Gweithdrefnau apĂȘl i ymgeiswyr

Dyma'r gweithdrefnau sydd i'w dilyn pan fydd ymgeisydd yn dymuno apelio yn erbyn penderfyniad gan y Brifysgol i beidio â chynnig lle iddo, dan yr amgylchiadau canlynol:

  • pan fydd gwybodaeth newydd sylweddol ar gael na chynigiwyd, am resymau da, naill ai ar y ffurflen gais wreiddiol nac ychwaith yn ystod y broses ddewis, a lle mae'r wybodaeth honno'n arwyddocaol ac yn uniongyrchol berthnasol i'r penderfyniad gwreiddiol; neu
  • pan fydd ymgeisydd o'r farn na ddilynwyd egwyddorion a gweithdrefnau derbyn y Brifysgol, a/neu'r adran, yn gywir neu'n gyson.

Fel arfer, dylai ymgeisydd sy'n penderfynu apelio wneud hynny o fewn pythefnos o ddyddiad y penderfyniad i'w wrthod.

  1. Rhaid i'r ymgeisydd ysgrifennu at y Swyddog Derbyn gan wneud cais ffurfiol i'w gais gael ei ailystyried, gan nodi'r rhesymau am y cais.
  2. Bydd y Swyddog Derbyn yn ymateb gan ddweud bod yr apêl yn cael ei ystyried, ac yr anfonir ymateb at yr ymgeisydd o fewn 15 diwrnod gwaith.
  3. Bydd y Swyddog Derbyn yn cyfeirio'r cais at sylw'r Dewiswyr Derbyn perthnasol, gyda'r ffurflen gais wreiddiol a'r holl ddeunydd cefnogol perthnasol, gan ofyn am sylwadau. Rhaid i'r Dewiswyr adolygu'r cais gan nodi a ddylid newid yr argymhelliad gwreiddiol, a chan ddychwelyd yr holl bapurau i'r Swyddog Derbyn o fewn 5 diwrnod gwaith.
  4. Bydd y Swyddog Derbyn yn cyfeirio ymateb y Dewiswyr (a'r holl ddeunydd gwreiddiol parthed y cais) at sylw'r Dirprwy Is-ganghellor ar gyfer Profiad y Myfyrwyr. Bydd y Dirprwy Is-ganghellor yn ystyried yr holl ddeunydd, ac yn penderfynu a ddylid derbyn argymhelliad y Dewiswyr. Bydd penderfyniad y Dirprwy Is-ganghellor yn derfynol.
  5. Bydd y Swyddog Derbyn yn hysbysu'r ymgeisydd am benderfyniad y Dirprwy Is-ganghellor.