Sgrîn arddangos

Mae Prifysgol Abertawe’n cydnabod y gall defnyddio Offer Sgrîn Arddangos yn aml ac am gyfnodau hir arwain at ystod o symptomau iechyd.

Defnyddiwr yw gweithiwr sy’n defnyddio Offer Sgrîn Ymddangos fel rhan sylweddol o’i waith. Mae Rheolwyr/Goruchwylwyr/Cydlynwyr Iechyd a Diogelwch yn gyfrifol am nodi defnyddwyr yn eu meysydd rheoli.

Bydd pob defnyddiwr, neu’r rhai hynny a ddaw’n ddefnyddwyr, yn cael gwybodaeth a hyfforddiant priodol ynghylch defnyddio’u man gwaith.

Mae hyfforddiant offer sgrîn arddangos yn rhan o’r hyfforddiant cyflwyno gorfodol y bydd pob defnyddiwr offer sgrîn arddangos yn ei gael pan fydd yn dechrau yn y Brifysgol. I gael hyfforddiant ewch i:

www.swanseauniversity.hosted.safetylearning.co.uk

Dylai pawb sy’n defnyddio offer sgrîn arddangos gael cynnal asesiad o’i fan gwaith. Bydd eich cydlynydd Iechyd a Diogelwch yn eich cynghori ar sut i gael mynediad at y broses a rhoi’r wybodaeth y mae ei gofyn arnoch.

Os ydych yn defnyddio offer sgrîn arddangos a’ch bod yn meddwl bod gennych broblemau’n gysylltiedig â’ch gwaith, siaradwch â’ch rheolwr neu â’ch goruchwyliwr. Mae Iechyd Galwedigaethol yn annog pobl i roi gwybod i rywun am eu pryderon iechyd yn gynnar fel bod gweithwyr yn cael y driniaeth sydd eu hangen arnynt i ddod yn ôl i’r gwaith neu i aros yno.

SUT ALLAF DREFNU PRAWF GOLWG OFFER SGRÎN ARDDANGOS?

Cysylltwch ag Iechyd Galwedigaethol ar estyniad 5538 i drefnu apwyntiad. Os bydd gofyn, cewch eich cyfeirio at Optegydd cymwys am ragor o brofion.

Telir y gost gan y Coleg / PSU gyflogedig yn y Brifysgol. Os bydd yr optegydd yn argymell sbectol gywirol i weithiwr yn benodol ar gyfer gwaith offer sgrîn arddangos, yna bydd y Coleg / PSU yn talu cost sylfaenol cael lensys addas a ffrâm safonol.

Os dymunwch ddewis sbectol sy’n fwy na’r gost a ganiateir, yna chi fydd yn talu’r gwahaniaeth.