Beth yw Cyfle Cyfartal?

Cyfle Cyfartal yw trin pobl yn deg; amrywiaeth yw'r gwahaniaethau rhyngddynt.

Nod y safle hwn yw darparu canllawiau ar faterion sy'n ymwneud â chydraddoldeb ac â'r ymrwymiad i hyrwyddo cydraddoldeb ym Mhrifysgol Abertawe.

Deddf Cydraddoldeb 2010

Roedd Deddf Cydraddoldeb 2010 yn disodli ac yn cysoni'r rhan fwyaf o'r ddeddfwriaeth cydraddoldeb flaenorol. Cyflwynodd y Ddeddf naw Nodwedd Warchodedig o ran cydraddoldeb. Mae'r ddeddf lawn ar gael yn fan hyn: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents 

Polisi Cydraddoldeb

Yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010, mae’r Brifysgol yn awr wedi cynhyrchu a chyhoeddi ei pholisi cydraddoldeb, a elwir yn Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2012-2016

Mae gan y Brifysgol Bwyllgor Cyfle Cyfartal a thri Gweithgor Cydraddoldeb.  Darperir hyfforddiant, cyhoeddir adroddiadau blynyddol, trefnir darlith flynyddol, a chyhoeddir amcanion cydraddoldeb a chynlluniau gweithredu.  Ceir manylion llawn o'r rhain i gyd trwy ddilyn y dolenni perthnasol.

Sylwer, os gwelwch yn dda, bod y tudalennau Cyfle Cyfartal yn cael eu newid yn gyson i adlewyrchu cynnydd. 

Cynllun Athena'r Rhwydwaith Academaidd Merched Gwyddonol

Ym mis Ebrill 2013, llwyddodd Prifysgol Abertawe i gadw Gwobr Efydd Athena'r Rhwydwaith Academaidd Merched Gwyddonol, sy'n cydnabod ymrwymiad sefydliad i hyrwyddo gyrfaoedd menywod yng Ngwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg, a Meddygaeth.

Ymunodd Prifysgol Abertawe â'r Siartr yn 2009, ac enillodd ei Gwobr Efydd gyntaf yn 2009.  Bu raid cyflwyno cais am gadw'r wobr ym mis Tachwedd 2012. Mae'r Tîm Cyfle Cyfartal yn falch o gyhoeddi y bu'r cais yn llwyddiannus, a bydd gan y Brifysgol y Wobr Efydd tan fis Ebrill 2016.

Mae'r Brifysgol yn falch o gyhoeddi bod Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd wedi ennill Gwobr Efydd unigol ym mis Ebrill 2013. Am ragor o wybodaeth, ewch i: Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Rhagor o Wybodaeth

Pwyllgor Cyfle Cyfartal a Gweithgorau Cyfle Cyfartal

Pwyllgor Cyfle Cyfartal

Mae'r Pwyllgor Cyfle Cyfartal yn monitro cyfle cyfartal ym Mhrifysgol Abertawe, ac yn ystyried ffyrdd o wella cyfle cyfartal o ran cyflogaeth a materion yn ymwneud â myfyrwyr. Mae'r Pwyllgor yn cwrdd teirgwaith y flwyddyn (unwaith bob tymor academaidd), ac yn atebol i Fwrdd Rheoli'r Brifysgol.

Mae'r Pwyllgor yn goruchwylio gwaith y tri Gweithgor Cyfle Cyfartal;  sef y Gweithgor Cydraddoldeb Anabledd, y Gweithgor Cydraddoldeb Rhyw a Rhywioldeb, a'r Gweithgor Cydraddoldeb Hil a Chrefydd.

Mae'r Pwyllgor Cyfle Cyfartal yn gyfrifol am weithredu'r rhan honno o gynnwys y Cynllun Cydraddoldeb Strategol (2012-2016) sy'n delio ag oedran mewn modd effeithiol. Cynhyrchir cofnodion ar ôl pob cyfarfod, a chyhoeddir Adroddiad Blynyddol Cyfle Cyfartal bob blwyddyn.

Rhagor o Wybodaeth

Gweithgor Cydraddoldeb Anabledd

Mae'r Gweithgor Cydraddoldeb Anabledd yn atebol i'r Pwyllgor Cyfle Cyfartal ac yn gyfrifol am weithredu'r rhan honno o gynnwys y Cynllun Cydraddoldeb Strategol (2012-2016) sy'n delio ag anabledd mewn modd effeithiol.

Mae'r Gweithgor yn cwrdd ddwywaith bob blwyddyn, cyn cyfarfodydd y Pwyllgor Cyfle Cyfartal.

Rhagor o Wybodaeth

Gweithgor Cydraddoldeb Rhyw a Rhywioldeb

Mae'r Gweithgor Cydraddoldeb Rhyw a Rhywioldeb yn atebol i'r Pwyllgor Cyfle Cyfartal, ac yn gyfrifol am weithredu'r rhan honno o gynnwys y Cynllun Cydraddoldeb Strategol (2012-2016) sy'n delio â rhyw, ailbennu rhyw, tueddfryd rhywiol, statws priodasol a phartneriaeth sifil, a beichiogrwydd a mamolaeth mewn modd effeithiol.

Mae'r Gweithgor yn cwrdd ddwywaith bob blwyddyn, cyn cyfarfodydd y Pwyllgor Cyfle Cyfartal.

Rhagor o Wybodaeth

Gweithgor Cydraddoldeb Hil a Chrefydd

Mae'r Gweithgor Cydraddoldeb Hil a Chrefydd yn atebol i'r Pwyllgor Cyfle Cyfartal ac yn gyfrifol am weithredu'r rhan honno o gynnwys y Cynllun Cydraddoldeb Strategol (2012-2016) sy'n delio â Hil, Crefydd, a Ffydd mewn modd effeithiol.

Mae'r Gweithgor yn cwrdd ddwywaith bob blwyddyn, cyn cyfarfodydd y Pwyllgor Cyfle Cyfartal.

Rhagor o Wybodaeth

Digwyddiadau

Digwyddiadau ar y Gweill

Mae’r Brifysgol yn cydnabod ac yn dathlu nifer o ddigwyddiadau cydraddoldeb lleol, cenedlaethol a rhyngwladol

  • 'Elimin8 Race H8' (Dileu Casineb Hiliol), i gydnabod Diwrnod Rhyngwladol Dileu Gwahaniaethu ar Sail Hil – 26 Mawrth 2014
  • ‘Gyrru ymlaen gyda Rhwydwaith Staff yr LGBT’ – 27 Mawrth 2014
  • Gwyddoniaeth Bocs Sebon - 5 Gorffennaf 2014

Rhagor o Wybodaeth

 

Darlith Flynyddol Cyfle Cyfartal

Bob blwyddyn, mae'r Pwyllgor Cyfle Cyfartal yn gwahodd siaradwr gwadd i'r Brifysgol i draddodi darlith gyhoeddus ar fater yn ymwneud â chydraddoldeb sy'n berthnasol i'r Brifysgol. Mae'n un o'r ffyrdd a ddefnyddir gan y Brifysgol i hyrwyddo cyfle cyfartal ymhlith ei staff a'i myfyrwyr.

Cynhaliwyd Darlith Flynyddol Cyfle Cyfartal 2013 ddydd Mawrth 12 Tachwedd, gan ddathlu pen-blwydd 20 oed y Pwyllgor Cyfle Cyfartal.

Traddododd ein siaradwr gwadd, Yr Athro Fonesig Athene Donald, Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol a Darpar-feistr Coleg Churchill, Caergrawnt, araith allweddol yn trafod menywod mewn rolau arweinyddiaeth, gan gynnwys sôn am ymarfer da o Gaergrawnt, paham bod Cynllun Athena'r Rhwydwaith Academaidd Merched Gwyddonol a chynlluniau tebyg yn bwysig, a beth yw'r camau nesaf.

Rhagor o Wybodaeth

Monitro Cyfle Cyfartal

Efallai eich bod wedi sylwi, wrth ymgeisio am le astudio yn y Brifysgol neu am swydd yma, bod y ffurflen yn cynnwys adran i fonitro cyfle cyfartal, sy'n gofyn i chi roi mwy o fanylion personol.

Am ragor o wybodaeth am hyn, ewch i'r dudalen Monitro Cyfle Cyfartal

Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall

Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall

Yn 2008, ymunodd Prifysgol Abertawe â Stonewall, yn Hyrwyddwr Amrywiaeth. Rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall yw fforwm ymarfer da Prydain.  Mae'n creu cyfle i gyflogwyr weithio gyda Stonewall, a chyda'i gilydd, i hyrwyddo cydraddoldeb yn y gweithle ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, a deurywiol.

Rhagor o Wybodaeth

Newyddion Cyfle Cyfartal

Y newyddion diweddaraf o ran gwaith a mentrau yn ymwneud â chydraddoldeb ym Mhrifysgol Abertawe.

Uchelbwyntiau

  • Digwyddiadau ar y Gweill  - Gwanwyn/Haf 2014
  • Llwyddiant Diwrnod Rhyngwladol y Menywod!
  • Tîm Cyfleoedd Cyfartal yn cefnogi ystod o ddigwyddiadau yn y Brifysgol

Rhagor o Wybodaeth

Cynllun Mentora'r Prifysgolion i Fenywod

Mae Prifysgol Abertawe'n aelod o'r Cynllun Mentora’r Prifysgolion i Fenywod.  Mae hyn yn gynllun mentora llwyddiannus ar gyfer staff sy'n gweithio mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru. 

Rhagor o Wybodaeth