Gweithdrefn cwynion i ymgeiswyr

Dylid dilyn y gweithdrefnau hyn pan fo ymgeisydd am gyflwyno cwyn am y ffordd y gwnaeth y Brifysgol drin ymholiad neu gais.*

  1. Rhaid cyflwyno'r gŵyn yn ysgrifenedig a'i chyfeirio, yn y lle cyntaf, at y Pennaeth Derbyn.
  2. Bydd y Pennaeth Derbyn, neu ei enwebai, yn ateb yr ymgeisydd i ddweud bod rhywun yn delio â'r gŵyn, ac y caiff ateb llawn ei anfon yn ysgrifenedig o fewn pymtheg diwrnod gwaith.
  3. Bydd y Pennaeth Derbyn, neu ei enwebai, yn cyfeirio'r gŵyn at y Tiwtor Derbyn/Swyddog Gweinyddol priodol am ei sylwadau, gyda'r ffurflen gais wreiddiol a'r holl ddeunyddiau cefnogol perthnasol.
  4. Bydd y Pennaeth Derbyn, neu ei enwebai, yn cyfeirio'r gŵyn a sylwadau'r Adran at y Dirprwy Is-ganghellor sy'n gyfrifol am Dderbyn, neu ei enwebai, a fydd yn cynghori ar y camau gweithredu priodol.
  5. Bydd y Pennaeth Derbyn, neu ei enwebai, yn cyfathrebu penderfyniad y Dirprwy Is-ganghellor i'r ymgeisydd.

Sylwer bod angen cydsyniad penodol yr ymgeisydd yn ysgrifenedig os ydyw am i drydydd parti e.e. ysgol, rhiant neu gynrychiolydd gyflwyno'r gŵyn.

*Dylai ymgeisydd sydd am gyflwyno cwyn am benderfyniad i'w wrthod ddefnyddio'r Weithdrefn Apelio neu'r Weithdrefn Achwyn i Ymgeiswyr.