Diogelwch Cemegol

Er mwyn sicrhau nad yw sylweddau peryglus yn niweidio iechyd na’r amgylchedd, rhaid ystyried defnyddio sylweddau’n ddiogel, cyfrifol, cynaliadwy ac economaidd trwy gydol eu hoes – o’u caffael, i’w storio, eu defnyddio, eu cludo a thrwodd i gael gwared â nhw.

Pan fyddir yn gweithio gyda sylweddau sy’n beryglus i iechyd, ystyriwch a oes modd cyfnewid y sylwedd am sylwedd ag iddo risg is, yn enwedig felly os gwyddys bod y sylwedd yn garsinogen, mwtagen, sensiteiddiwr neu’n wenwynig wrth iddo atgynhyrchu. Os nad oes modd, rhaid defnyddio’r holl egwyddorion rheoli a ganlyn er mwyn gostwng y risg (gallai’r egwyddorion orgyffwrdd wrth eu defnyddio):

  • Cynllunio a gweithredu prosesau a gweithgareddau er mwyn lleihau i’r eithaf ar allyriadau, rhyddhad ac ymlediad sylweddau sy’n beryglus i iechyd a’r amgylchedd.
  • Cadw mewn cof y ffyrdd perthnasol o fod mewn perygl – trwy anadlu, trwy’r croen a thrwy lyncu – wrth ddatblygu mesurau rheoli.
  • Rheoli’r perygl trwy ddewis mesurau sy’n gymesur â’r risg i’r iechyd.
  • Dewis yr opsiynau rheoli mwyaf effeithiol a dibynadwy sy’n mynd i leihau i’r eithaf ar sylweddau peryglus sy’n beryglus i iechyd.
  • Lle nad oes modd rheoli’r perygl yn ddiogel trwy ffyrdd eraill, ar y cyd gyda mesurau rheoli eraill, rhaid defnyddio offer gwarchod personol.
  • Gwirio ac adolygu’n rheolaidd holl elfennau’r mesurau rheoli ar gyfer eu heffeithlonrwydd parhaus.  
  • Lle bo gofyn, rhoi gwybod i eraill am y peryglon a’r risgiau a gyfyd o sylweddau y maent yn gweithio â nhw, gan gynnwys defnyddio mesurau rheoli a ddatblygwyd i leihau’r risgiau i’r eithaf.  
  • Sicrhau nad yw cyflwyno mesurau i reoli perygl yn cynyddu’r risg gyffredinol i iechyd a diogelwch.

Goruchwylio Iechyd

Lle mae risg o berygl uwchlaw y lefelau a argymhellir, rhaid i’r rhai sy’n wynebu’r perygl gael eu goruchwylio. Mae modd cael rhagor o wybodaeth am oruchwylio iechyd ar wefan y Gweithgor Iechyd a Diogelwch ac mae modd ceisio cyngor gan Iechyd Galwedigaethol:

Galwch: 295538

E-bost: occupational-health@swansea.ac.uk

Taflenni Data Diogelwch

Rhydd y daflen data diogelwch deunyddiau wybodaeth gyffredinol am y sylwedd. Fodd bynnag, rhaid cynnal asesiad o sut defnyddir y sylwedd a’i storio a bydd hwn yn pennu’r rheoliadau ar gyfer ei ddefnyddio i berwyl penodol. Rhaid cadw’r holl ddata ar y feddalwedd Quartzy fel atodiad gyda hyperddolen. Fel hyn bydd modd i chi gael mynediad at y data hyn o’r tu allan i’r labordy os bydd gofyn.

Mae modd gweld y prif adrannau sy’n cyflwyno’r risgiau i’r iechyd a’r sefyllfaoedd brys sy’n gysylltiedig â’r sylwedd yn:

  • Adran 2 ac 16 am wybodaeth am y peryglon;
  • Adran 4-8 am wybodaeth am argyfyngau, storio a thrin.

Os oes unrhyw sylwedd yn dangos terfyn uchaf i’r perygl yn y man gwaith (adran 8), ceisiwch gyngor eich cydlynydd Iechyd a Diogelwch neu’r Tîm Iechyd a Diogelwch.

Dylai’r rhai hynny y mae gofyn iddynt gynnal asesiadau COSHH gael hyfforddiant COSHH.

Labelu

Rhaid i holl gynwysyddion cemegau gael eu labelu â’r enw cywir a nodi’n glir ddosbarthiad y perygl sy’n gysylltiedig â’r cemegyn. Labelwch bob potel cemegol â’r label cyfeiriad unigryw. Mae modd cael y labeli o storfa gemegau eich Coleg. Am ragor o wybodaeth am labelu trowch at y weithdrefn Quartzy.

Cael Gwared â Gwastraff Cemegol a Pheryglus

Mae trefniadau penodol yn eu lle ar gyfer cael gwared â gwastraff cemegol yng Nghampws y Bae a Champws Singleton. Fel arfer cesglir y gwastraff yn fisol.

Mae modd ailddosbarthu i labordy arall yn y Coleg, fel bo’r gofyn trwy Quartzy, unrhyw gemegolyn nad oes arno neb ei eisiau ac nad oes modd ei ddefnyddio (nad yw wedi dod i ddiwedd ei oes). Yr oll sydd angen ei wneud yw clicio ar ‘Edit’ a gwirio’r blwch olaf ar y dudalen ‘Waste’

Cysylltwch ag estates-waste@swansea.ac.uk i drafod eich gofynion o ran cael gwared â gwastraff cemegol a pheryglus.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â sylweddau peryglus, siaradwch â’ch rheolwr / goruchwyliwr a all gysylltu â’r cydlynydd Iechyd a Diogelwch. Fel arall, cysylltwch â’r Tîm SHE am gyngor a chymorth.