GWEITHIO’N UNIGOL

Mae’n hanfodol bod gweithdrefnau yn eu lle i roi rhybudd pe bai rhaid os bydd rhywun yn gweithio’n unigol. Ni ddylai gweithwyr unigol wneud gwaith sy’n cynnwys gweithgaredd a allai fod yn beryglus.

Mewn rhai achosion mae’n anghyfreithlon gwneud tasgau penodol ar eich pen eich hun, megis gweithio mewn mannau cyfyng, gydag ysgolion, gyda ffrwydriadau neu gyda pheryglon trydanol. Rhaid i bob gweithgaredd a wneir yn unigol fod wedi’i warchod gan asesiad risg cydnabyddedig.

STAFF YN GWEITHIO O GARTREF

Ceir adegau lle mae’n briodol i weithwyr weithio o gartref. Ar yr adegau hyn, rhaid i weithwyr y Brifysgol gael caniatâd eu rheolwyr ymlaen llaw.

GWEITHIO ODDI AR Y SAFLE

Ni sy’n gyfrifol amdanoch pan fyddwch ar fusnes y Brifysgol. Rhaid i chi roi gwybod i’ch rheolwr neu i’ch goruchwyliwr ymlaen llaw os byddwch yn gweithio oddi ar y safle. Ymgyfarwyddwch â threfniadau diogelwch unrhyw drydydd parti y byddwch yn ymweld ag o. Os teimlwch nad oes rheolaeth ar y diogelwch, lleisiwch eich barn ac oni chymerir camau priodol, peidiwch â pharhau â’r ymweliad.

GWEITHIO DRAMOR

Os byddwch yn mynd i weithio dramor ar fusnes y Brifysgol, sicrhewch y cwblheir asesiad risg briodol ar deithio dramor cyn i chi adael ac y caiff gymeradwyaeth eich rheolwr. Y rheswm am hyn yw er mwyn asesu risgiau diogelwch ac iechyd a darparu manylion eich trefniadau teithio a llety mewn gwledydd eraill.

Mae’n bwysig eich bod yn edrych ar wefannau’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad a Mewnrwyd y Brifysgol sy’n rhoi dolen i reoli risgiau cyn i chi deithio. Rhoddir y ddolen gan ein hyswyrwyr UMAL ac mae’n rhoi gwybodaeth gyfredol, fanwl ar staws risg gwlad/dinas. Siaredwch â chydweithwyr sydd newydd ymweld â’r wlad yr ydych yn ymweld â hi neu sydd â gwybodaeth am weithio yno, fel eich bod yn ymwybodol o unrhyw risgiau i’ch iechyd a’ch diogelwch. Ewch i https://intranet.swan.ac.uk/mainmenu.asp.

Yn ogystal, rhaid i chi ddilyn y cyngor priodol ar iechyd trwy gael brechiadau neu feddyginiaeth (e.e. tabledi malaria) fel y’u hargymellir. Rhaid i chi hefyd ofyn am y dogfennau yswiriant cyn i chi deithio.

Os oes gennych ymholiadau ynghylch gweithio’n unigol neu weithio oddi ar y campws, cysylltwch â’ch Cydlynydd Iechyd a Diogelwch. Fel arall, cysylltwch â’r Tîm Iechyd a Diogelwch am gyngor.