Diogelwch Trydanol

Y tri math gwaethaf o berygl trydanol yw offer diffygiol neu wedi gwisgo, rhannau trydanol byw yn agos at ddŵr neu waith diofal neu ddi-grefft. Nid oes angen i’r un o’r peryglon hyn godi.

Ni ddylai staff a myfyrwyr fyth geisio ymyrryd ag offer trydanol neu geisio ei atgyweirio, onibai ei fod yn rhan o’u gwaith a’u bod wedi’u hyfforddi i wneud y gwaith atgyweirio’n ddiogel. Dylid rhoi gwybod i’r Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yn syth os gwelir nad yw peiriant/offer yn gweithio’n iawn neu ei fod yn beryglus, a bydd y cydlynydd hwnnw’n trefnu i aelod techneol a chymwys o staff ei atgyweirio neu gael un newydd yn ei le. Ni ddylid defnyddio’r peiriant / offer hyd oni byddir wedi’i asesu.

Peidiwch â cheisio addasu’r offer nad yw wedi’i ddatgysylltu’n llwyr o’r prif gyflenwad. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, cysylltwch â Chydlynydd Iechyd a Dioglwch eich Coleg am gyngor.

Rhaid i’r holl offer trydanol gael ei wasanaethu gan staff technegol cymwys neu gan gontractwyr a benodwyd gan Ystadau a Rheoli Cyfleusterau.

Desg Gymorth Ystadau a Rheoli Cyfleusterau: 5240

Profi Offer Cludadwy

Mae Ystadau a Rheoli Cyfleusterau’n trefnu bod holl offer trydanol ac electronig cludadwy ar draws y Brifysgol yn cael eu profi’n flynyddol. Os ydych yn comisiynu offer neu’n prynu offer newydd, a fyddech cystal â sicrhau y rhoddr gwybod i Ystadau a Rheoli Cyfleusterau fel eu bod yn diweddaru’r gofrestr offer i baratoi ar gyfer eu profi.

Foltedd Uchedd

Rhaid i staff neu fyfyrwyr sydd angen defnyddio offer foltedd uchel fel rhan o’u prosiect neu waith ymchwil roi gwybod i’r Cydlynydd Iechyd a Diogelwch a rhaid cwblhau asesiad risg cyn dechrau ar unrhyw waith.

Cyflenwadau Allanol

O bryd i’w gilydd efallai y byddai angen cyflenwi pŵer trydanol i strwythur allanol dros dro, megis marcî, seddi a llwyfan dan do ac ati.

Wrth sefydlu pŵer cyflenwi allanol, rheolwch y risg gan ddefnyddio’r isod:

 1. Generadur;
 2. Prif gyflenwad mawr wedi’i gysylltu dros dro o adeilad â’r marcî –byddai angen trydanwr arnoch;
 3. Gwifrau estyn yn rhedeg o adeilad i’r marcî (am gyfnodau byr o oddeutu wythnos). Ni ddylid defnyddio’r dull hwn oni bai nad oes modd cyflawni’r opsiynau.

Os oes angen cyngor a chymorth arnoch i sefydlu cyflenwad trydanol addas, cysylltwch ag Ystadau a Rheoli Cyfleusterau.

Dyma fydd y gofynion sylfaenol i unrhyw un sy’n dymuno cyflenwad trydanol dros dro yn y tymor byr gan ddefnyddio gwifrau estyn: 

 • Rhaid i’r gosodwaith fod wedi’i warchod gan ddyfais cerrynt gweddilliol;
 • Rhaid i’r cebl cyflenwi fod yn un parhaus, heb blygiau rhyng-gysylltiol, o’r man cyflenwi (soced yr adeilad) i’r man y bydd yn ei gyflenwi: Marcî, pabell, Portacabin ac ati;
 • Rhaid i geblau gael eu cadw ar lefel uchel fel nad oes perygl i neb faglu ac i leihau’r risg o ddifrod i’r cebl;
 • Rhaid i’r holl offer/ peiriannau a ddefnyddir fod yn addas i bwrpas ac wedi’u profi; 
 • Rhaid troi’r cyflenwad i ffwrdd pan nad oes neb yn yr uned;  
 • Rhaid dadblwgio ceblau a’u tynnu’n ôl i mewn i’r adeilad dros nos.

Diogelwch Trydanol a Chynnal a Chadw cyffredinol

 • Rhaid i geblau beidio â llusgo’n rhydd ar draw y llawr na chrogi, rhaid eu strapio a’u diogelu’n sypiau un ai uwchben ar sgaffald pwrpasol neu ar hyd waliau.
 • Ni chaniateir i wifrau estyn fod wedi’u cysylltu â’i gilydd ar draws yr ystafell i bweru offer. Rhaid osgoi hyn a chael dewis arall.
 • Rhaid agor y gwifrau estyn allan yn llwyr pan fyddir yn eu defnyddio. Os na fyddir yn eu hagor allan yn llawn gall y rîl beri iddynt orboethi. Gall gwifr estyn sy’n mygu fod yn rhywbeth cyffredin pan fyddir yn ei defnyddio heb ei hagor allan yn llwyr.  
 • Peidiwch â defnyddio offer trydanol mewn dŵr neu gerllaw iddo.
 • Rhaid i geblau a gwifrau fod wedi’u gorchuddio gan ddeunydd addas a’u gwarchod yn ddigonol mewn amgylchedd lle defnyddir cemegolion neu doddyddion cyrydol.
 • Dylid defnyddio plygiau sydd wedi’u daearu’n ddigonol a ffiwsys addas. Peidiwch â dibynnu ar uniadau syml sydd wedi’u sodro ar gyfer cysylltiad daear ond defnyddiwch sgriw hefyd – efallai bod yr uniad sydd wedi’i sodro’n sych.
 • Peidiwch â defnyddio addaswyr ciwb. Mae modd gorlwytho’r dyfeisiau hyn yn drydanol a gall pwysau gormod o blygiau a cheblau eu rhyddhau o’r soced ac arwain at orboethi – rhywbeth a all gynnau tân.

Argyfyngau

Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â’r switsys argyfwng ar gyfer eich offer yn y gwaith a sicrhau eich bod yn gwybod lle mae’r prif switsys.

Galwch y Tîm Diogelwch ar 333 ar gyfer pob argyfwng.