G. Ymwadiad, tynnu’n ôl a diwygiadau i raglenni

J. Ymwadiad

Mae'r Brifysgol yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod yr wybodaeth a ddarperir mewn prosbectysau, llyfrynnau ac ar-lein yn ddefnyddiol ac yn gywir ar adeg cyhoeddi. Fodd bynnag, weithiau bydd angen gwneud newidiadau, er enghraifft i raglenni, lleoliadau astudio, cyfleoedd lleoliad, cyfleusterau neu ffioedd, oherwydd rhesymau staffio, ariannol, rheoleiddiol ac academaidd dilys. Byddwn bob amser yn ymdrechu i gadw newidiadau i leiafswm ac yn hysbysu darpar fyfyrwyr yn briodol. Caiff yr wybodaeth mewn prosbectysau ar-lein a thudalennau gwe rhaglenni ei diweddaru bob chwarter am newidiadau yn www.swansea.ac.uk/undergraduate-programme-changes ac www.swansea.ac.uk/postgraduate-programme-changes

 

G1. Tynnu’n Ôl neu Newidiadau i Raglenni

Mewn amgylchiadau eithriadol, gall fod yn angenrheidiol i'r Brifysgol dynnu rhaglenni yn ôl neu eu hatal.  Ni fydd hyn yn digwydd llai na 5 mis cyn cofrestru.  Os caiff eich rhaglen ei thynnu'n ôl neu os gwneir newidiadau sylfaenol i'ch rhaglen ar ôl i chi dderbyn eich cynnig, bydd y Brifysgol yn cymryd camau rhesymol i roi rhybudd cynnar i chi bod y rhaglen wedi cael ei thynnu'n ôl neu ei newid a bydd yn ymdrechu i leihau'r effaith drwy gynnig rhaglen arall addas (os bydd un ar gael ac os ydych yn bodloni gofynion mynediad y rhaglen) neu drwy eich helpu i ddod o hyd i raglen neu brifysgol arall. Yn ogystal, bydd gennych hawl i dynnu'n ôl o'ch rhaglen a gofyn am ad-daliad rhannol unrhyw ffioedd dysgu a dalwyd gennych.

 

 

Crëwyd ym mis Mai 2009

Diweddarwyd ym mis Tachwedd 2010, mis Medi 2013, mis Tachwedd 2015, mis Chwefror 2016