac Adeiladu 2015 ac o’r Ddogfen HSE L153 ategol cyn dechrau ar unrhyw waith.

Os ydych angen eglurhad a yw’r math o waith yr ydych yn ei wneud yn waith adeiladu neu drefnu hyfforddiant ar Reoli Dylunio ac Adeiladu, cysylltwch â’ch Cydlynydd Iechyd a Diogelwch neu’r Tîm Iechyd a Diogelwch.

Galwch: 5240

E-bost: healthandsafety@swansea.ac.uk

Beth bynnag yw eich rôl mewn adeiladu, rhaid i chi:

  • cynllunio’r gwaith yn synhwyrol fel y rheolir y risgiau sydd ynghlwm o’r dechrau i’r diwedd:  
  • sicrhau fod gan bobl a gaffaelwyd i wneud gwaith y wybodaeth, y sgil a’r profiad i wneud hynny;
  • bod â’r bobl iawn ar gyfer y gwaith iawn ar yr adeg iawn;
  • cydweithredu a chydlynu eich gwaith gydag eraill;
  • bod â’r wybodaeth iawn am y risgiau a sut y cânt eu rheoli;
  • cyfleu’r wybodaeth hon yn effeithiol i’r rhai hynny y mae angen gwybod arnynt
  • ymgynghori ag ymgysylltu â gweithwyr ynghylch y risgiau a sut y cânt eu rheoli.

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch yng nghyswllt unrhyw waith adeiladu, cysylltwch â desg gymorth Ystadau a Rheoli Cyfleusterau: 5240