B1. Polisi Derbyn

Adolygir Polisi Derbyn y Brifysgol bob blwyddyn gan y Pwyllgor Recriwtio a Derbyn.  Mae’r Polisi, fel y'i cymeradwywyd gan y Senedd, fel a ganlyn:

Ein Polisi Derbyn yw annog cofrestriadau gan fyfyrwyr sydd â’r potensial i ennill ystod eang o sgiliau newydd, cymhleth; meistroli corff helaeth o wybodaeth uwch ac, yn anad dim, ymgymryd â chyfnod o ddatblygiad deallusol, trwyadl, sy’n arwain at ddyfarnu cymhwyster Prifysgol.

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau ac ymholiadau gan bobl ni waeth beth yw eu hoedran, eu tarddiad ethnig neu genedlaethol, eu hil, eu crefydd, eu rhyw, eu tueddfryd rhywiol, eu statws priodasol, eu cyfrifoldebau teuluol, eu hanabledd corfforol neu synhwyrol, a'u credoau a'u gweithgareddau gwleidyddol neu grefyddol, oni bai fod y gweithgareddau hynny'n anghyfreithlon neu'n groes i bolisïau'r Brifysgol.

Wrth ystyried addasrwydd ymgeisydd i'w dderbyn, bydd y bobl y dirprwywyd y dasg o argymell myfyrwyr i’w derbyn iddynt yn rhoi ystyriaeth ddyledus, fel y bo’n briodol, i berfformiad academaidd blaenorol; dysgu  drwy brofiad blaenorol; argaeledd (neu ddiffyg argaeledd) adnoddau a chyfleoedd dysgu addas; rhaglenni astudio cyfredol; asesiadau gan ganolwyr, seicolegwyr addysg neu ymarferwyr meddygol; cofnodion o gyflawni; tystiolaeth o ymrwymiad a chymhelliant; ansawdd gwaith ysgrifenedig; perfformiad mewn cyfweliad neu dan amodau arholiad.  Bydd y detholwyr hefyd yn ystyried gallu'r ymgeisydd i gyfrannu at fywyd diwylliannol, chwaraeon neu gymdeithasol y Brifysgol a'r gymuned.

Rydym yn cydnabod, er ei bod yn bosibl iawn y byddant yn bodloni rhai o'r meini prawf dethol neu bob un ohonynt, y gall fod yn rhaid gwrthod mynediad i rai ymgeiswyr oherwydd dwyster y gystadleuaeth am nifer cyfyngedig o leoedd.”

B2. Egwyddorion Derbyn Cyffredinol

 • y glynir wrth Bolisi Derbyn y Brifysgol;
 • y goruchwylir proses adolygu a gweithredu'r polisi hwn gan y Pwyllgor Recriwtio a Derbyn;
 • bod y Pwyllgor Recriwtio a Derbyn yn gyfrifol am bennu targedau derbyn blynyddol y Coleg/Ysgol, trwy ymgynghori â rhanddeiliaid perthnasol yn y Brifysgol;
 • bod y Cofrestrydd yn gyfreithiol gyfrifol am dderbyn myfyrwyr;
 • yn absenoldeb dros dro Dirprwy Is-ganghellor sy’n gyfrifol am dderbyniadau, y bydd yr Is-ganghellor yn dirprwyo awdurdod cyffredinol ar gyfer materion derbyn;
 • bod gan bob Coleg/Ysgol Ddetholwr (neu Ddetholwyr) Derbyn a enwebir gan y Pennaeth Coleg/Ysgol perthnasol;
 • bod gan y Detholwyr Derbyn yr awdurdod i gynnig meini prawf mynediad ar gyfer eu rhaglenni astudio;
 • os oes angen, y caiff y Swyddog Derbyn perthnasol wneud penderfyniadau ynghylch derbyn yn unol â meini prawf mynediad y Coleg/Ysgol y cytunwyd arnynt yn flaenorol;
 • na chaiff cynigion derbyn ffurfiol a datganiadau sy’n cadarnhau bod myfyriwr wedi’i dderbyn eu gwneud ond gan y Swyddog Derbyn perthnasol (fel y'i dirprwywyd gan y Cofrestrydd), neu drwy'r unigolyn hwnnw, neu gan Ddetholwyr Derbyn mewn digwyddiadau recriwtio tramor yn sgil ymgynghori â'r Swyddfa Derbyn;
 • bod gan y Pennaeth Derbyn gyfrifoldeb gweinyddol am bob agwedd ar dderbyn ymgeiswyr yn ffurfiol, gan gynnwys pob cysylltiad â chyrff ac asiantaethau allanol sy’n ymwneud â derbyn myfyrwyr.

B3. Y Pwyllgor Recriwtio a Derbyn

Prif ddiben y Pwyllgor Recriwtio a Derbyn yw goruchwylio derbyniadau i’r Brifysgol a datblygu polisïau ar gyfer y Brifysgol o ran recriwtio a derbyn myfyrwyr newydd.  Mae’r Pwyllgor Recriwtio a Derbyn yn adrodd i’r Senedd.

 • Mae prif gyfrifoldebau’r Pwyllgor yn cynnwys:
 • Datblygu strategaethau at ddiben recriwtio myfyrwyr;
 • Goruchwylio derbyniadau i’r Brifysgol;
 • Adolygu’r polisi derbyn ac egwyddorion derbyn bob blwyddyn i sicrhau eu bod yn galluogi’r Brifysgol i gyflawni ei nodau;
 • Monitro derbyniadau myfyrwyr i sicrhau bod polisi ac egwyddorion derbyn yn cael eu gweithredu’n gywir;
 • Sicrhau bod y Detholwyr Derbyn yn cael eu hyfforddi;
 • Annog cysondeb wrth wneud penderfyniadau ar dderbyn a sicrhau bod hyn yn ystyried polisïau cyfle cyfartal perthnasol sy’n ymwneud â myfyrwyr, e.e. anabledd, cydraddoldeb hiliol;
 • Adolygu a datblygu polisïau a gweithdrefnau at ddiben ehangu cyfranogiad;
 • Ar y cyd â’r Uned Cynllunio a Phrosiectau Strategol, pennu targedau cyffredinol y Brifysgol o ran derbyn myfyrwyr newydd a thargedau penodol ar gyfer pob Ysgol/Coleg yn y Brifysgol.

Mae'r Pwyllgor yn cynnwys cynrychiolwyr o bob Ysgol/Coleg, o Wasanaethau Proffesiynol perthnasol ac o'r Pwyllgor Safonau ac Ansawdd Academaidd, y Bwrdd Rheoliadau ac Achosion Academaidd a'r Bwrdd Rheoli Rhaglenni; ynghyd â chynrychiolwyr myfyrwyr.

B4. Ehangu Mynediad

Fel sawl sefydliad arall, rydym yn gweithio i gynyddu cyfranogiad ac ehangu mynediad i addysg uwch gan fyfyrwyr nad oes profiad blaenorol o addysg brifysgol yn eu teuluoedd a chan grwpiau dan anfantais. Mae pob cais yn parhau i gael ei ystyried yn ôl ei haeddiant i sicrhau tegwch a chysondeb.

a. Prifysgol Haf Ymestyn yn Uwch, Ymestyn yn Ehangach
Gali cwblhau’r Brifysgol Haf yn llwyddiannus arwain at gynnig gostyngol ar gyfer ymgeiswyr.

DS: Dylai ymgeiswyr sydd wedi cwblhau compact tebyg neu ysgol haf gyda phrifysgol arall anfon y manylion llawn i'r Swyddfa Derbyn i asesu a fyddent yn gymwys am yr un gostyngiad mewn pwyntiau.

b. Ymadawyr Gofal
Mae Prifysgol Abertawe’n ymrwymedig i ddarparu cymorth ar gyfer plant mewn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal sydd am fynd ymlaen i addysg uwch.  Mae’r pecyn cymorth i fyfyrwyr sydd wedi bod mewn gofal am fwy na 3 mis ac sy’n derbyn “Cynllun Llwybr” Ymadawyr Gofal yn cynnwys cymorth ariannol i fynd i ddiwrnodau agored neu gyfweliadau; blaenoriaeth wrth gael mynediad i’r Gronfa Ariannol Wrth Gefn, sy’n darparu grant o hyd at £1000 y flwyddyn.  Mae rhagor o fanylion ar gael ar-lein


c. Defnyddio data “cyd-destunol” yn y broses dderbyn
Os ydych yn ymgeisydd o'r DU sy'n gwneud cais i wneud gradd gyntaf ac aethoch i ysgol neu goleg a gynhelir gan y wladwriaeth, gall y Brifysgol ddefnyddio gwybodaeth gyd-destunol ochr yn ochr â'ch cais er mwyn creu darlun cyflawn o'ch cyflawniadau a'ch potensial. Gwybodaeth ychwanegol yw hon sy'n cael ei hystyried, ochr yn ochr â'ch ffurflen UCAS, gan y rhai sy'n penderfynu ar dderbyniadau. Ni chaiff unrhyw benderfyniadau eu gwneud ar sail yr wybodaeth hon yn unig, ac mae'n rhaid i chi fodloni ein meini prawf academaidd safonol i gael eich ystyried am fynediad.

Defnyddir y darnau o wybodaeth gyd-destunol canlynol pan fyddant ar gael. Cânt eu cymryd o'ch ffurflen gais a'u defnyddio ynghyd â setiau data sydd ar gael i'r cyhoedd er mwyn darparu'r wybodaeth ganlynol:

A ydych yn bodloni un o’r meini prawf canlynol:

 • Rydych yn byw mewn côd post Cymunedau yn Gyntaf neu mewn Cymdogaeth Cyfranogiad Isel Pegwn 2/3 HEFCE.
 • Rydych wedi derbyn gofal neu wedi bod mewn gofal am fwy na thri mis ac yn derbyn “Cynllun Llwybr” ymadawyr gofal neu mae gennych dystiolaeth berthnasol gan weithiwr cymdeithasol neu 'dîm gadael gofal’.

Neu a yw dau neu fwy o’r canlynol yn berthnasol:

 • Aethoch i ysgol neu goleg a gynhelir gan y wladwriaeth lle mae'r perfformiad yng Nghyfnod Allweddol 5 (Safon Uwch a chymwysterau cyfwerth) yn is na chyfartaledd y DU am nifer o flynyddoedd.
 • Rydych yn dod o deulu lle nad oes gan y rhieni brofiad o addysg uwch.
 • Rydych wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau ‘Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach’ (ac eithrio ysgol Haf Ymestyn yn Uwch, Ymestyn yn Ehangach isod).

Gallai’r ystyriaeth bellach hon arwain at gynnig ar ben isaf yr ystod cynigion; fodd bynnag, hwyrach na fydd hyn yn berthnasol ar gyfer rhai cyrsiau proffesiynol fel Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gwaith Cymdeithasol.  Yn yr achosion hyn, byddai’ch cais yn cael ei amlygu am ystyriaeth bellach gan y Detholwyr Derbyn, a allai gynnwys ymhlith pethau eraill:

 • Ystyriaeth bellach o’r datganiad personol.
 • Sicrhau bod cyfwelwyr yn ymwybodol o'ch cefndir.
 • Ystyriaeth ychwanegol o'ch cais pan fydd canlyniadau'ch arholiadau'n hysbys.