Y Drefn mewn Toiledau ac Ystafelloedd Cysylltiedig

Manylion glanhau cyffredinol ar gyfer toiledau ac ystafelloedd cysylltiedig

Man  - TOILEDAU AC YSTAFELLOEDD CYSYLLTIEDIG

Tasg

 

Dyddiol

Ddwywaith yr wythnos

Wythnosol

 

Yn ôl y Gofyn

Biniau ailgylchu

Gwagio ysbwriel o’r biniau, rhoi bagiau newydd ynddynt, eu glanhau â chadach glwyb neu eu diheintio fel bo’n briodol

 

 

 

Waliau – wedi’u teilsio

Eu glanhau â chadach gwlyb gan ddefnyddio cynhyrchion priodol a chael gwared â staeniau a marciau, yn cynnwys gwaith growtio

 

 

 

Waliau – ciwbiclau

Eu sychu â chadach tamp gan ddefnyddio cynhyrchion priodol a chael gwared â staeniau a marciau, yn cynnwys gwaith growtio

 

 

 

Powlenni, seddi ac ymylon toiledau, troethfeydd, sestonau a handlenni

Eu golchi, eu glanhau a’u diheintio gan gael gwared â chalch o holl fannau’r toiled, gan ddiheintio’n ôl yr angen

 

 

 

Basnau dwylo, tapiau, ffitiadau crôm, drychau a siliau

Eu golchi, eu glanhau a’u diheintio gan gael gwared â chalch a diheintio’n ôl yr angen. Cael gwared â gwallt a baw o dyllau plygiau

 

 

 

Gwlïau traenio

Eu golchi, eu glanhau a’u diheintio gan gael gwared â chalch a diheintio’n ôl yr angen. Cael gwared â gwallt a baw o draeniau, gwlïau a thrapiau.

 

 

 

 

Gosodweithiau / pibelli glanweithiol

Eu golchi, eu glanhau a’u diheintio gan gael gwared â chalch o bobman, gan ddiheintio’n ôl yr angen

 

 

 

Cawodydd, gosodiadau cawodydd, pennau a phibelli cawodydd, waliau wedi’u teilsio, partisiynau ciwbiclau, llen gawod

Eu golchi a’u glanhau gan ddefnyddio cynhyrchion glanhau priodol

 

 

 

Manion yr ystafelloedd ymolchi

Rhoi papur toiled a sebon newydd pan fyddant wedi rhedeg allan a thyweli dwylo glân pan fyddant yn fudr

 

 

 

 

Lloriau - wynebau caled

Eu sgubo, eu golchi a’u caboli’n briodol, dim llwch nac edefion, cael gwared â staeniau. Gorffenwaith sy’n addas i’r llawr

 

 

 

Biniau ailgylchu

Gwagio ysbwriel o’r biniau, rhoi bagiau newydd ynddynt, eu glanhau â chadach glwyb neu eu diheintio fel bo’n briodol

 

 

 

Gwaith codi llwch cyffredinol yn cynnwys  siliau, silffoedd, offer cuddio ceblau a rheiddiaduron

Sychu gyda chadach tamp a sbot-lanhau , codi llwch, marciau a saim