Canslo eich lle

Ar ôl i chi dderbyn eich cynnig lle, cewch ganslo'r lle o fewn 14 diwrnod heb roi unrhyw reswm yn unol â Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol). Mae'r cyfnod canslo yn para 14 diwrnod o'r dyddiad y dywedoch wrthym eich bod am dderbyn eich lle.

Os byddwch yn canslo'ch cynnig o fewn 14 diwrnod, caiff unrhyw ffioedd a daloch eu had-dalu yn llawn ac yn ddi-oed, a beth bynnag, heb fod yn hwyrach na 14 diwrnod ar ôl y diwrnod y dywedwch wrthym eich bod am ganslo eich lle. Byddwn yn eich ad-dalu yn yr un modd ag y defnyddioch ar gyfer eich taliad gwreiddiol, oni bai i chi gytuno fel arall; a beth bynnag, ni fyddwch yn mynd i gostau o ganlyniad i ad-daliad. Os byddwch yn dechrau eich rhaglen yn ystod y cyfnod canslo, bydd y Brifysgol yn codi ffi resymol am y rhaglen a ddarparwyd.

Gallwch ganslo eich lle drwy roi gwybod i Swyddog Derbyn y Brifysgol drwy e-bostio admissions.comms@abertawe.ac.uk neu drwy ysgrifennu i Swyddfa Derbyn, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP.

 

Buaswn yn ddiolchgar pe gallech gynnwys y canlynol yn eich e-bost/llythyr:

Rhoddaf rybudd fy mod am ganslo fy nghynnig lle i astudio ar y rhaglen ............................................

Enw'r Ymgeisydd:

Cyfeiriad yr Ymgeisydd:

Rhif Myfyriwr neu UCAS:

Llofnod yr Ymgeisydd (os yn canslo drwy lythyr)

Rheswm dros Ganslo (dewisol):

 

Sylwer, os ydych wedi gwneud cais drwy UCAS, mae rheoliadau UCAS y mae angen i'r Brifysgol a'r ymgeisydd eu hystyried wrth newid cais am astudio. Mae arweiniad 'Making Changes' ar wefan UCAS ynghylch unrhyw gamau y mae angen i chi fod yn ymwybodol ohonynt. Sicrhewch eich bod yn cyfeirio at wefan UCAS am gyngor pellach yn www.ucas.com. Nid oes unrhyw beth yn y rheoliadau hyn a fydd yn dileu eich hawl i ganslo yn unol â Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013.