Diogelwch Nwy Cywasgedig

Mae nwyon cywasgedig yn rhan annatod o’r gwaith ymchwil yr ydym yn ei wneud yn y Brifysgol. Fodd bynnag, gallant greu risgiau diogelwch yng nghyswllt tanau, ffrwydriaid a chodi a thrin a risgiau i’r iechyd o ran mygu ac anadlu gwenwyn oni fyddir yn eu rheoli’n gywir.

Mae’r Brifysgol wedi pennu safon ac mae’n gweithio tuag ati o ran sut y dylid gosod gwahanol ddosbarthiadau o nwyon, eu defnyddio a’u storio.

Bydd y Cydlynydd Iechyd a Diogelwch yn eich Coleg / PSU yn rhoi cyngor a chanllawiau ar systemau nwy cywasgedig ac ef fydd eich prif gyswllt. Fodd bynnag, gallai gwaith dyddiol o ran rheoli nwyon cywasgedig gael ei drosglwyddo i aelod cymwys o’r tîm. Am ragor o wybodaeth am y trefniadau yn eich Coleg / PSU, cysylltwch â’ch Cydlynydd Iechyd a Diogelwch.

Gweithio’n Ddiogel

Ni ddylid gwneud gwaith  gyda nwy cywasgedig a allai roi gweithwyr, myfyrwyr neu ymwelwyr mewn perygl wrth ddefnyddio, trin a storio nwyon cywasgedig, oni bai fod y risgiau wedi’u rheoli trwy broses asesu risg.

Dim ond unigolion sydd wedi cwblhau’r hyfforddiant a ganlyn a gaiff ddefnyddio/newid/symud silindr nwy cywasgedig:

 • E-ddysgu Gas Safe Prifysgol Abertawe
 • Hyfforddiant ymarferol ar drin silindrau. Rhoddir hyfforddiant yn eich Colegau / PSU gan unigolion cymwys. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch Cydlynydd Iechyd a Diogelwch.

Rhaid i’r holl ddefnyddwyr ddilyn y Gweithdrefnau Gweithredu Safonol ar gyfer newid silindrau nwy a amlinellir yn y trefniadau polisi. Mae hefyd yn cynnwys manylion ar ddewis rheoleiddydd a’r rhaglen newydd (bob pum mlynedd)

Cofrestru Nwyon

Rhaid i’r holl nwyon a gaffaelir ac a gedwir ar y campws gael eu cofnodi yn y bas-dat Quartzy. Cofnodwch y wybodaeth dan gategori perthnasol yn y bas-data e.e. nwyon Campws y Bae neu nwyon Campws Singleton.

Crynodeb o Egwyddorion Defnyddio Nwy

NWYON HYLOSG:

 • DOD I MEWN MEWN PIBELL O’R TU ALLAN (DEWISOL)
 • GOSODWAITH SEFYDLOG
 • CABINET NWY SY’N GWRTHSEFYLL TÂN AM 30 MUNUD
 • DOD I MEWN I’R PWYNT DEFNYDDIO O’R CABINET
 • CYNLLUN YSGRIFENEDIG O’R ARCHWILIAD YN OFYNNOL

NWYON GWENWYNIG:

 • GOSODWAITH SEFYDLOG YN UNIG (DIM GOSODWAITH DROS DRO)
 • CABINET NWY TYLLOG SY’N GWRTHSEFYLL TÂN AM 30 MUNUD
 • WEDI’U PIBELLU I’R PWYNT DEFNYDDIO O’R CABINET
 • CYNLLUN YSGRIFENEDIG O’R ARCHWILIAD YN OFYNNOL

NWYON INERT

 • GOSODWAITH SEFYDLOG YN UNIG YN UNOL Â’R TREFNIADAU
 • ASESIAD RISG O FANNAU CYFYNGEDIG I BENNU’R POSIBILRWYDD O LEIHAD MEWN OCSIGEN*
 • WEDI’U CYSYLLTU Â’R PRIF SYSTEM NWY, A GAIFF EI DAL GAN FRACED ADDAS AR GYFER SILINDRAU NWY AR Y WAL A HYNNY AR UCHDER ADDAS I FAINT Y SILINDR NWY, AC WEDI’U PIBELLU I’R PWYNT DEFNYDDIO
 • CYNLLUN YSGRIFENEDIG O’R ARCHWILIAD YN OFYNNOL

I ganfod oes modd i’ch cyflenwad o nwy inert leihau faint o ocsigen sydd yn yr ystafell i lai na 19.5% (fydd felly’n ei gwneud yn ofynnol cael monitor ocsigen):

Cynhwyswch ddolen i gyfrifiannell

Gosodweithiau

Rhaid i’r holl osodweithiau newydd fod yn unol â’r trefniadau polisi.

Am gyflenwad sy’n fwy na 0.5 BAR PSU, rhaid i’r cyflenwr / gosodwr gyflwyno cynllun ysgrifenedig o archwiliad fel rhan o’r llyfryn gwybodaeth am drosglwyddo’r prosiect ar gwait cynnal a chadw a’r cynnal a chadw.

O ran prosiectau a gosodweithiau newydd, cydlynydd y prosiect fydd yn gyfrifol am sicrhau fod cynllun ysgrifenedig yn ei le (lle bo’n berthnasol) a rhoi gwybod i Ystadau a Rheoli Cyfleusterau am unrhyw osodweithiau nwy cywasgedig y bydd gofyn eu profi yn y dyfodol dan PSSR 2000.

O ran gosodweithiau sydd eisoes yno, bydd Pennaeth y Coleg yn cynnal adolygiad o’r gosodweithiau nwy cywasgedig i bennu a oes gofyn cynllun ysgrifenedig ac a oes angen archwilio / profi’r gosodweithiau.

Bydd pob nwy gwenwynig a fflamadwy wedi’i bibelli o’r pwynt defnyddio o gabinet sy’n gwrthsefyll tân am 30 munud. Nid oes gofyn storio nwyon inert ac ocsigen mewn cabinetau.

Os oes angen rhagor o eglurhad arnoch, cysylltwch ag Ystadau a Rheoli Cyfleusterau ar: 5240

Gosodweithiau nwy dros dro

Gosodwaith nwy dros dro yw un nad yw’n syrthio i’r safonau a gyflwynir yn y trefniadau polisi nwy cywasgedig ac ni ddylai fod yno am fwy na thri mis.

Nwyon inert ac ocsidiol yn unig all fod yn rhan o osodweithiau dros dro. Ni ddylai gosodweithiau dros dro fod yn eu lle ar gyfer nwyon gwenwynig neu fflamadwy.

Ni chaniateir cyflwyno gosodweithiau nwy onid ydynt yn unol â’r Trefniadau Gosodweithiau Nwy Dros Dro.

Peryglon Penodol

Ceir safon o godau lliw ar gyfer ysgwyddau’r silindrau nwy cywasgedig a fydd yn nodi dosbarth y nwy a’r peryglon cysylltiedig:

Dylai perchenogion a llenwyr silindrau fod yn fodlon fod y gofynion gweithgynhyrchu wedi’u cynnal trwy archwilio un ai’r:

• dystysgrif ysgrifenedig sy’n dod gyda’r silindr nwy; neu

• stamp neu farc y corff archwilio perthnasol ar y silindr nwy ei hun.