A. Rhagarweiniad

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu côd ymarfer y Brifysgol (gan gynnwys polisïau, gweithdrefnau a gwybodaeth gysylltiedig) ar gyfer derbyn myfyrwyr i raglenni israddedig ac ôl-raddedig (rhaglenni a addysgir a rhaglenni ymchwil). Mae’n darparu gwybodaeth am awdurdod a chyfrifoldebau’r sawl sy’n ymwneud â'r broses ac yn amlinellu sut caiff unrhyw anghydfodau eu datrys.

Penderfyniad y Brifysgol yn unig yw derbyn myfyrwyr i’r Brifysgol.

Prif flaenoriaeth y polisi derbyn yw cefnogi Cenhadaeth ac Amcanion Strategol y Brifysgol.

Bydd y Brifysgol bob amser yn ceisio gweithredu gweithdrefnau sy’n deg ac yn unol â chyfraith y Deyrnas Unedig, Siarter, Statudau, Ordinhadau a Rheoliadau’r Brifysgol, a rheolau cyfiawnder naturiol. Mae hyn yn cynnwys cydymffurfiaeth benodol â deddfwriaeth ynghylch gwahaniaethu (e.e. Deddf Cydraddoldeb 2010, y Ddeddf Cysylltiadau Hiliol (Diwygio), y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw a'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd etc).

Mae gweithdrefnau derbyn y Brifysgol yn rhoi sylw dyledus hefyd i’r arweiniad mewn perthynas ag arfer da a gyhoeddir gan gyrff eraill, gan gynnwys Côd Ymarfer yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd, Cefnogi Proffesiynoldeb mewn Derbyn, a dogfennau a chyfarwyddebau eraill a allai gael eu cyhoeddi gan y Llywodraeth, Cyngor Cyllido Addysg Uwch (Cymru) a’r Cynghorau Ymchwil.