Ff. Cyfrifoldeb yr ymgeiswyr yn y broses dderbyn

Ff1. Darparu gwybodaeth

Cyfrifoldeb yr ymgeiswyr yw darparu gwybodaeth lawn a chywir i gefnogi eu ceisiadau.  Dylai ymgeiswyr hefyd roi gwybod i’r Swyddfa Derbyn yn ddi-oed am unrhyw newidiadau neu gywiriadau i’r wybodaeth a ddarparwyd yn y cais gwreiddiol.

Ff2. Amodau a Thelerau cynigion

Drwy dderbyn cynnig lle, bydd ymgeiswyr yn ymrwymo i gontract gyda Phrifysgol Abertawe, ar sail yr amodau a'r telerau a nodwyd yn y cynnig ac Amodau a Thelerau a Statudau Prifysgol Abertawe, Ordinhadau Cyngor y Brifysgol, Rheoliadau ei Senedd a holl reolau, bolisïau a gweithdrefnau'r Brifysgol: http://www.swansea.ac.uk/cy/cynnwys/llywioedrychyddion/staff/derbynmyfyrwyr/

Ff4. Ffioedd a blaendaliadau

Mae myfyrwyr yn gyfrifol am dalu eu ffioedd a’u dyledion eu hunain.  Gall y Brifysgol gytuno i gais i anfonebu trydydd parti am unrhyw ffi neu ddyled (er enghraifft y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, Awdurdod Lleol, Cyngor Cyllido neu Noddwr arall).  Nid yw hyn yn effeithio ar gyfrifoldeb sylfaenol y myfyriwr am dalu’r ffi neu’r ddyled.

Mae rhai rhaglenni astudio ôl-raddedig yn gofyn am dalu ffioedd “mainc” ychwanegol (h.y. yn gysylltiedig â defnyddio’r labordy).  Yn yr achosion hyn, caiff y ffioedd ychwanegol eu nodi yn y cynnig lle a rhaid eu talu ar yr un sail â ffioedd dysgu safonol.

Mae’r Brifysgol yn cydymffurfio ag arweiniad y Swyddfa Gartref ar ddosbarthu myfyrwyr i gategori “Cartref” neu “Dramor” at ddibenion ffioedd dysgu. 

Ar gyfer rhai rhaglenni proffesiynol (e.e. Diploma Ymarfer y Gyfraith a’r Diploma Graddedig yn y Gyfraith), gall y Brifysgol, trwy ymgynghori â’r Ysgol/Coleg dan sylw, godi blaendal na chaiff ei ad-dalu, a gaiff ei ddidynnu o'r ffioedd dysgu, pan fydd ymgeisydd yn derbyn cynnig lle. 

Er mwyn cydymffurfio â rheoliadau Teithebau a Mewnfudo'r DU ynghylch derbyn myfyrwyr rhyngwladol, mae’r Brifysgol yn gofyn i fyfyrwyr rhyngwladol dalu blaendal na chaiff ei ad-dalu tuag at eu ffioedd dysgu cyn y gellir rhoi'r dogfennau angenrheidiol iddynt i’w galluogi i wneud cais am deitheb myfyriwr i’w caniatáu i astudio yn y DU.  Gellir gweld mwy o wybodaeth ar-lein yn: www.swansea.ac.uk/cy/cynnwys/llywioedrychyddion/staff/derbynmyfyrwyr