3. Trosglwyddo Credydau

Gellir dyfarnu credyd penodol ar gyfer rhaglenni sy'n rhan o radd/cymhwyster addysg uwch sy'n dwyn credydau, y mae’n rhwydd cymharu'r lefel, y safon academaidd, y cynnwys a'r deilliannau dysgu â dyfarniad cyfatebol ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae'n rhaid bod lefel a chynnwys astudiaethau blaenorol yr ymgeisydd yn cydweddu'n briodol â'r modiwlau mae'n ceisio eithriad ar eu cyfer. Mae'n rhaid i'r Tiwtor Derbyn sicrhau bod y dysgu sy’n deillio o'r astudiaethau blaenorol hyn cyfwerth â'r dysgu y gallai’r ymgeisydd fod wedi'i gyflawni drwy ddilyn y rhaglen astudio lawn.

Dylai ymgeiswyr sylwi, fodd bynnag, na ellir gwarantu eithriad o gredydau ar eu rhaglen astudio arfaethedig ym Mhrifysgol Abertawe ac efallai na fydd hyn yn cyfateb yn union â gwerth/lefel y credyd cyffredinol a ddyfarnwyd i'w cymhwyster cyfredol/blaenorol gan y corff dilysu, h.y. gall fod yn llai.

Ni chaiff eithriad ei ddyfarnu fel arfer ar gyfer rhaglenni/cymwysterau a ddyfarnwyd pum mlynedd neu fwy cyn y dyddiad cofrestru ar gyfer y rhaglen astudio arfaethedig. Byddai'n cael ei ystyried, yn eithriadol, lle gall yr ymgeisydd ddarparu tystiolaeth ategol sy'n egluro sut mae wedi defnyddio a diweddaru'r dysgu a gyflawnwyd drwy'r rhaglen/cymhwyster yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

Fel arfer, ni chaiff eithriad ei roi lle bo myfyriwr wedi cofrestru am ddyfarniad ac wedi methu rhan ohono ac yn dymuno cael ei aildderbyn ar gyfer yr un dyfarniad neu ddyfarniad tebyg.

Ystyrir ceisiadau am eithriad gan fyfyrwyr sydd wedi astudio yn Abertawe o'r blaen ac wedi gadael â Thystysgrif neu Ddiploma Israddedig neu Ôl-raddedig ac sy'n dymuno dychwelyd i gwblhau'r radd, ond nid gan y rhai sydd wedi derbyn dyfarniad ymadael ar sail methiant academaidd.

Derbynnir credydau sydd wedi cyfrannu at ddyfarniad llawn os yw'r dyfarniad blaenorol yn cael ei fforffedu a'r dyst

3.1 Y Broses ymgeisio

Os yw ymgeiswyr yn ansicr a yw eu hastudiaethau blaenorol yn gyfwerth â'r cymhwyster ym Mhrifysgol Abertawe maent yn hawlio credyd ar ei gyfer, dylent gysylltu â Thiwtor Derbyn y rhaglen dan sylw am drafodaeth anffurfiol cyn cyflwyno cais i drosglwyddo credydau.

Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw cyflwyno tystiolaeth i gefnogi ei gais i drosglwyddo credydau. Mae'n debygol y bydd tystiolaeth ategol yn cynnwys trawsgrifiad academaidd a maes llafur y rhaglen, ond bydd y Tiwtor Derbyn perthnasol yn cynghori'r ymgeisydd ar y ddogfennaeth sy'n ofynnol.

a. Ceisiadau gan israddedigion am 'Fynediad Uniongyrchol' i flwyddyn 2 (neu flwyddyn 3)

Dylai ymgeiswyr israddedig sydd am gyflwyno cais am fynediad uniongyrchol i flwyddyn 2 rhaglen nodi eu blwyddyn mynediad ddymunol yn yr adran 'pwynt mynediad' ar y ffurflen gais UCAS/On Track ac anfon tystiolaeth ategol i'r Swyddfa Derbyn.

Os yw ymgeisydd yn gofyn am fynediad uniongyrchol i flwyddyn 2 neu 3 ar ei ffurflen gais, bydd y Swyddfa Derbyn yn gwneud asesiad cychwynnol o’r ffurflen fel arfer ac yn amlygu'r wybodaeth ynghylch pwynt mynediad er sylw'r Tiwtor Derbyn. Os nad oes digon o dystiolaeth ategol o astudiaethau blaenorol yr ymgeisydd, dylai'r Swyddfa Derbyn roi gwybod i'r Tiwtor Derbyn a dylid gofyn i'r ymgeisydd ddarparu tystiolaeth ychwanegol.

Cyfrifoldeb Tiwtor Derbyn y rhaglen yw asesu a chymeradwyo ceisiadau am fynediad uniongyrchol i flwyddyn 2 y rhaglen (neu flwyddyn 3 rhaglen gradd gychwynnol uwch 4 blynedd). Mewn amgylchiadau eithriadol, gellir ystyried cais am fynediad uniongyrchol i flwyddyn olaf rhaglen gradd israddedig, yn amodol ar gymeradwyaeth y Tiwtor Derbyn a'r Is-bwyllgor Matriciwleiddio.

Nid yw mynediad uniongyrchol yn briodol ond ar gyfer y rhai sy'n ceisio eithriad, ar adeg gwneud cais, o flwyddyn/lefel gyfan rhaglen israddedig.

b. Ceisiadau i drosglwyddo credydau ar gyfer modiwlau unigol

Dylai ymgeiswyr gwblhau'r ffurflen gais safonol ar gyfer y rhaglen (e.e. UCAS, On Track etc) a'r ffurflen Achredu Dysgu Blaenorol: Trosglwyddo Credydau, gan amgáu tystiolaeth ategol berthnasol (fel arfer, trawsgrifiad ffurfiol a maes llafur).

Gellir cymryd hyd at 6 wythnos i brosesu ceisiadau i drosglwyddo credydau a bydd y Swyddfa Derbyn yn ysgrifennu at yr ymgeisydd i'w hysbysu am y canlyniad.

3.2 Dosbarthiadau Gradd

Caiff marciau credydau a drosglwyddir o sefydliad addysg uwch arall yn y DU eu cofnodi a'u defnyddio i gyfrifo dyfarniadau fel y bo'n briodol (gan gynnwys achosion eithriadol lle caniateir i ymgeiswyr gael mynediad uniongyrchol i flwyddyn olaf rhaglen israddedig).

Cofnodir enw'r sefydliad blaenorol hefyd a bydd yn ymddangos yn y trawsgrifiad.

Lle caiff blwyddyn israddedig gyfan ei chydnabod, bydd y datganiad canlynol yn ymddangos ar y trawsgrifiad: "Caniatawyd eithriad o gam cynnar y rhaglen astudio drwy gredydau, yn seiliedig ar astudio mewn sefydliad arall, cymhwyster blaenorol neu brofiad gwaith perthnasol."

Yn achos achredu credydau sy'n llai na blwyddyn gyfan, bydd nifer y 'Credydau a Drosglwyddwyd' a'r marc yn ymddangos ar y trawsgrifiad.