Beth yw adborth arweinyddiaeth 360 gradd?

Cynigia Prifysgol Abertawe arf rhoi adborth arweinyddiaeth 360 gradd wedi’i deilwra sy’n galluogi Arweinwyr i gael adborth ystyrlon am eu harweinyddiaeth.

Mae’r buddsoddiad yn cydnabod y rôl hollbwysig mae arweinwyr yn Abertawe’n ei chwarae wrth gyflawni canlyniadau trwy’n pobl, ac mae’n rhan o ymrwymiad y Prifysgolion i gefnogi’ch twf chi fel Arweinydd.

Gellir dod o hyd i fanylion ar sut i Ddewis eich Graddwyr fan hyn:

Dewis Graddwyr ar gyfer eich Adborth 360 yn 2018: 

  ADBORTH ARWEINYDDIAETH 360 PRIFYSGOL ABERTAWE

Gellir hefyd dod o hyd i ganllawiau i’r sawl a ofynnodd am fod yn Raddwyr y rhai sy’n ymgymryd ag adborth 360 fan hyn:

 

TROSOLWG O ADBORTH ARWEINYDDIAETH 360 PRIFYSGOL ABERTAWE 2018

Adborth Arweinyddiaeth 360 yn Abertawe

Sut ydw i’n dewis fy Ngraddwyr?

Mae dewis eich Graddwyr yn rhan hanfodol o broses adborth arweinyddiaeth 360.

Dewiswch bobl y credwch y byddant yn darparu adborth gonest ac agored i chi. Mae modd cynnwys cysylltiadau a phartneriaid allanol a dylid gwneud hynny lle bo’n briodol. Peidiwch ag eithrio’n awtomatig y rhai rydych chi’n teimlo bod gweithio neu ryngweithio gyda nhw’n fwy anodd. Gallai eu hadborth fod yn ddadlennol iawn ac o gymorth i chi.

 

Ymhlith y Graddwyr priodol:

Gallwch ddewis hyd at 6 unigolyn i’ch graddio, a byddwch yn penodi gr┼Áp i bob un (Adroddiadau Uniongyrchol, Cydweithwyr / Cymheiriaid / Eraill). Mae gwahoddiad awtomatig i chi a’ch Adolygydd PDR gymryd rhan. 

i.         1 x Yr hunan

ii.        1 x Eich Adolygydd Adolygiad Datblygu Proffesiynol (PDR) – e.e. eich rheolwr llinell

iii.       3 x Cydweithwyr/Cymheiriaid/Eraill – pobl rydych chi’n gweithio’n agos gyda nhw, ond nad ydynt yn Adolygydd arnoch nac yn adroddiad uniongyrchol, gan gynnwys cwsmeriaid / partneriaid mewnol neu allanol

iv.       3 x  Adroddiadau Uniongyrchol – y sawl y mae gennych gyfrifoldebau rheoli pobl amdanynt (yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol)

 

Wrth ddewis eich Graddwyr, mae’n arfer da ac yn gwrtais gofyn am eu caniatâd cyn eu henwebu er mwyn rhoi gwybod iddynt am y broses a beth rydych chi’n gofyn oddi wrthynt. Gellir canfod trosolwg o’r broses ar gyfer Graddwyr fan hyn.

Gofynnwch i’ch rheolwr / Adolygydd PDR am eu syniadau ynghylch pwy allai roi adborth defnyddiol i chi; efallai y meddylian nhw am rywun rydych chi heb.

Bydd gofyn i Raddwyr lenwi arolwg ar-lein sy’n cynnwys 15 cwestiwn ar sail disgwyliadau arweinyddiaeth, ynghyd â’r cyfle i nodi un cryfder allweddol ac un maes ar gyfer datblygu. Bydd eu sylwadau ysgrifenedig yn amlwg i chi a byddant yn ymddangos yn union fel y cawsant eu cofnodi ochr yn ochr â’u henw yn eich adroddiad terfynol.

Beth yw adborth 360?

Bydd cymryd rhan yn y broses 360 gradd yn eich galluogi i gael adborth wedi’i saernïo gan eich Adolygydd PDR (fel eich rheolwr llinell), eich cymheiriaid, eich adroddiadau uniongyrchol, rhanddeiliaid allweddol eraill a chwsmeriaid am eich arweinyddiaeth. Yna caiff yr adborth hwn o’ch cwmpas chi (ac felly’r enw 360 gradd) ei goladu ynghyd â’ch ymatebion chi a’u defnyddio i greu adroddiad datblygiadol.

 

Er mwyn cael y gorau o 360, mae angen i chi gael syniad clir o beth mae’n bwriadu ei gyflawni neu beidio.

 

Mae adborth arweinyddiaeth 360 gradd yn....

 • Broses ddatblygiadol.
 • Mae’r adborth a roddir yn seiliedig ar ein disgwyliadau arweinyddiaeth.
 • Proses sy’n arwain at adroddiad 360 personol sy’n amlygu cryfderau arweinyddiaeth glir a phenodol yn ogystal â meysydd ar gyfer sylw neu ddatblygiad. Caiff hwn ei uwchlwytho i’ch PDR er mwyn eich galluogi i adlewyrchu a gosod amcanon ar gyfer y cyfnod PDR sydd ar ddod.
 • Proses y gellir ei hailadrodd ymhen 12 mis er mwyn i chi allu gweld eich twf a’ch datblygiad.

 

Nid yw adborth arweinyddiaeth 360 gradd….

 • Nid yw adborth 360 yn arf seicometrig nac yn brawf personoliaeth. Mae’n edrych ar eich ymddygiadau gweladwy (h.y. ar beth yn union rydych chi’n ei wneud mewn sefyllfa benodol).
 • Mae 360 ond yn effeithiol os cymerwch chi’r canlyniadau o ddifrif ac y parchwch y ffaith fod pobl wedi bod yn ddiffuant yn yr hyn maen nhw wedi’i ddweud amdanoch chi er mwyn eich helpu chi i wella.
 • Mae angen rhoi adborth mewn hinsawdd o ddidwylledd a gonestrwydd ac i gefnogi hyn, bydd sylwadau ysgrifenedig y Graddwyr yn amlwg i chi a byddant yn ymddangos fel y’u cofnodwyd ochr yn ochr â’u henw yn yr adroddiad terfynol.

Beth fydd y broses?

Ar ôl i chi ddewis eich Graddwyr a bod y broses adborth arweinyddiaeth 360 yn cychwyn, byddwch chi, a’r bobl a ddewiswyd gennych, yn cael dolen gyswllt i holiadur ar-lein sy’n cynnwys 15 cwestiwn yn seiliedig ar werthoedd a disgwyliadau ein Harweinyddiaeth. Bydd gofyn i chi raddio pa mor aml y caiff pob agwedd ar arweinyddiaeth ei harsylwi yn y gweithle. Amrywia’r graddfeydd ymateb o ‘byth’ i ‘yn gyson’.

 

Bydd gofyn i chi nodi un cryfder allweddol ac un maes ar gyfer datblygu.

 

Bydd yr holiaduron wedi’u llenwi’n cael eu rhoi at ei gilydd a’u hanfon yn uniongyrchol at y cyfranogwr 360. Bydd copi o’r Adroddiad yn cael i uwchlwytho’n uniongyrchol i’r PDR hefyd er mwyn cynorthwyo trafodaethau datblygiad proffesiynol.

 

Mae’r amserlenni ar gyfer 2018 fel a ganlyn:

 

 • Dewis, cytuno a gweinyddu Graddwyr erbyn 18 Mehefin 2018
 • Bydd holiadur adborth arweinyddiaeth 360 ar gael tan 6 Gorffennaf 2018 i’r cyfranogwyr a’r Graddwyr i gwblhau eu hadborth.
 • Bydd Adroddiad Adborth Personol yn cael ei anfon at y cyfranogwyr erbyn 1 Awst fan hwyraf
 • Bydd adroddiadau’n cael eu huwchlwytho i’r PDR ar gyfer 1 Medi er mwyn hwyluso’r drafodaeth adolygiad proffesiynol

Beth fydd yn fy adroddiad?

Bydd yr Adroddiad adborth arweinyddiaeth 360 gradd syml a ffocysedig wedi’i deilwra’n cynnwys tri maes:

 

i.    crynodeb o raddau;

 

ii.   crynodeb o un cryfder allweddol / un maes datblygu;

 

iii.  Camau a lefel ymrwymiad wedi’u cadarnhau'r arweinwyr ar raddfa o 1-10

 

Dyluniwyd yr adrannau hyn i roi eglurder ar ffocws eich perfformiad, ac i helpu blaenoriaethu negeseuon adborth allweddol. Gallai fod o gymorth meddwl am y canlynol ar gyfer y ddau faes:

 

Ymatebion Cychwynnol – Beth sydd wedi’ch plesio’n arbennig? Beth sydd wedi’ch synnu? Beth sydd wedi’i gadarnhau i chi?

 

Cysondeb yr Adborth – Pa adborth sy’n gyson ar draws y grwpiau adborth? Beth yw’ch cryfderau (cyson) a’ch meysydd ar gyfer datblygu?

 

Gwahanol Ganfyddiadau – Ble mae’r gwahaniaethau mwyaf yn yr adborth gan y gwahanol grwpiau? Ble mae’r bwlch mwyaf rhwng y ffordd y gwelwch eich hun a’r ffordd mae pobl eraill yn eich gweld chi? Pa resymau allwch chi feddwl amdanynt sy’n esbonio hyn?

 

Prif ddiben cael adborth 360 yw galluogi unigolion i barhau i ddatblygu a thyfu fel arweinwyr. Mae hyn yn gwneud y cam terfynol, sef cymryd camau, yr agwedd bwysicaf ar y broses 360. Gan fyfyrio ar eich adborth, byddwch yn gallu gosod amcanion ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod yn adran ‘Amcanion Cyfredol’ eich PDR.

 

Wrth greu’ch amcanion, meddyliwch am wella’ch cryfderau presennol yn ogystal â llenwi bylchau potensial yn eich gallu ac, er mwyn annog newid cynaledig, canolbwyntio ar y manteision y bydd y camau arfaethedig yn dod i chi, i bobl eraill ac i’r Brifysgol.

 

Diolch i Bobl am eu Hadborth

At ddibenion cwrteisi sylfaenol, ond hefyd er mwyn annog adborth i’r dyfodol, mae’n bwysig diolch i bobl am roi o’u hamser i gwblhau’ch adborth 360. Awgrymwn wneud hyn cyn gynted â phosibl ar ôl cael yr adborth. Os ydych chi’n bwriadu rhannu rhywfaint o’r adborth ac/neu’r camau a ddewiswyd gennych, gallwch nodi pryd ydych chi’n gobeithio gallu rhannu’r rhain.