Egwyddorion Cyffredinol

Ni waeth a yw cais i achredu dysgu blaenorol yn seiliedig ar drosglwyddo credydau, dysgu tystysgrifedig blaenorol neu ddysgu blaenorol drwy brofiad, mae'n bwysig sylweddoli mai cyflawni’r dysgu neu ddeiliannau'r dysgu hwnnw sy'n cael eu cydnabod yn hytrach na'r gweithgarwch dysgu ei hun.

Cyfrifoldeb sefydliad derbyn, h.y. Prifysgol Abertawe, yw penderfynu faint o gredyd penodol i'w ddyfarnu i fyfyriwr unigol drwy Achrediad Dysgu Blaenorol, yn seiliedig ar lefel, hyd a lled a pherthnasedd canfyddedig y deunydd (yn seiliedig ar wybodaeth a sgiliau) yn y rhaglen neu'r cymhwyster sy'n cael ei gynnig gan yr ymgeisydd, o'i gymharu â'r rhaglen astudio mae'n bwriadu ei dilyn ym Mhrifysgol Abertawe.

Fel arfer, dylid cyflwyno ceisiadau i Achredu Dysgu Blaenorol ar adeg cyflwyno'r cais am le ar raglen astudio - a chyn i'r myfyriwr gofrestru ar y rhaglen.

Gellir achredu dysgu blaenorol ar gyfer modiwl cyflawn yn unig, ac nid ar gyfer rhan o fodiwl.

Yn achos rhaglenni gradd anrhydedd israddedig a graddau cychwynnol uwch, fel arfer mae'n rhaid i ymgeisydd gyflawni'r 240 o gredydau terfynol ym Mhrifysgol Abertawe. Mewn amgylchiadau eithriadol, gellir rhoi consesiwn er mwyn derbyn ymgeisydd i flwyddyn olaf rhaglen radd.

Gall myfyrwyr uwchraddedig a addysgir wneud cais i Achredu Dysgu Blaenorol ar gyfer hyd at draean o gyfanswm pwyntiau credyd dyfarniad. Ni chaiff achrediad am ddysgu blaenorol ei roi ar gyfer elfen traethawd hir rhaglen.

Fodd bynnag, mae'r eithriadau canlynol yn berthnasol, a chaiff myfyrwyr hawlio achrediad am ddysgu blaenorol ar gyfer y rhaglenni canlynol:

  • Ymarfer Cyfreithiol, Diploma Ôl-raddedig - 90 credyd o 180
  • Diploma i Raddedigion yn y Gyfraith - 60 credyd o 120
  • Graddau Nyrsio a Bydwreigiaeth cyn cofrestru - 240 credyd o 360
  • Cymwysterau Gwyddor Iechyd ar ôl cofrestru - 240 credyd o 360
  • Ynghyd â 40 o gredydau ychwanegol ym mlwyddyn 3

Caiff eithriadau i'r uchod eu cymeradwyo fesul achos gan yr Is-bwyllgor Matriciwleiddio.