Swansea University - Polisïau sy'n Ystyriol o Deuluoedd

Personél

Polisïau sy'n Ystyriol o Deuluoedd

Mae Prifysgol Abertawe yn ymrwymedig i Gyfle Cyfartal, a diben y Polisïau hyn yw hyrwyddo polisïau cyflogaeth hyblyg a fydd yn darparu'r fframwaith ar gyfer gwella'r amgylchedd gwaith ac annog amrywiaeth yn y gweithlu.


Yn ddiweddar, cynhaliodd yr Adran Adnoddau Dynol Arolwg Ansawdd Bywyd Gwaith a nododd fod y cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn faes sy'n peri pryder. Drwy gyflwyno'r polisïau hyn, mae'r Brifysgol yn cydnabod bod gan gyflogeion ymrwymiadau allanol, ac mae'n ceisio gwella'r cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ar eu cyfer.
Lluniwyd y polisïau hyn yn unol â Chanllawiau'r Adran Masnach a Diwydiant, a chanllawiau Cymdeithas Cyflogwyr Prifysgolion a Cholegau (UCEA) ar Absenoldeb Mamolaeth a Thadolaeth ar gyfer Addysg Uwch (Cylchlythyr UCEA 03/08) ac maent yn ymgorffori'r Cytundeb Cenedlaethol ac yn ehangu arno.
Mae'r darpariaethau yn y polisïau hyn yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol yn cynnwys:
(a) Deddf Diogelu Cyflogaeth (Cydgrynhoi) 1978 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Diwygio Undebau Llafur a Hawliau Cyflogaeth 1993)
(b) Deddf Cyfraniadau a Budd-daliadau Nawdd Cymdeithasol 1992
(c) Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith (Diwygio) 1994
(ch) Rheoliadau Lwfans Mamolaeth a Thâl Mamolaeth Statudol 1999
(d) Deddf Cysylltiadau Cyflogaeth 1999
(dd) Rheoliadau Absenoldeb Mamolaeth a Rhiant 1999
(e) Deddf Cyflogaeth 2002.
Mae gan bob cyflogai yr hawl i beidio â dioddef triniaeth anffafriol ar sail beichiogrwydd, rhoi genedigaeth, absenoldeb mamolaeth, absenoldeb tadolaeth, absenoldeb rhiant neu am arfer ei hawl i wneud cais am drefniadau gweithio hyblyg, waeth beth fo'i oriau gwaith neu hyd gwasanaeth.
Mae'r polisïau hyn yn cynnwys amrywiaeth o bolisïau sy'n Ystyriol o Deuluoedd sydd ar gael i staff. Caiff y polisïau hyn eu diweddaru a'u hadolygu i asesu i ba raddau y maent yn diwallu anghenion cyflogeion.

Polisïau a Dogfennau Perthnasol Eraill:

Polisi Absenoldeb Mamolaeth
Absenoldeb Mamolaeth - Canllaw ar gyfer Cyflogeion
Absenoldeb Mamolaeth - Ffurflen Gais

Polisi Mabwysiadu
Ffurflen Gais Absenoldeb Mabwysiadu

Polisi Absenoldeb Tadolaeth 
Absenoldeb Tadolaeth - Ffurflen Gais

Polisi Absenoldeb Rhiant

Absenoldeb - Amser o'r Gwaith i Ofalu am Ddibynyddion

Polisi Trefniadau Gweithio Hyblyg
Gweithio Hyblyg - Ffurflen Gais
Trefniadau Gweithio Hyblyg - Ffurflen  

Polisi Gweithio Oriau Hyblyg 

Polisïau sy'n Ystyriol o Deuluoedd - Rhestr Termau