Ch1. Ceisiadau

  • Dylai ymgeiswyr am raglenni gradd neu HND amser llawn o’r DU/UE gyflwyno cais trwy Wasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS): www.ucas.com
  • Dylai ymgeiswyr am raglenni proffesiynol Cwrs Ymarfer y Gyfraith (LPC) neu Ddiploma Graddedig yn y Gyfraith (GDL) gyflwyno ceisiadau drwy Fwrdd Ceisiadau Canolog y Gyfraith (LawCAB): www.lawcabs.ac.uk/
  • Dylai ymgeiswyr am raglenni eraill wneud cais yn uniongyrchol i’r Brifysgol gan ddefnyddio’r ffurflen gais ar-lein:   https://intranet.swan.ac.uk/Ontrack/  Mae ffurflen gais bapur ar gael hefyd drwy gais i'r Swyddfa Derbyn.
  • Gall ymgeiswyr nad ydynt o’r DU/UE am raglenni israddedig hefyd wneud cais yn uniongyrchol i’r Brifysgol gan ddefnyddio’r ffurflen gais ar-lein: https://intranet.swan.ac.uk/Ontrack/.  Ar ôl i ymgeisydd gael cynnig pendant o le ar raglen israddedig yn y Brifysgol, caiff y manylion eu trosglwyddo i UCAS.


Bydd yr holl geisiadau a dderbynnir erbyn y dyddiad perthnasol a gyhoeddwyd yn cael ystyriaeth gyfartal.  Os derbynnir cais ar ôl y dyddiad cau perthnasol, gallai gael ei wrthod neu ei ystyried ar gyfer y cyfnod derbyn nesaf os bydd nifer y ceisiadau am raglen benodol yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael.

 

Ch2. Dewis

Mae’r Brifysgol yn ymrwymedig i ddarparu system dderbyn deg.  Ystyrir pob ymgeisydd am raglen yn erbyn yr un meini prawf derbyn.  Lle mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig, rydym yn cynnig lleoedd i’r ymgeiswyr hynny sy’n bodloni’n meini prawf dethol orau ac sydd â'r potensial mwyaf i elwa ar y  rhaglen dan sylw, ym marn y detholwyr derbyn.

Mae dulliau asesu ceisiadau’n amrywio rhwng rhaglenni a gallent gynnwys cyflawniad academaidd blaenorol a disgwyliedig, geirdaon, datganiadau personol neu gefnogol, cyfweliad, profion gallu a chynigion ymchwil.  Gall detholwyr hefyd ystyried unrhyw amgylchiadau unigol eithriadol neu rwystrau i ddysgu e.e. salwch hirdymor, lle mae’r wybodaeth hon wedi’i chynnwys mewn cais.

Lle mae rhaglenni'n gofyn am gyfweliadau, profion neu waith ysgrifenedig ychwanegol fel rhan o’u meini prawf dethol, byddwn yn gwneud hyn yn amlwg i ymgeiswyr ar dudalennau’r rhaglenni dan sylw yn y prosbectws ac ar-lein.  Bydd hyn hefyd yn cynnwys manylion am y broses ddethol a’r meini prawf a ddefnyddir i ddethol ymgeiswyr llwyddiannus.

Ein nod yw gwneud penderfyniadau neu wahodd ymgeiswyr i gyfweliad ymhen 3 wythnos i dderbyn y cais (DS: ystyrir ceisiadau am raglenni Meddygaeth ar ôl y dyddiad cau am geisiadau ac, fel arfer, anfonir gwahoddiadau i gyfweliad yng nghanol mis Rhagfyr).

Ch3. Y broses gwneud cynnig

Lle mae ymgeisydd wedi gwneud cais drwy UCAS, bydd y Brifysgol yn cyfleu ein penderfyniad drwy sianelau swyddogol UCAS, ond caiff y cynnig ffurfiol, gan gynnwys yr Amodau a Thelerau llawn, ei anfon yn uniongyrchol at yr ymgeisydd.

Lle mae ymgeisydd wedi gwneud cais uniongyrchol i’r Brifysgol, caiff penderfyniad ffurfiol ei wneud a'i gyfleu’n uniongyrchol i’r ymgeisydd gan y Swyddog Derbyn perthnasol.

Bydd cynnig, amodol neu ddiamod,  yn cael ei wneud yn ddidwyll, gan ystyried yr wybodaeth a ddarparwyd gan yr ymgeisydd ac/neu’r canolwr ar adeg y cais. Mewn rhai amgylchiadau, gall cynnig fod yn amodol ar ofynion nad ydynt yn academaidd e.e. archwiliad cofnodion troseddol boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Ch4. Derbyn Cynnig Lle

Gan ddibynnu ar y dull ymgeisio, dylai ymgeisydd dderbyn ei gynnig fel a ganlyn:

  • Ceisiadau drwy UCAS: dylid derbyn y cynnig drwy UCAS, naill ai fel dewis cadarn (cyntaf) neu ddewis yswiriant (wrth gefn)
  • Ceisiadau uniongyrchol neu drwy Law CABS - dylid derbyn cynigion yn uniongyrchol gyda'r Brifysgol, fel yr esbonnir yn y llythyr cynnig.

Drwy dderbyn cynnig lle, bydd ymgeiswyr yn ymrwymo i gontract gyda Phrifysgol Abertawe, ar sail yr amodau a'r telerau a nodwyd yn y cynnig ac yn Amodau a Thelerau a Statudau Prifysgol Abertawe, Ordinhadau Cyngor y Brifysgol, Rheoliadau ei Senedd a holl reolau, bolisïau a gweithdrefnau'r Brifysgol.  Ceir manylion llawn yn:  www.swansea.ac.uk/cy/cynnwys/llywioedrychyddion/staff/derbynmyfyrwyr

Ch5: Polisi Canslo

Ar ôl derbyn cynnig lle, caiff ymgeiswyr dynnu'n ôl  a chanslo eu lle o fewn 14 diwrnod, heb roi unrhyw reswm; caiff unrhyw flaendal neu ffioedd gweinyddol neu ffioedd eraill a dalwyd ganddynt eu had-dalu'n llawn fel rheol.  Am ragor o fanylion, ewch i www.swansea.ac.uk/cy/cynnwys/llywioedrychyddion/staff/derbynmyfyrwyr

Ch6: Cadarnhau Canlyniadau

Mae ‘cadarnhad’ yn cyfeirio at y cyfnod bob blwyddyn pan fydd y Brifysgol yn derbyn canlyniadau arholiadau a chanlyniadau eraill ymgeiswyr sydd wedi derbyn cynigion amodol. Mae lleoedd ymgeiswyr sy’n bodloni gofynion eu cynnig amodol yn cael eu cadarnhau’n awtomatig.

Adolygir ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt wedi bodloni'r holl ofynion angenrheidiol, a gellir cadarnhau eu lleoedd os bydd lle ar gael, ond ni ellir gwarantu y bydd hyn yn bosibl.

Rhaid bodloni holl amodau cynigion ar gyfer rhaglenni israddedig yn llawn erbyn canol dydd ar 31 Awst y flwyddyn dderbyn i sicrhau lle. Os bodlonir yr amodau ar ôl yr adeg hon, mae'n bosib y gallwn gadarnhau lle ar gyfer y flwyddyn ganlynol.

Mae’r weithdrefn gadarnhau ar gyfer y rhan fwyaf o ymgeiswyr israddedig yn cynnwys derbyn a phrosesu data electronig gan UCAS a fydd, yn ei dro, yn derbyn ac yn prosesu data canlyniadau electronig gan y byrddau arholi. Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i ddiwygio’r cynnig os oes gwall electronig.

Mae’r weithdrefn gadarnhau ar gyfer ymgeiswyr ôl-raddedig a rhyngwladol yn cynnwys ysgrifennu at sefydliadau a fynychwyd gan yr ymgeiswyr i gael manylion y radd neu ganlyniadau eraill, gwirio canlyniadau Iaith Saesneg trwy wasanaethau gwirio ar-lein ac ysgrifennu at ganolwyr. Os nad yw’r wybodaeth ar gael yn uniongyrchol, cysylltir ag ymgeiswyr i’w hatgoffa o’r amodau y mae angen eu bodloni ac i ofyn iddynt ddarparu'r dogfennau perthnasol.

Os nad oes modd i’r Brifysgol gael cadarnhad swyddogol o’r dyfarniad gan y corff neu’r sefydliad dyfarnu, bydd yn ofynnol i ymgeiswyr gyflwyno eu tystysgrifau gwreiddiol  i’w harchwilio ar adeg cofrestru.

Ch7: Matriciwleiddio Ôl-raddedig

Matriciwleiddio yw'r term am dderbyn ymgeiswyr yn ffurfiol i raglen astudio sy’n arwain at radd neu ddyfarniad academaidd arall y Brifysgol.  Rhaid i ymgeiswyr nad ydynt wedi matriciwleiddio o'r blaen ddarparu tystiolaeth o’u gradd neu gymhwyster cyfwerth ar ffurf tystysgrif wreiddiol neu ddatganiad swyddogol gan y sefydliad dyfarnu neu gorff arall.  Oni bai fod ymgeisydd yn matriciwleiddio, ni fydd yn gymwys i'w arholi a gall y Brifysgol ei atal rhag parhau â’r rhaglen astudio ar adeg briodol yn y flwyddyn academaidd.