Gweithdrefnau apĂȘl i ymgeiswyr

Dyma'r gweithdrefnau sydd i'w dilyn pan fydd ymgeisydd yn dymuno apelio yn erbyn penderfyniad gan y Brifysgol i beidio â chynnig lle iddo, dan yr amgylchiadau canlynol:

  • pan fydd gwybodaeth newydd sylweddol ar gael na chynigiwyd, am resymau da, naill ai ar y ffurflen gais wreiddiol nac ychwaith yn ystod y broses ddewis, a lle mae'r wybodaeth honno'n arwyddocaol ac yn uniongyrchol berthnasol i'r penderfyniad gwreiddiol; neu
  • pan fydd ymgeisydd o'r farn na ddilynwyd egwyddorion a gweithdrefnau derbyn y Brifysgol, a/neu'r adran, yn gywir neu'n gyson.

Fel arfer, dylai ymgeisydd sy'n penderfynu apelio wneud hynny o fewn pythefnos o ddyddiad y penderfyniad i'w wrthod.

  1. Rhaid i'r ymgeisydd ysgrifennu at y Pennaeth Derbyn gyda chais ffurfiol i ailystyried ei gais, gan nodi'r rhesymau am y cais.
  2. Bydd y Pennaeth Derbyn, neu ei enwebai, yn ateb yr ymgeisydd i ddweud bod yr apêl yn cael ei ystyried, ac yr anfonir penderfyniad at yr ymgeisydd o fewn pymtheg diwrnod gwaith.
  3. Bydd y Pennaeth Derbyn, neu ei enwebai, yn cyfeirio'r cais at y Dewiswyr Derbyn perthnasol am eu sylwadau, gyda'r ffurflen gais wreiddiol a'r holl ddeunyddiau cefnogol perthnasol. Bydd y Dewiswyr yn adolygu'r cais, gan nodi a ddylid newid yr argymhelliad gwreiddiol ai peidio, ac yn dychwelyd yr holl bapurau i'r Pennaeth Derbyn o fewn pum diwrnod gwaith.
  4. Bydd y Pennaeth Derbyn, neu ei enwebai, yn cyfeirio ateb y Dewiswyr (a holl ddeunyddiau'r cais gwreiddiol) at y Dirprwy Is-ganghellor sy'n gyfrifol am Dderbyn (neu ei enwebai). Bydd y Dirprwy Is-ganghellor yn adolygu'r holl ddeunyddiau ac yn penderfynu a ddylid derbyn argymhelliad y Dewiswyr. Bydd penderfyniad y Dirprwy Is-ganghellor yn derfynol, ac nid oes hawl i apelio eto.
  5. Bydd y Pennaeth Derbyn, neu ei enwebai, yn cyfathrebu penderfyniad y Dirprwy Is-ganghellor i'r ymgeisydd.


Bydd y Pennaeth Derbyn, neu ei enwebai, yn cyfathrebu penderfyniad y Dirprwy Is-ganghellor i'r ymgeisydd.