Diogelwch Laserau

Diogelwch Laserau

Mae gwaith gyda laserau yn y Brifysgol yn amrywiol iawn ac mae ar flaen y gad o ran gwaith ymchwil. Mae posibilrwydd i bob laser fod yn beryglus, fodd bynnag, mae graddau’r perygl yn gysylltiedig â nodweddion y laser a’r defnydd a wneir ohono.

Bydd gan gydweithwyr sy’n gweithio gyda laserau Dosbarth 3B/ 4 Oruchwyliwr Diogelu Rhag Laserau. Bydd y goruchwiliwr hwn yn cadw llygad ar reolaeth ddyddiol gwaith defnyddio’r laserau a’r safonau diogelwch laserau yn y Coleg. Rhydd y goruchwyliwr hefyd gyngor i’r Coleg ar gydymffurfiaeth.

Rhydd y Swyddog Diogelwch Laserau gyngor ar ddefnyddio laserau a bydd yn arfer dyletswyddau gweithredol i sicrhau y caiff gweithdrefnau’r Brifysgol sy’n ymwneud â diogelwch laserau eu dilyn a’u bod yn cydymffurfio â gofynion deddfwriaethol. Mae’r Swyddog Diogelwch Laserau’n atebol i’r Gwasanaethau Diogelwch, Iechyd ac Amgylcheddol.

Cysylltwch â Goruchwyliwr Diogelu Rhag Laserau eich Coleg am ragor o wybodaeth ar weithdrefnau diogelwch laserau.

Gweithwyr Laser

Rhaid i holl aelodau’r staff a myfyrwyr sy’n dymuno gweithio gyda laserau – ac eithrio israddedigion sy’n cymryd rhan mewn dysgu dan oruchwyliaeth / gweithgareddau arddangos – fod wedi cofrestru fel Gweithwyr Laser.  Llunir y gofrestr Gweithwyr Laser gan y Swyddog Diogelu rhag Laserau. Mae’n ofynnol i’r holl weithwyr laser lofnodi datganiad eu bod wedi darllen y rheolau lleol. Rhaid bob tro orffen cofrestru cyn dechrau gweithio gyda laserau.

Ni ddylai gweithwyr Laser adael arbrawf laser heb ei warchod onid oes asesiad risg wedi sefydlu ei fod yn ddiogel gwneud hynny. Mae Gweithwyr Laser yn gyfrifol am eu diogelwch eu hunain a diogelwch eraill y gallai eu gwaith gael effaith arnynt. Mae gofyn i bob Gweithiwr Laser fynd am hyfforddiant yn ôl y gofyn.

Os oes gennych ymholiadau neu’n dymuno cyngor ar weithdrefnau diogelwch laserau, cysylltwch â’r Tîm Iechyd a Diogelwch:

Galwch: 5240

E-bost: healthandsafety@swansea.ac.uk

Goruchwylio Iechyd

Rhaid i weithwyr sy’n bwriadu defnyddio Laserau Dosbarth 3B / Dosbarth 4 gael archwiliad llygaid cyffredinol cyn dechrau gweithio. Pwrpas yr archwiliad yw gwarchod y gweithwyr hynny a allai fod yn fwy sensitif, pe digwyddai rhywbeth andwyol gyda’r laser, a hynny oherwydd diffyg difrifol gyda’u golwg. Mae modd trefnu’r archwiliad gydag Iechyd Galwedigaethol neu Gydlynydd Iechyd a Diogelwch eich Coleg.

Iechyd Galwedigaethol: 295538 neu occupational-health@swansea.ac.uk

Nid yw’r Brifysgol yn cynnal archwiliadau meddygol arferol ar Weithwyr Laser.