D. Gwybodaeth i Ymgeiswyr mewn amgylchiadau penodol

D1. Derbyn myfyrwyr dan oed

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob oed, a chaiff ceisiadau eu hystyried yn ôl eu teilyngdod unigol.  Os gwneir cynnig lle i ymgeisydd a fydd dan 18 oed ar adeg cofrestru, gallai fod angen cydymffurfio â rhai gweithdrefnau deddfwriaethol er mwyn bodloni dyletswydd gofal y Brifysgol i’r myfyrwyr.

I ymgeiswyr sydd rhwng 16 a 18 oed ar adeg cofrestru, bydd angen i riant neu warcheidwad yr ymgeisydd lofnodi datganiad pan dderbynnir cynnig.  Caiff ymgeiswyr sy'n iau nag 16 oed ar adeg cofrestru eu hystyried ar sail unigol, ac mae'n debygol y bydd angen iddynt fod yng nghwmni rhiant neu warcheidwad.

Gellir gweld polisi llawn y Brifysgol ynghylch Diogelu Grwpiau sy’n Agored i Niwed, sy'n cynnwys y polisi ar gyfer derbyn myfyrwyr dan oed, ar-lein yn: http://www.swansea.ac.uk/media/Safeguarding%20Vulnerable%20Groups%20Policy%202013.pdf

D2. Ymgeiswyr ag anableddau

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr ag anableddau a/neu anghenion cymorth ychwanegol.  Bydd ymgeiswyr sy’n datgan anabledd yn cael eu hystyried yn unol â’r un egwyddorion ag sy'n berthnasol i ymgeiswyr eraill.  Ar ôl i gynnig gael ei wneud, bydd Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr yn anfon holiadur at yr ymgeisydd sy'n gofyn am wybodaeth am natur y cyflwr ac unrhyw anghenion cymorth.  Diben hyn yw sicrhau bod y Brifysgol yn gallu darparu cymorth ychwanegol a gwneud unrhyw addasiadau rhesymol a allai fod yn ofynnol erbyn i'r rhaglen ddechrau.

Mae nifer bach o raglenni proffesiynol fel Nyrsio, Meddygaeth a Gwaith Cymdeithasol, yn darparu cymhwyster i ymarfer yn y proffesiwn perthnasol.  O ganlyniad, mae gan y Brifysgol gyfrifoldeb i’r cyhoedd, cyflogwyr a’r proffesiynau i sicrhau y gall darpar fyfyrwyr gyflawni’r deilliannau dysgu a bennwyd gan y cyrff proffesiynol a statudol a’u bod yn “gymwys i ymarfer”.  Yn yr achosion hyn, byddai cynnig yn cael ei wneud yn “amodol ar gymeradwyaeth y Panel Cymhwyster i Ymarfer”.  Gellir gweld manylion llawn ar dudalennau gwe'r rhaglenni perthnasol.

Mae’r Brifysgol yn ymrwymedig i gefnogi pob myfyriwr yn ei astudiaethau academaidd. Yn ogystal, anogir myfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr ar raglenni astudio byr yn gryf i ddatgan anabledd, cyflwr meddygol, anhawster iechyd meddwl neu angen penodol wrth ymgeisio. Lle caiff anabledd ei ddatgan, dilynir yr un weithdrefn derbyn ar gyfer pob myfyriwr.

Dylai myfyrwyr a darpar fyfyrwyr o’r tu allan i’r DU fod yn ymwybodol nad yw myfyrwyr rhyngwladol yn gymwys am Lwfans Myfyrwyr Anabl y DU. Cynghorir myfyrwyr i gysylltu â’u Llywodraeth gartref am wybodaeth am unrhyw gyllid a allai fod ar gael i fyfyrwyr anabl. Dylai myfyrwyr ar raglenni cyfnewid geisio cyllid gan eu sefydliad ‘cartref’.

Mae myfyrwyr ar raglenni astudio byr hefyd yn annhebygol o dderbyn y Lwfans Myfyrwyr Anabl.

Mae’r Swyddfa Anabledd/Gwasanaeth Lles yn cynghori myfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr ar raglenni astudio byr yn gryf i gysylltu â’r swyddfa berthnasol cyn gwneud cais ffurfiol i’r Brifysgol. Bydd hyn yn rhoi amser i fyfyrwyr archwilio’n llawn a deall y gefnogaeth y bydd ei hangen arnynt ac i ba raddau y gall y Brifysgol ei darparu.

D3. Ymgeiswyr â chollfarnau troseddol

Mae Prifysgol Abertawe yn ceisio hyrwyddo cyfle cyfartal i bob ymgeisydd sydd â'r cyfuniad iawn o ddoniau, sgiliau a photensial. Mae Prifysgol Abertawe’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr amrywiol. Ni fydd cofnodion troseddol yn cael eu hystyried at ddibenion recriwtio oni bai fod y gollfarn yn berthnasol.  Oni bai fod natur y gwaith yn gofyn am hynny, ni ofynnir i chi ddatgelu collfarnau sydd 'wedi darfod' yn unol â Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Ni fydd collfarn nad yw wedi darfod o reidrwydd yn eich rhwystro rhag cael lle ar y rhaglen o'ch dewis. Bydd hyn yn dibynnu ar amgylchiadau a chefndir eich trosedd(au).

Rhaglenni Iechyd, Meddygaeth, Gwaith Cymdeithasol ac Astudiaethau Plentyndod

Gofynnir i ymgeiswyr sy'n gwneud cais am raglen a fydd yn cynnwys gweithio gyda phlant a/neu oedolion sy'n agored i niwed, ddatgan pob collfarn neu rybudd, hyd yn oed y rhai sydd wedi 'darfod' o dan y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr. 

Gofynnir i bob ymgeisydd sy’n derbyn cynnig lle ar un o’r rhaglenni uchod gwblhau gwiriad cofnodion troseddol manwl trwy’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn cofrestru. 

Os bydd y gwiriad yn dangos collfarn droseddol neu rybudd, bydd y Detholwr Derbyn - neu'r Panel Cymhwyster i Ymarfer, yn achos rhaglenni Iechyd neu Feddygaeth - yn cynghori'r Cadeirydd  Recriwtio a Derbyn a ddylid derbyn yr ymgeisydd i'r Brifysgol ai peidio.  Bydd penderfyniad y Cadeirydd yn derfynol.

Rhaglenni eraill

Gofynnir i ymgeiswyr ddatgelu ar eu ffurflenni cais am raglenni nad ydynt yn cynnwys gweithio gyda phlant neu oedolion diamddiffyn a oes ganddynt unrhyw gollfarnau neu rybuddion sydd “heb ddarfod”. 

Bydd ymgeiswyr sy’n datgelu collfarnau troseddol neu rybuddion heb ddarfod ar eu ffurflenni cais yn cael eu gwerthuso ar sail academaidd yn gyntaf.  Os bydd Tiwtor Derbyn yn dymuno argymell cynnig, bydd y Swyddfa Derbyn yn ysgrifennu at yr ymgeisydd ar yr adeg hon, yn gofyn am ragor o wybodaeth a gaiff ei hystyried gan y Detholwr Derbyn a’r Cadeirydd Recriwtio a Derbyn i benderfynu a ellir bwrw ymlaen â’r cais ai peidio.

Dylai unrhyw ymgeisydd sy’n derbyn rhybudd neu gollfarn ar ôl gwneud cais a chyn dyddiad cofrestru gyda'r Brifysgol roi gwybod i’r Swyddfa Derbyn yn ddi-oed.  Os caiff myfyriwr ei gollfarnu ar ôl cofrestru, dylai roi gwybod i’r Cofrestrydd Academaidd ar unwaith.

D4. Ymgeiswyr sy’n ceisio mynediad gohiriedig

Yn gyffredinol, mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n bwriadu gohirio’u mynediad am flwyddyn (blwyddyn i ffwrdd). Fodd bynnag, ceir nifer fach o raglenni nad ydynt yn caniatáu mynediad gohiriedig oherwydd nifer cyfyngedig y lleoedd sydd ar gael.  Ar hyn o bryd, mae’r rhain yn cynnwys Meddygaeth a Bydwreigiaeth.  Cynghorir ymgeiswyr i ddarllen polisïau derbyn yr adrannau i weld a dderbynnir blwyddyn i ffwrdd cyn cyflwyno cais neu cyn gofyn am fynediad gohiriedig.

Byddwn, fel arfer, yn ystyried dau gais am fynediad gohiriedig.  Os bydd yr ymgeisydd yn dymuno gohirio am drydydd tro, fel rheol, gofynnir iddo gyflwyno cais newydd.

D5. Achredu Dysgu Blaenorol (APL)

Dylai ymgeiswyr am raglenni israddedig ac ôl-raddedig a addysgir sy’n dymuno i’w dysgu blaenorol gael ei ystyried am eithriad rhannol ar gyfer eu gradd neu eu rhaglen ôl-raddedig gysylltu â’r Detholwr Derbyn perthnasol yn y lle cyntaf. 

Mae'r Brifysgol yn cydnabod tri math o ddysgu blaenorol:

a)      Trosglwyddo Credydau - lle dyfarnwyd credydau neu gymhwyster gan sefydliad addysg uwch yn y DU fel rhan o gymhwyster ffurfiol neu gan sefydliad y tu allan i'r DU fel rhan o gymhwyster cyfwerth.  Ni chaniateir trosglwyddo credydau oni bai fod y dysgu blaenorol yn ymdrin â'r un maes pwnc a rhaid ei fod wedi'i gwblhau o fewn y 5 mlynedd blaenorol;

b)     Achredu dysgu blaenorol tystysgrifedig (APcL) - dysgu blaenorol (megis dyfarniadau datblygiad proffesiynol neu ddyfarniadau sy'n seiliedig ar gyflogaeth) sydd ar lefel addysg uwch ond nad yw wedi arwain at ddyfarnu credydau neu gymhwyster addysg uwch;

c)      Achredu Dysgu Blaenorol trwy Brofiad (APeL) - lle mae dysgu a gyflawnir drwy brofiad yn cael ei asesu a'i gydnabod.

Yn achos ceisiadau am APcL ac APel, codir tâl gweinyddol a fydd gyfwerth â 10% o'r ffi ar gyfer unrhyw fodiwlau sy'n cael eu hystyried am APL. 

Fel rheol, ni fydd modd cyflawni mwy na thraean o gyfanswm y credydau ar gyfer y rhaglen drwy APL (e.e. 120 credyd ar gyfer gradd baglor 3 blynedd a 60 credyd ar gyfer rhaglen MSc/MA).  Fodd bynnag, mae rhai eithriadau'n berthnasol i raglenni unigol megis Cwrs Ymarfer y Gyfraith.

Am ragor o fanylion, darllenwch y polisi llawn ynghylch Achredu Dysgu Blaenorol yn: www.swansea.ac.uk/cy/cynnwys/llywioedrychyddion/staff/derbynmyfyrwyr

D6. Ymgeiswyr sy’n dymuno ail-wneud cais

Y Detholwyr Derbyn fydd yn penderfynu a ddylid ystyried ail gais ac ni ddylid cymryd yn ganiataol y byddant yn ystyried ail gais bob tro.  Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i ystyried gwybodaeth o geisiadau blaenorol (gan gynnwys gohebiaeth, datganiadau personol, geirdaon a sgorau cyfweld) neu wybodaeth o unrhyw gyfnod cofrestru blaenorol yn y Brifysgol wrth asesu addasrwydd ymgeiswyr ar gyfer rhaglen.

Dylai ymgeiswyr sydd wedi methu rhaglen astudio flaenorol ym Mhrifysgol Abertawe, ac sy’n dymuno ail-wneud cais, gyflwyno cais yn y ffordd arferol (trwy UCAS neu ar-lein fel y bo’n briodol).  Bydd ceisiadau’n cael eu hystyried gan y Detholwyr Derbyn, gan ystyried cymwysterau wedi’u cwblhau a gwybodaeth o’r cyfnod astudio blaenorol.  Byddai ymgeiswyr yn cael eu hystyried am yr un maes astudio neu faes astudio cytras mewn amgylchiadau eithriadol yn unig a byddai angen cael cymeradwyaeth y Cadeirydd Recriwtio a Derbyn.