Dirgryniad yn y Gwaith

Gallech fod yn peryglu niweidio nerfau, llestri gwaed a chymalau’r llaw, yr arddwrn a’r fraich os byddwch yn gweithio’n rheolaidd ag offer llaw pweredig neu offer pweredig dan arweiniad y llaw.

Mae modd atal Syndrom Dirgryniad Llaw-braich a achosir gan fod yng nghanol dirgryniadau yn y gwaith, ond unwaith y mae’r niwed wedi’i wneud, mae’n barhaol.

Mae’r risg i’r iechyd yn dibynnu ar faint o ddirgryniad y mae’r offer llaw yn ei greu ac am faint y defnyddir yr offer.

Oes risg i mi?

Mae risg i chi os byddwch yn defnyddio’n rheolaidd offer llaw pweredig neu offer pweredig dan arweiniad y llaw, megis:

 • Malwyr concrit, proceri concrit;
 • Peiriannau sandio, peiriannau llyfnu, peiriannau torri disgiau;
 • Driliau morthwylio;
 • Morthwylion naddu;
 • Llifau cadwyn, torwyr brwshis, tocwyr gwrychoedd,
 • Peiriannau torri gwair pweredig;
 • Peiriannau brasnaddu neu ynnau nodwyddau

Mae risg i chi hefyd os byddwch yn gafael mewn darnau o waith sy’n dirgrynu tra chânt eu prosesu gan beiriannau pweredig megis peiriannau nyddu pedestal.

Rydym eisiau atal niwed yn sgil gweithio gydag offer sy’n dirgrynu cyn iddo ddigwydd. Os ateboch yn gadarnhaol i unrhyw un o’r cwestiynau, siaradwch â’ch rheolwr a all gysylltu â’ch Cydlynydd Iechyd a Diogelwch neu Iechyd Galwedigaethol (staff yn unig) am gyngor. Gallai bod rhai cyflyrau iechyd yn eich gwneud yn fwy tebyg o ddatblygu symptomau.

Rheoli a Lleihau’r Risg

I gael gwybod a oes perygl yn sgil dirgryniad yn y gwaith, rhaid cynnal asesiad risg yn seiliedig ar ddirgryniad yr offer llaw a chyfnod yr amser yr ydych yn ei ddefnyddio. Yna rhaid datblygu cynllun gweithredu i ostwng a rheoli’r risg rhag bod yn beryglus. Gallai hyn olygu iechyd galwedigaeth yn goruchwylio’ch iechyd yn rheolaidd i sicrhau nad oes symptomau’n datblygu. Mae gwybodaeth bellach ar gael am ostwng a rheoli risgiau i beryglon dirgryniadau.

Os oes gennych ymholiadau neu pe dymunech gyngor ychwanegol ar derfynau peryglon dirgryniadau, cysylltwch â’r Tîm Iechyd a Diogelwch:

Galwch: 5240

E-bost: healthandsafety@swansea.ac.uk

Sut allaf warchod fy hun?

 • Gwneuwch yn siŵr fod asesiad risg  o ddirgryniad wedi’i gynnal
 • Defnyddiwch yr offer llaw iawn ar gyfer y gwaith bob tro
 • Edrychwch ar yr offer llaw cyn eu defnyddio i wneud yn siŵr eu bod wedi’u cynnal a’u hatgyweirio’n iawn i atal mwy o ddirgrynu oherwydd diffygion neu ôl traul cyffredinol
 • Edrychwch ar ôl eich offer llaw, mae dirgrynu’n cynyddu pan gaiff ‘offer llaw eu taflu o gwmpas’.
 • Gwnewch yn siŵr y cedwir offer llaw torri’n finiog fel eu bod yn parhau’n effeithlon.
 • Gostyngwch yr amser y byddwch yn defnyddio offer llaw ar un tro, gan wneud gwaith arall bob hyn a hyn (pennir hyn gan asesiad risg).
 • Ceisiwch beidio â gafael mewn offer llaw neu ddarn o waith yn dynn neu ei orfodi fwy nac sydd yn rhaid.
 • Cadwch offer llaw fel nad yw eu handlenni’n oer iawn pan fyddwch yn eu defnyddio nesaf.  
 • Rhowch wybod i’ch rheolwr os oes offer llaw sy’n dirgrynnu’n ormodol.
 • Sicrhewch eich bod yn prynu offer llaw sy’n dangos ‘maint dirgryniad’ isel (ceisiwch gyngor gan y tîm iechyd a diogelwch).
 • Sicrhewch bod cylchrediad eich gwaed yn dda trwy:
  • Gadw’n gynnes a sych (pan fo raid, gwisgo het, dillad dal dŵr a defnyddio padiau gwresogi os ydynt ar gael);
  • Rhoi’r gorau i ysmygu neu dorri lawr arno oherwydd fod ysmygu’n lleihau llif y gwaed; a
  • Thylino ac ymarfer eich bysedd yn ystod yr egwylion gwaith.
  • Dysgwch i adnabod arwyddion a symptomau cynnar Syndom Dirgryniad Llaw-braich.

Rhowch wybod i’ch rheolwr, eich Cydlynydd Iechyd a Diogelwch neu i’ch Iechyd Galwedigaethol am unrhyw symptomau. Ewch i sesiynau lle trafodir mesurau diogelwch ac ati ynghylch dirgryniad llaw-braich. Defnyddiwch unrhyw fesurau rheoli y mae’r Brifysgol wedi’u rhoi yn eu lle i ostwng risg o’r Syndom Dirgryniad Llaw-braich.

Goruchwylio Iechyd

Iechyd Galwedigaethol sy’n goruchwylio iechyd. Bydd yr holl gofnodion unigol yn cael eu cadw’n gyfrinachol. Fodd bynnag, byddir yn rhoi adroddiadau cryno ar grwpiau o staff yn ôl i’r rheolwr er mwyn nodi effeithlonrwydd y system rheoli dirgryniadau. Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Iechyd Galwedigaethol.

Galwch: 295538

E-bost: occupational-health@swansea.ac.uk