C. Meini Prawf ar gyfer Derbyn

C1. Gofynion mynediad i Israddedigion Amser Llawn

Er mwyn dechrau cynllun astudio amser llawn i israddedigion, rhaid i ddarpar fyfyrwyr fodloni Gofyniad Cwrs (a bennir gan yr adran sy’n derbyn ac sydd i'w weld yn adran y pwnc unigol yn y Prosbectws i Israddedigion ac ar-lein) a rhaid eich bod wedi ennill Gradd C neu'n uwch mewn TGAU Saesneg neu Gymraeg (neu gymhwyster cyfwerth).

Fel rheol, mae rhaglenni israddedig yn gofyn am dair Safon Uwch (y gall rhai ohonynt fod mewn pynciau penodol) ar raddau penodol.  Fodd bynnag, bydd y Brifysgol yn ystyried ystod eang o gymwysterau eraill, gan gynnwys Bagloriaethau Ewropeaidd, Rhyngwladol a Bagloriaeth Cymru, Uwch Ddiploma, Irish Leaving Certificate, SQA Advanced Highers, BTEC, Diploma Mynediad i Addysg Uwch a nifer o gymwysterau rhyngwladol. Mae tabl sy'n dangos derbynioldeb y cymwysterau hyn i'w weld ar-lein ac yn y prosbectws i israddedigion.

Yn ogystal â’r uchod, gall Colegau a rhaglenni unigol yn y Brifysgol bennu isafswm gofynion mynediad o ran lefel cyrhaeddiad mewn TGAU neu gymhwyster cyfatebol, yn enwedig mewn Mathemateg. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei datgan yn glir mewn gofynion mynediad ar gyfer rhaglenni penodol.

Mewn achosion arbennig, gellir esgusodi ymgeiswyr o ofyniad y rhaglen os bydd adran/ysgol yn argymell hynny, oherwydd bod yr ymgeisydd wedi cyrraedd y safon mynediad angenrheidiol i’w alluogi i ddechrau ar y cwrs gradd y mae wedi gwneud cais amdano. Fel rheol, byddai hyn yn cael ei asesu trwy gyfweliad neu drwy asesu darn o waith ysgrifenedig.

 

C2. Gofynion Mynediad Ôl-raddedig

Gall ymgeiswyr ôl-raddedig fodloni gofynion mynediad a matriciwleiddio'r Brifysgol fel a ganlyn:

 • Cymhwyster gradd Baglor (sy’n gyfwerth ag o leiaf gradd gyffredin y DU)  gan  sefydliad “cymeradwy” (yn ôl diffiniad UK NARIC) neu gymeradwyaeth flaenorol gan yr Is-bwyllgor Matriciwleiddio; neu
 • Fynediad heb radd (yn briodol ar gyfer rhaglen meistr a addysgir yn unig):  rhaid i ymgeiswyr am raglenni ôl-raddedig a addysgir nad oes ganddynt radd israddedig feddu ar brofiad gwaith ôl-gymhwyster perthnasol sylweddol yn lle hynny, neu brofiad arall y mae'r Detholwyr Derbyn wedi asesu ei fod yn briodol i alluogi derbyn yr ymgeisydd i’r rhaglen berthnasol; neu
 • Gradd cyn-feistr gan sefydliad cymeradwy i dderbyn ymgeisydd i raglen astudiaeth a addysgir gytunedig; neu
 • Trwy argymhelliad i’r Is-bwyllgor Matriciwleiddio, yn achos ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni gofynion matriciwleiddio arferol.

C3. Gofynion Mynediad ar gyfer rhaglenni rhan-amser, galwedigaethol a

Ar gyfer nifer o fodiwlau achrededig a rhaglenni llwybr a gynigir gan yr Adran Addysg Barhaus Oedolion (AABO) ym Mhrifysgol Abertawe, nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, ond mae rhai amodau’n berthnasol ar gyfer y canlynol:

 • Gradd Ran-amser - gellir gwahodd myfyrwyr i gyfweliad a gofyn iddynt ddarparu datganiad personol ysgrifenedig i gefnogi eu cais
 • Rhaglenni Tystysgrif a Diploma TG – bydd angen i fyfyrwyr feddu ar sgiliau TG a rhaid eu bod wedi cwblhau modiwlau lefel achrededig yn llwyddiannus
 • Rhaglenni Tystysgrif Cwnsela – bydd angen i fyfyrwyr fod wedi cwblhau modiwlau lefel achrededig yn llwyddiannus a chael cyfweliad
 • Diploma Cwnsela – gofynnir i fyfyrwyr ddarparu geirdaon, cael archwiliad datgeliad manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, dod i gyfweliad a dangos cymhwyster i ymarfer.

C4. Gofynion Iaith Saesneg ar gyfer mynediad

Mae disgwyl i bob ymgeisydd feddu ar safon Saesneg ysgrifenedig a llafar dda, y gellir ei dangos trwy amrywiaeth o gymwysterau a rhaid iddynt fodloni isafswm gofynion Iaith Saesneg y Brifysgol cyn dechrau’r rhaglen.  

I fyfyrwyr nad ydynt yn dod o’r DU, dyma’r gofynion:

Israddedigion:

 • Lefel 0 ac 1     IELTS 6.0 (gall y gofynion ar gyfer Meddygaeth a Nyrsio amrywio - gwiriwch dudalennau gwe’r Ysgol/Adran dan sylw)
 • Lefel 2 a 3    IELTS 6.0 neu 6.5 (gwiriwch dudalennau gwe’r Ysgol/Adran dan sylw)

Ôl-raddedigion:

 • IELTS 6.0 i 7.0     (gwiriwch dudalennau gwe’r Ysgol/Adran dan sylw)

DS:

 1. Er bod y gofynion wedi’u mynegi ar ffurf sgorau IELTS, mae nifer o brofion Iaith Saesneg wedi’u cydnabod fel rhai sy’n bodloni gofynion yn y maes hwn (gellir gweld rhestr o brofion derbyniol ar-lein).
 2. Gellir derbyn ymgeiswyr o wledydd cymeradwy, lle darparwyd addysg yn yr ysgol ac ar lefel israddedig trwy gyfrwng y Saesneg, i raglenni astudio israddedig ar sail cymhwyster ysgol (gellir gweld rhestr o’r gwledydd hyn ar-lein)
 3. Er bod sgôr cyffredinol IELTS wedi’i gynnwys uchod, gall Detholwyr ofyn am isafswm sgôr ym mhob elfen o’r prawf os dymunant (e.e. yr elfen ysgrifennu)
 4. Lle bo ymgeiswyr ôl-raddedig wedi cwblhau blwyddyn yn unig o astudiaeth israddedig yn y DU (h.y. cawsant eu derbyn yn uniongyrchol i flwyddyn olaf gradd israddedig), gellir gofyn iddynt fodloni gofyniad IELTS yr ysgol/adran;
 5. Yn achos ymgeiswyr israddedig ar gyfer lefel 2 o wledydd lle mae cymhwyster Saesneg yr ysgol yn bodloni gofynion lefel 1 Abertawe, dylid gofyn am ofyniad lefel 2 IELTS safonol, oni bai eu bod wedi ennill cymhwyster yr ysgol ar radd uwch.

C5. Amodau derbyn eraill

Ar gyfer rhaglenni sy’n cynnwys rhyngweithio â phlant a/neu oedolion diamddiffyn, mae’r Brifysgol yn gofyn i ymgeiswyr gael archwiliad datgeliad manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd – y Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt.

Yn ogystal, gofynnwn i ymgeiswyr am rai rhaglenni galwedigaethol neu broffesiynol (fel Nyrsio, Bydwreigiaeth a Meddygaeth) ddangos “cymhwyster i ymarfer” meddygol cyn eu derbyn.

Mae’r gofynion mynediad  manwl ar gyfer pob rhaglen (yn y prosbectws perthnasol neu ar dudalennau gwe’r rhaglen) yn nodi a oes unrhyw rai o’r amodau hyn yn berthnasol.  Bydd llythyr cynnig lle hefyd yn cynghori ymgeiswyr ar yr amodau ychwanegol hyn.