Dd. Adborth, cwynion ac apeliadau

F. Adborth, apeliadau a chwynion

Gall ymgeiswyr sy’n aflwyddiannus wrth sicrhau cynnig lle yn y Brifysgol ofyn am adborth ar y rhesymau dros wrthod trwy ysgrifennu at y Detholwr Derbyn ymhen 28 diwrnod i gael eu hysbysu am y penderfyniad.  Bydd adborth yn cael ei ddarparu gan gyfeirio at y meini prawf dethol ar gyfer y rhaglen.  Gall ymgeiswyr ail-wneud cais yn y flwyddyn ganlynol, ar ôl ystyried yr adborth.

Ymdrechwn i ystyried pob cais mewn modd teg ac effeithiol yn unol â’n gweithdrefnau. Fodd bynnag, os bydd ymgeisydd yn anfodlon ar y canlyniad neu sut mae cais wedi'i drin, dylai fynegi ei bryderon i'r Swyddog Derbyn. Os bydd yr ymgeisydd yn parhau'n anfodlon ar ôl hyn, gall ddefnyddio’r Weithdrefn Apelio a Chwyno ar gyfer Ymgeiswyr sydd ar gael ar-lein yn: http://www.swansea.ac.uk/cy/cynnwys/llywioedrychyddion/staff/derbynmyfyrwyr/trefnapelio/   a http://www.swansea.ac.uk/cy/cynnwys/llywioedrychyddion/staff/derbynmyfyrwyr/ydrefngwyno/