Cynnal a Chadw

Mae ein tîm ymroddedig yn gyfrifol am gynnal a chadw holl adeiladau'r Brifysgol gan gynnwys nid yn unig adeiladwaith yr adeiladau (y waliau, y toeon, y ffenestri ayyb), ond hefyd eu systemau trydanol a mecanyddol cymhleth (gwresogi, awyru ac oeri).

Yn ogystal â darparu'r holl waith cynnal a chadw cynlluniedig ac arferol ar draws Ystâd y Brifysgol, rydym hefyd yn delio â’r holl waith cynnal a chadw adweithiol ac annisgwyl ac unrhyw waith atgyweirio brys.

Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda'r timau Prosiectau a Mân Waith Atgyweirio i ddarparu amrywiaeth o waith ailwampio a symud swyddfeydd.

Os oes gennych fater cynnal a chadw rydych angen help gyda, cysylltwch â desg gymorth TAWE i gofnodi cais.

Cydymffurfio

Mae ein tîm hefyd yn gyfrifol am ddatblygu yn barhaus, gweithredu a rheoli archwiliadau cydymffurfio statudol a chadw cofnodion yn unol â'r ddeddfwriaeth a’r rheoliadau cyfredol.

Mae'r meysydd rydym yn ymdrin â nhw yn cynnwys diogelwch tân ar draws y safle, goleuadau argyfwng, legionella, Profi Offer Cludadwy, lifftiau a chyfarpar codi, profi gosodiadau trydanol sefydlog a phrofi systemau diogelwch rhag mellt.

Ynni ac Ôl Troed Carbon

Ni sy’n gyfrifol am fonitro parhaus y defnydd o ynni ym mhob Adran o fewn y Brifysgol i uchafu effeithlonrwydd ynni lle bo hynny'n ymarferol, gan adnabod meysydd lle y gellir defnyddio ynni yn well.  Wedi’i gwmpasu o fewn y maes hwn mae’r System Rheoli Adeilad (BMS) cymhleth sy'n gofyn am fonitro parhaus i uchafu effeithlonrwydd ynni cyn belled ag sy'n rhesymol ymarferol.

Contractau a Chytundebau Lefel Gwasanaeth

Ni sy’n gyfrifol am fonitro a mesur parhaus perfformiad contractwyr er mwyn sicrhau gwerth am arian.

Rydym yn delio â drafftio a phrosesau tendrau, trafod contractau a monitro Dangosyddion Perfformiad Allweddol.