Amgylcheddau Dysgu Newydd

null

Amgylcheddau Dysgu Newydd ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton

Rydym wedi bod yn hynod brysur yn ystod gwyliau'r haf yn gweithio gyda'n cydweithwyr yng Ngwasanaethau Prosiectau, Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau ac Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe i gyflwyno nifer o amgylcheddau dysgu newydd a gwell ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton.

Yn debyg i'n holl amgylcheddau dysgu, rydym yn annog myfyrwyr yn gryf i fanteisio ar y lleoedd hyn ar yr adegau pan na chânt eu defnyddio at ddibenion addysgu.

Campws Parc Singleton

Yn dod yn fuan i Dŷ Undeb

O ddiwedd mis Hydref, bydd Llawr 3 Tŷ Undeb yn cynnig labordy cyfrifiaduron â lleoedd i 120 o bobl, labordy cyfrifiaduron ar gyfer 40 ac ystafell seminar ar gyfer 60. 

Mae Llawr 2 ar gau ar hyn o bryd ac yn cael ei weddnewid i ddarparu tair ystafell seminar newydd ar gyfer 60, 60 a 240 o bobl. Bydd y lleoedd hyn ar gael i'w defnyddio ar ddechrau'r ail semester.

Mae gan y Labordy Cyfrifiaduron 27 cyfrifiadur ar gyfer astudio preifat ac mae Ystafell Seminar 7 yn cynnwys 22 cadair â llechi i alluogi unigolion i astudio. Yn ogystal, gellir addasu'r ystafell at ddiben astudio mewn grŵp, a bydd cyfleusterau cyflwyno ar gael hefyd. 

Mae'r adeilad preswyl ar ochr orllewinol Cwrt Bwyd The Core ar Gampws y Bae (gweler map y preswylfeydd) yn cynnig dwy ystafell astudio newydd.

Cyfyngwyd ar weithgarwch addysgu yn Seminarau 2 a 3 er mwyn darparu lle ychwanegol at ddiben astudio.

Gallwch gyrraedd yr ystafelloedd hyn naill ai drwy'r grisiau ar lawr gwaelod y prif fynedfa i Dŷ Undeb neu dros y bont o Dŷ Fulton. Gellir eu cyrraedd gan ddefnyddio'r lifft ger y prif fynedfa i Dŷ Undeb.

Ar agor yn awr yn Adeilad Talbot

Rydym newydd agor pedair ystafell seminar newydd ar lawr gwaelod Adeilad Talbot. Mae ystafelloedd 45, 47, 39 a 38 wedi cael eu gweddnewid yn barod ar gyfer dechrau'r flwyddyn academaidd newydd. Gellir cyrraedd yr ystafelloedd o fynedfa'r dôl ar ochr ddwyreiniol yr adeilad, drwy goridor mynediad newydd o'r gogledd i'r de. Mae mynediad yn bosib hefyd o'r Rhodfa, drwy Adeilad Faraday, a hefyd drwy gyntedd y gogledd sydd ger maes parcio Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Margam

Margam Lab

Mae'r prif labordy addysgu (M100) yn adeilad Margam wedi cael ei weddnewid yn llwyr ac mae wedi'i ehangu fel bod lle ar gyfer 110 o bobl bellach. Bydd y datblygiad newydd sbon hwn yn galluogi myfyrwyr ar draws y Coleg Gwyddoniaeth ac Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe i rannu cyfleusterau labordy.

Cemeg

Mae'r Adran Gemeg newydd sbon bellach ar agor. Mae'r ganolfan hon gwerth miliynau o bunnoedd ar gyfer ymchwil gwyddorau cemegol yn cynnig labordy cyfrifiaduron newydd â lleoedd i hyd at 80 o fyfyrwyr.

Campws y Bae

Amgylcheddau Dysgu Newydd Sbon ar Gampws y Bae

Mae'n bleser mawr gennym gynnig nifer o leoedd dysgu ac addysgu newydd sbon ar Gampws y Bae. Ardal Weithio Nanhyfer yn Nanhyfer...

Nanhyfer Work Zone

Isod ceir rhestr lawn o'r cyfleusterau sydd ar gael - rhai ag oriau agor estynedig er eich hwylustod*:

*Sylwer, bydd labordy cyfrifiaduron mynediad agored y llawr gwaelod ar agor ar 16 Hydref.

Rhif Ystafell

Llawr

Defnydd

Nifer y seddau

Oriau Agor

Ystafell Seminar 1

Gwaelod

Addysgu

34

Oriau Agor Safonol

Ystafell Seminar 2

Gwaelod

Addysgu/Astudio

22

Oriau Agor Safonol

Ystafell Seminar 3

Gwaelod

Addysgu/Astudio

22

Oriau Agor Safonol

Labordy cyfrifiaduron

Gwaelod

Astudio

27

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 10pm a rhwng 10am ac 8pm ar benwythnosau!

Ystafell Seminar 5

Gwaelod

Addysgu

30

Oriau Agor Safonol

Ystafell Seminar 6

Gwaelod

Addysgu

34

Oriau Agor Safonol

Ystafell Seminar 7

Gwaelod

Astudio

22

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 10pm a rhwng 10am ac 8pm ar benwythnosau!

Ystafell Gyfarfod 1

Cyntaf

Cyfarfodydd

14

Oriau Agor Safonol

Ystafell Gyfarfod 2

Cyntaf

Cyfarfodydd

17

Oriau Agor Safonol

Ystafell Gyfarfod 3

Cyntaf

Cyfarfodydd

30

Oriau Agor Safonol

*Gellir neilltuo'r ystafelloedd cyfarfod drwy e-bostio timetabling@abertawe.ac.uk neu events@abertawe.ac.uk,

*Mae Ystafell Gyfarfod 3 ar gael ar gyfer blwyddyn academaidd 17/18.

*Gellir symud y celfi yn ystafell gyfarfod 3 i ddarparu ar gyfer arddulliau cyfarfod gwahanol. Dyluniwyd yr ystafell i greu lleoliad hyblyg er mwyn cynnal gweithgareddau gwahanol, ac mae'n cynnwys celfi meddal a chyfleusterau cegin.

*Gellir neilltuo ystafelloedd cyfarfod 1 a 2 hyd at fis ymlaen llaw yn unig.

Mae manylion llawn am ein holl amgylcheddau dysgu newydd ar gael yma:  Learning Environments 17/18

Gobeithiwn yn fawr y bydd y cyfleusterau newydd hyn yn gwella dysgu ac addysgu yma yn Abertawe.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu sylwadau, cysylltwch â ni yn: timetabling@abertawe.ac.uk

Y Tîm Amserlennu ac Amgylcheddau Dysgu.