Darparu Gwybodaeth Anghywir i Gefnogi Cais

Os ymddengys fod gwybodaeth anghywir wedi'i darparu i gefnogi cais:

  1. Bydd y gweinyddydd perthnasol yn y Swyddfa Derbyn yn ysgrifennu at y myfyriwr yn amlinellu'r anghysondeb ac yn gofyn i'r myfyriwr ymateb mewn ysgrifen gan esbonio paham y cyflwynwyd gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol.
  2. Caiff yr ymateb ei gyfeirio at sylw'r Tiwtor Derbyn perthnasol a'r Swyddog Derbyn a fydd yn penderfynu a ddylid gwrthod y cais neu ddileu'r cynnig. Yn y fath achos, hysbysir yr ymgeisydd o'r rhesymau dros ei wrthod neu dros ddileu ei gynnig.
  3. Caiff ymgeisydd sy'n dymuno apelio i'r Dirprwy Is-ganghellor ar gyfer Profiad y Myfyrwyr yn erbyn y fath gosb wneud hynny o dan y broses Apeliadau Derbyn.

 


Diweddarwyd mis Medi 2013.