A. Rhagarweiniad

Mae’r ddogfen hon yn gosod cod ymarfer y Brifysgol (gan gynnwys polisïau, gweithdrefnau a gwybodaeth gysylltiedig) ar gyfer derbyn myfyrwyr i raglenni israddedig ac ôl-raddedig (wedi’u haddysgu ac ymchwil). Mae’n darparu gwybodaeth am awdurdod a chyfrifoldebau’r sawl sy’n rhan o’r broses ac yn amlinellu sut bydd unrhyw anghydfod yn cael ei ddatrys.

Penderfyniad y Brifysgol yn unig yw derbyn myfyrwyr i’r Brifysgol.

Y polisi pennaf ar dderbyn yw cefnogi Amcanion Cenhadaeth a Strategol y Brifysgol.

Bydd y Brifysgol bob amser yn ceisio gweithredu gweithdrefnau sy’n deg ac yn unol â chyfraith y Deyrnas Unedig, Siarter, Statudau, Ordinhadau a Rheoliadau’r Brifysgol, a rheolau cyfiawnder naturiol. Mae hyn yn cynnwys ufudd-dod penodol gyda deddfwriaeth sy’n ymwneud â gwahaniaethu (e.e. Deddf Cydraddoldeb 2010, Deddf Cysylltiadau Hiliol (Diwygio), Deddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw a Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd etc).

Mae gweithdrefnau derbyn y Brifysgol yn rhoi sylw dyledus i’r arweiniad mewn perthynas ag arfer da a gyhoeddir gan gyrff eraill, gan gynnwys Cod Ymarfer a Chefnogi Proffesiynoldeb mewn Derbyn yr Awdurdod Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch a dogfennau a chyfarwyddebau a allai gael eu cyhoeddi gan y Llywodraeth, Cyngor Cyllido Addysg Uwch (Cymru) a’r Cynghorau Ymchwil.