4. Achredu Dysgu Tystyagrifedig Blanenorol/Dysgu Blaenorol Drwy Brofiad

4. Achredu Dysgu Tystyagrifedig Blanenorol/Dysgu Blaenorol Drwy Brofiad

Er mwyn dyfarnu eithriad ar sail dysgu tystysgrifedig blaenorol neu ddysgu blaenorol drwy brofiad ar gyfer rhaglenni sy'n destun gofynion proffesiynol statudol neu reoleiddio, bydd angen bodloni gofynion penodol. Dylai ymgeiswyr gofyn i'r Tiwtor Derbyn perthnasol am gyngor pellach.

4.1 Y Broses Ymgeisio

Anogir ymgeiswyr sydd am wneud cais ar sail Achrediad ar gyfer Dysgu Tystysgrifedig Blaenorol neu Ddysgu Blaenorol drwy Brofiad i gysylltu â Thiwtor Derbyn y rhaglen dan sylw am drafodaeth anffurfiol cyn cyflwyno cais.

Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw cyflwyno tystiolaeth i ategu ei gais i achredu dysgu blaenorol.

Caiff ceisiadau i Achredu Dysgu Tystysgrifedig Blaenorol neu Ddysgu Blaenorol drwy Brofiad eu hasesu ar sail teilyngdod unigol. Mae'n rhaid i ymgeiswyr ddangos eu bod wedi cyflawni profiad dysgu perthnasol. Gallai hyn fod drwy un neu fwy o'r canlynol, i’w benderfynu gan y Tiwtor Derbyn perthnasol:

a. ymgymryd ag un neu fwy o asesiadau cymeradwy ar gyfer pob modiwl (gallai hyn fod ar ffurf asesiadau safonol neu arholiadau atodol); neu asesiadau wedi'u dylunio a'u cymeradwyo'n benodol etc); neu

b. gall gyflwyno portffolio o dystiolaeth i ddangos ei fod wedi cyflawni deilliannau dysgu'r modiwl(au) a myfyrdod personol yr ymgeisydd am sut mae'r profiad wedi cynyddu ei ddealltwriaeth o'r maes pwnc perthnasol: gall hyn gynnwys cadarnhad gan reolwyr llinell o'r disgrifiad swydd/cyfrifoldebau'r swydd a galluoedd yr ymgeisydd.

  • Bydd y Coleg yn cynnal asesiad cychwynnol i benderfynu a oes gan yr ymgeisydd ddigon o brofiad perthnasol i gwblhau portffolio.
  • Bydd y Coleg yn sicrhau bod ymgeiswyr am Achrediad ar gyfer Dysgu Tystysgrifedig Blaenorol neu Ddysgu Blaenorol drwy Brofiad sy'n cael cynhyrchu portffolio yn derbyn cyngor digonol ynghylch yr hyn sy'n ofynnol cyn dechrau'r gwaith (strwythur, nifer y geiriau etc). Byddant yn cefnogi'r ymgeisydd (o fewn terfynau penodol) i gynhyrchu ei bortffolio.
  • Bydd y Coleg yn hysbysu ymgeiswyr am Achrediad ar gyfer Dysgu Tystysgrifedig Blaenorol neu Ddysgu Blaenorol drwy Brofiad am unrhyw offer asesu ychwanegol a ddefnyddir wrth asesu eu ceisiadau (e.e. cyfweliadau, profion diagnostig, aseiniadau arbennig).
  • Bydd y Coleg yn sicrhau bod ymgeiswyr yn llwyr ymwybodol o ofynion cais am Achrediad ar gyfer Dysgu Tystysgrifedig Blaenorol neu Ddysgu Blaenorol drwy Brofiad cyn cyflwyno cais a'u bod yn deall nad yw cwblhau portffolio yn gwarantu y caiff eithriad ei roi.
  • Ar ôl i'r portffolio gael ei gyflwyno, bydd y Coleg yn penderfynu a yw'r dystiolaeth a ddarparwyd yn dangos bod ymgeisydd wedi cyflawni deilliannau dysgu'r modiwlau yn Abertawe mae'n ceisio eithriad ar eu cyfer a bydd yn gwneud argymhelliad ynghylch Achrediad ar gyfer Dysgu Tystysgrifedig Blaenorol/Dysgu Blaenorol drwy Brofiad i'r Is-bwyllgor Matriciwleiddio.

Gellir cymryd hyd at 10 wythnos i brosesu ceisiadau am Achrediad ar gyfer Dysgu Tystysgrifedig Blaenorol/Dysgu Blaenorol drwy Brofiad.

4.2 Ffioedd a thaliadau

Codir tâl gweinyddol fesul modiwl am geisiadau am Achrediad ar gyfer Dysgu Tystysgrifedig Blaenorol/Dysgu Blaenorol drwy Brofiad - 10% o ffi'r modiwl, ni waeth a yw'r cais yn llwyddiannus ai peidio.

4.3 Dosbarthiadau Gradd

Fel arfer dyfernir gradd llwyddo/methu i Achrediad am Ddysgu Tystysgrifedig Blaenorol/Dysgu Blaenorol drwy Brofiad yn hytrach na marc.

Dim ond y marciau ar gyfer modiwlau a astudiwyd yn Abertawe a ddefnyddir i gyfrifo dosbarth y radd, ac nid y credydau drwy Achrediad am Ddysgu Tystysgrifedig Blaenorol/Dysgu Blaenorol drwy Brofiad.

Lle cydnabyddir blwyddyn israddedig gyfan, bydd y datganiad canlynol yn ymddangos ar y trawsgrifiad. "Caniatawyd eithriad o gam cynnar y rhaglen astudio drwy gredyd, ar sail astudio mewn sefydliad arall, cymhwyster blaenorol neu brofiad gwaith perthnasol."

Yn achos achrediad ar gyfer credydau unigol (llai na blwyddyn gyfan) byddai nifer y credydau'n ymddangos ar y trawsgrifiad.