Gwasanaethau Porthora

Mae’n tîm ymroddedig o borthorion yn cynnig gwasanaeth o ansawdd gan staff cyfeillgar ac effeithlon ar draws holl adeiladau’r Brifysgol. Cynhwysir y meysydd a ganlyn yn y gwasanaethau porthora:

Gwasanaethau Adeiladu

  • Darparwn wasanaeth porthora i eiddo’r Brifysgol yn ystod oriau agor yr adeilad, yn cynnwys ar gyfer dysgu a digwyddiadau; agor a chloi ystafelloedd a darparu presenoldeb os bydd gofyn. Efallai y codir am ddarparu’r gwasanaeth y tu allan i oriau gweithio arferol.  
  • Rydym hefyd yn gyfrifol am: casglu a danfon post; cadw mannau cyhoeddus (megis cynteddau, grisiau ac ystafelloedd y mae modd eu llogi’n ganolog) yn lân ac yn edrych yn dda; cael gwared ag ysbwriel; glanhau mân golledion hylif a rhoi gwybod am bryderon.

Archwiliadau yn yr Adeilad

  • Archwiliwn lifftiau, goleuadau canolog a ffonau mewn mannau diogel.

Ystafelloedd Dysgu

  • Sicrhawn fod ystafelloedd dysgu yn cael eu gosod i’r safon ofynnol bob dydd, gan osod y dodrefn yn gywir, cael gwared â hen ddodrefn neu eiddo neu rai sydd wedi torri a sicrhau bod byrddau gwyn yn lân.

Arholiadau

  • Yn ystod cyfnod yr arholiadau byddwn yn gosod ystafelloedd yn barod ar gyfer arholiadau a rhoi cefnogaeth hanfodol i’r swyddfa arholiadau yn ystod arholiadau.

Digwyddiadau

 

  • Cynigiwn gefnogaeth hanfodol ar gyfer digwyddiadau yng nghyswllt ystod eang o ddigwyddiadau yn cynnwys Dyddiau Agored, Digwyddiadau pan fo Myfyrwyr yn Cyrraedd, Graddio a chynadleddau a digwyddiadau mewnol ac allanol eraill. Rydym yn gyfrifol am sicrhau fod mannau ar gyfer digwyddiadau wedi’u gosod yn gywir yn unol â chyfarwyddiadau trefnydd y digwyddiad a rhoddwn gefnogaeth sy’n canolbwyntio ar y cwsmer yn ystod y digwyddiad yn ôl y gofyn.

Symud Dodrefn ac Offer Bychan

  • Rydym yn ymateb i geisiadau syml gan gleientiaid trwy archebion gwaith sydd wedi’u hasesu am risg ac nad ydynt yn creu problemau o ran eu codi.

Archebu Gwasanaethau Porthora

Pe byddech yn dymuno cymorth gyda gwasanaethau porthora, a fyddech cystal â gwneud cais trwy ddesg gymorth TAWE.

* A fyddech cystal â nodi bod rhaid cyflwyno ceisiadau am borthor a symud eitemau 48 awr ymlaen llaw.

* A fyddech cystal â disgrifio’r eitemau sydd i’w symud yn fanwl a chywir er mwyn sicrhau cynnal asesiad risg priodol a chynllunio’r gwaith i mewn yn y llwyth gwaith dyddiol. 

*Os ystyrir bod gwaith yn anaddas i’n tîm porthora, rhoddir eglurhad, ynghyd â chyngor ar unrhyw ddewisiadau eraill y dymunech eu hystyried. 

* A fyddech cystal â nodi y gellid codi am rai darpariaethau porthora. Byddir yn trafod hyn â chi ymlaen llaw.   

Adborth

Adborth

Rydym yn awyddus i gael adborth ar ein gwasanaethau. Anfonwch e-bost atom yn portersupervisor@swansea.ac.uk