Darparu gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol a ddaw i'r amlwg ar ôl cofrestru

Dyma'r gweithdrefnau sydd i'w dilyn pan ddaw i'r amlwg, ar ôl cofrestru, bod gwybodaeth a ddarparwyd i gefnogi cais yn anghywir neu'n gamarweiniol:

  1. Bydd y gweinyddydd perthnasol yn y Swyddfa Derbyn yn ysgrifennu at y myfyriwr yn amlinellu'r anghysondeb ac yn gofyn i'r myfyriwr ymateb mewn ysgrifen gan esbonio paham y cyflwynwyd gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol.
  2. Pan fydd yn derbyn yr ymateb, bydd y Swyddog Derbyn, yn y lle cyntaf, yn cyfeirio'r mater at sylw'r Pennaeth Derbyn a/neu rywun a enwebwyd ganddo i ystyried y dystiolaeth. Os derbynnir esboniad dilys, caiff yr achos ei gau.
  3. Os derbynnir ateb annilys neu annigonol, ceisir barn y swyddog perthnasol yn y Coleg, a enwebir gan Bennaeth y Coleg.
  4. Os penderfynir bod achos i'w ateb, cyfeirir yr achos at sylw'r Gofrestrfa Academaidd yn unol â Gweithdrefnau Disgyblu'r Brifysgol.
  5. Gall myfyriwr gyflwyno cais am adolygiad terfynol o ganlyniad yr achos disgyblaeth yn unol â Gweithdrefnau Adolygiad Terfynol y Brifysgol.

 


Tachwedd 2013