Gweithdrefnau ar gyfer Bygythiad Bom

Peidiwch â chynhyrfu, ond gweithredwch yn gyflym
Cadarnhewch yn glir y manylion gan yr unigolyn a dderbyniodd y bygythiad ( mae gan staff y switsfwrdd dempled cwestiynau);

Y WYBODAETH SYDD EI HANGEN AR UNWAITH
Sut mae'r bom yn edrych / tu mewn i beth mae wedi’i osod?
Ble yn union mae’r bom? (adeilad / llawr / ystafell).
Pa bryd mae'n mynd i fynd i ffrwydro?

CAMAU GWEITHREDU BRYS
Diffoddwch ffonau symudol
Ffoniwch y rhif argyfwng brys 333 neu SafeZone (yn ddigon pell o’r eitem amheus) neu gwiriwch am becyn amheus yn yr ardal gyfagos
Rhowch gymaint o fanylion ag y gallwch (diagram o’r lleoliad, disgrifiad llawn o'r pecyn)
Cydymffurfiwch â holl gyfarwyddiadau'r staff Diogelwch. Yn y lle cyntaf gallai hyn fod yn neges i wacau drwy SafeZone.
Pan fyddwch yn gadael ewch â’ch holl eitemau personol gyda chi (bydd hyn yn gwneud y chwiliad dilynol yn haws)
Peidiwch ag ymgasglu wrth ymyl y man ymgynnull tân - gwasgarwch  (yn ddelfrydol gadewch y Campws)

Ar ôl cael y rhybudd bydd y staff diogelwch yn dilyn y gweithdrefnau canlynol

CADARNHAU

 • Cadarnhewch fod yna ddyfais yn bresennol - (nid ydym eisiau Gwacáu oherwydd bomiau ffug) - SYLWER: Ni fydd yr Heddlu yn archwilio eiddo preifat.
 • Os bydd amser yn caniatáu a’i bod yn ddiogel i wneud hynny cadarnhewch y wybodaeth a lleoliad y bom drwy wneud archwiliad corfforol, gydag un o breswylwyr yr adeilad a fydd yn gallu sylwi ar unrhyw beth allan o’i le
 • Ffoniwch yr heddlu a chadarnhewch fod angen uned gwaredu bomiau - rhowch y manylion llawn ac os oes modd cadarnhad bod yna fom.

CLIRIO

 • Gwacewch bawb o fewn yr ardal sydd wedi’i ynysu ar unwaith ond yn bwyllog - dywedwch wrth bawb am ddiffodd eu ffonau symudol. PEIDIWCH Â DEFNYDDIO’R LARWM TÂN (os yw’r ddyfais y tu allan i adeilad, ystyriwch lwybr Gwacáu i’w osgoi)
 • Gallwch wacau drwy:
  • Gwacáu’r adeilad yn llawn
  • Gwacáu rhan o'r adeilad os yw’r ddyfais yn fach (bom llythyr)
 • Mae angen i’r holl bersonél sy’n gwacáu fynd â’u heiddo personol gyda nhw
 • Ewch allan o’r campws trwy’r llwybr agosaf.
 • Sicrhewch nad yw’r personél sy’n gwasgaru yn cynrychioli targed màs eilaidd. Nid gwacâd tân yw hwn.

YNYSU

 • Ynyswch yr ardal o amgylch y ddyfais. (defnyddiwch borthorion, staff tir ac unrhyw aelodau eraill o'r staff i helpu).
  • 100 metr ar gyfer dyfais fach (llythyr, bag dogfennau)
  • 200 metr ar gyfer dyfais ganolig (cês, sach deithio)
  • 400 metr ar gyfer dyfais fawr (car, bin olwyn)
 • Ni ddylai pwynt mynediad yr ardal sydd wedi’i hynysu fod o fewn y llinell weld uniongyrchol, dylai fod y tu ôl i orchudd caled ac i ffwrdd o wydr neu gerbydau wedi parcio.
 • Rhowch gyngor i unrhyw gymdogion o fewn yr ardal sydd wedi’i hynysu h.y. Ysbyty Singleton
 • PEIDIWCH Â DEFNYDDIO FFONAU SYMUDOL neu RADIOS o fewn yr ardal a ynyswyd

RHEOLI

 • Cymerwch reolaeth lawn o'r sefyllfa. Chi sy’n rheoli’r safle nes bydd yr heddlu neu’r tîm Gwaredu Ordnans Ffrwydrol (EOD) yn cyrraedd.
 • Gwrthodwch fynediad i’r Campws a’r Ardal a Ynyswyd.
 • Ffoniwch y Rheolwr Cydnerthu / Rheolwr Diogelwch i ysgogi’r Tîm Rheoli Digwyddiad (IMT).
 • Ewch i nôl mapiau / diagramau / lluniau o’r adeilad / lleoliad ac unrhyw fanylion eraill ar gyfer y tîm gwaredu Bom.
 • Paratowch friff llawn ar gyfer yr Uned Gwaredu Bomiau a/neu'r Heddlu.
  • Beth - beth ydyw (darlun)
  • Ble - yr union leoliad
  • Pryd - pryd cafodd y ddyfais ei darganfod, amser nes iddi ffrwydro
  • Pam - Pam ei bod yn amheus, oes yna rai yn cael eu drwgdybio neu dargedau penodol
  • Pwy - Oes yna unrhyw dystion/hysbysydd. Gwnewch yn siŵr eu bod nhw ar gael ar gyfer y tîm EOD a’r Heddlu
 • Cadwch gofnod o’r digwyddiad.

Ystyriaethau eilaidd

 • Ystyriwch yr angen i wacáu’r campws llawn.
 • Mae yna BERYGL cynhenid ​​wrth wacáu os nad yw union leoliad y Ddyfais yn hysbys. Gallai gwacáu roi pobl mewn mwy o berygl nag yr oeddent o'r blaen.
 • Llety ar gyfer myfyrwyr preswyl sydd wedi’u gwacau - h.y. Neuadd Chwaraeon, Heol Sgeti
 • Cyfathrebu â’r personél sydd wedi cael eu gwacáu.