Gweithdrefn cwynion i ymgeiswyr

Dyma'r gweithdrefnau sydd i'w dilyn pan fydd ymgeisydd yn dymuno cyflwyno cwyn ynghylch y ffordd y mae'r Brifysgol wedi trin ymholiad neu gais am fynediad.*

  1. Rhaid i gwynion fod mewn ysgrifen a chael eu hanfon, yn y lle cyntaf, at y Swyddog Derbyn.
  2. Bydd y Swyddog Derbyn yn ymateb gan ddweud bod y gŵyn yn cael ei hystyried, ac yr anfonir ymateb ysgrifenedig llawn at yr ymgeisydd o fewn 15 diwrnod gwaith.
  3. Bydd y Swyddog Derbyn yn cyfeirio'r gŵyn at sylw'r Tiwtor Derbyn / Swyddog Gweinyddol perthnasol, gyda'r ffurflen gais wreiddiol a'r holl ddeunydd cefnogol perthnasol, gan ofyn am sylwadau.
  4. Bydd y Swyddog Derbyn yn cyfeirio'r gŵyn, yn ogystal â sylwadau'r adran, at sylw'r Dirprwy Is-ganghellor ar gyfer Profiad y Myfyrwyr a fydd yn rhoi cyngor ar yr ymateb priodol i'w roi.
  5. Bydd y Swyddog Derbyn yn hysbysu'r ymgeisydd am benderfyniad y Dirprwy Is-ganghellor.

*Dylai ymgeisydd sydd am gyflwyno cwyn am benderfyniad i'w wrthod ddefnyddio naill ai'r Weithdrefn Apêl neu'r Weithdrefn Cwynion i Ymgeiswyr.