6. Apeliadau

Ni fydd y Brifysgol yn ailystyried penderfyniad ynghylch Achredu Dysgu Blaenorol lle mai'r unig sail dros geisio apêl yw'r ffaith bod yr ymgeisydd yn anghytuno â'r farn academaidd sy'n sail y penderfyniad, a lle nad oes unrhyw dystiolaeth na ddilynwyd y gweithdrefnau cywir. Ni fydd unrhyw rwymedigaeth ar y Brifysgol i ystyried apêl am yr unig reswm bod yr ymgeisydd yn anfodlon derbyn y penderfyniad gwreiddiol i beidio â dyfarnu credyd a'i fod am wrthdroi'r penderfyniad hwnnw.

Ni chaiff ymgeiswyr sy'n cyflwyno ceisiadau aflwyddiannus i Achredu Dysgu Blaenorol ofyn i'r penderfyniad gael ei adolygu ond ar sail tystiolaeth ychwanegol, nad oedd ar gael ar adeg y cais, neu os oes tystiolaeth na ddilynwyd y gweithdrefnau cywir. Er enghraifft, os bydd yr ymgeisydd yn dod o hyd i ddogfennaeth ychwanegol sy'n berthnasol i'w astudiaethau tystysgrifedig blaenorol ac yn cefnogi ei gais. Dylid cyflwyno cais ysgrifenedig i’r penderfyniad gael ei adolygu’n ffurfiol i'r Swyddfa Derbyn.

Mae rhagor o gyngor ar gael ym Mhennod B6 Côd Ansawdd Addysg Uwch yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd.