F. Defnyddio data’r ymgeiswyr

F. Defnydd y Brifysgol o ddata ymgeiswyr

Defnyddir yr wybodaeth mewn cais yn bennaf at ddiben prosesu'r cais a chreu cofnod y myfyriwr. Defnyddir yr wybodaeth hon hefyd i wneud adroddiadau statudol i gyrff fel yr Awdurdod Ystadegau Addysg Uwch (HESA).

Cedwir a phrosesir yr holl ddata yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 1998. Fel rheol, mae ceisiadau’n gyfrinachol rhwng yr ymgeisydd, staff priodol yn y Brifysgol ac, yn achos ymgeiswyr rhyngwladol, Adran Teithebau a Mewnfudo'r DU yn y Swyddfa Gartref. Mewn rhai achosion, gellir rhannu data mewn cais ag asiantaethau allanol lle datblygwyd rhaglenni ar y cyd â sefydliadau trydydd parti, a lle bo gan staff y tu allan i'r Brifysgol rôl yn y broses ddethol. At ddiben canfod ac atal twyll, mae gan y Brifysgol hawl i rannu gwybodaeth â sefydliadau allanol fel yr Heddlu, awdurdodau lleol, cyrff arholi neu ddyfarnu a’r Adran Gwaith a Phensiynau a’i hasiantaethau.

Gellir darllen polisi’r Brifysgol ar ddefnyddio a storio archwiliadau cofnodion troseddol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar-lein yn  http://www.swansea.ac.uk/cy/cynnwys/llywioedrychyddion/staff/derbynmyfyrwyr/archwiliadaurswyddfacofnodiontroseddol/