Swansea University

Cysylltiadau Allweddol

Mae’r uned gaffael / tîm pwrcasu ar y cyd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Abertawe, lle mae’r tîm yn cyflawni ei gyfrifoldebau i’r Brifysgol, ond mae hefyd yn gweithio ar ran Coleg y Drindod Caerfyrddin a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe. Mae’r tîm Pwrcasu yn cynnwys yr aelodau canlynol ar hyn o bryd :

Enw
Teitl swydd
E-bost
Ffôn
 Rhidian Morgan  Pennaeth Caffael  j.r.morgan@swansea.ac.uk  01792 (51) 3073
 Julian Caruana  Uwch Swyddog Pwrcasu  j.r.caruana@swansea.ac.uk  01792 (29) 5873
 Sarah Williams  Swyddog Pwrcasu  s.l.williams@swansea.ac.uk  01792 (29) 5836
 Julie Powell  Cynorthwy-ydd Pwrcasu  j.powell@swansea.ac.uk  01792 (29) 5890
 Laura Allen  Cynorthwy-ydd Pwrcasu  l.miles@swansea.ac.uk  01792 (60) 2779
 Tom Cadwallader  Hyfforddai Pwrcasu  t.j.cadwallader@swansea.ac.uk  01792 (60) 2792
 Sheila Pictor/Barbara West  Cynorthwywyr Clerigol b&s-purchasing@swansea.ac.uk  01792 (29) 5433

Rhidian Morgan, MCIPS – Pennaeth Caffael

Rhidian yw Pennaeth yr Adran Gaffael, sy’n cynnwys staff Pwrcasu a Thaliadau, ac mae wedi gweithio yn y Swyddfa Bwrcasu ers ei chychwyn. Mae ganddo nifer o flynyddoedd o brofiad o waith caffael yn y sector cyhoeddus a phreifat ac mae’n aelod cymwysedig o’r Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi. Prif feysydd cyfrifoldeb Rhidian yw:

 • Polisïau a Gweithdrefnau
 • Cyfleustodau

Julian Caruana MCIPS

Julian yw’r Uwch Swyddog Pwrcasu. Mae ganddo nifer o flynyddoedd o brofiad o waith pwrcasu o fewn y GIG ac mae’n aelod cymwysedig o’r Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi.   Prif feysydd cyfrifoldeb Julian yw:

 • Prosiectau Cyfalaf 
 • Offer Ymchwil 
 • TG a Chyfathrebu 
 • Teithio Busnes 
 • Gwasanaethau Post a Chludwyr
 • Negodi gyda Chyflenwyr
 • Cyngor a chyfarwyddyd ar Reoliadau Pwrcasu, caffael yr UE ac Ariannol.

Sarah Williams MCIPS

Sarah yw’r Swyddog Pwrcasu, ac mae ganddi nifer o flynyddoedd o brofiad mewn busnes ac mewn Awdurdod Lleol. Mae Sarah yn aelod cymwysedig o’r Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi, ac mae ei phrif feysydd cyfrifoldeb fel a ganlyn:

 • Ystadau
 • Arlwyo
 • Gwasanaethau Ymgynghori a Phroffesiynol 
 • Llun-gopiwyr
 • Cynaliadwyedd
 • Negodi gyda Chyflenwyr  
 • Cyngor a chyfarwyddyd ar Reoliadau Pwrcasu, caffael yr UE ac Ariannol.

Julie Powell

Mae Julie wedi gweithio ym maes pwrcasu am nifer o flynyddoedd ac mae’n gweithio i SWWHEPP ar sail ran amser. Mae ei rôl felly wedi’i rhannu’n gyfartal rhwng Pwrcasu a Thaliadau ac mae ei phrif feysydd cyfrifoldeb fel a ganlyn:

 • Desg gymorth a hyfforddiant 'POP'
 • Desg gymorth a hyfforddiant Cerdyn Prynu Natwest
 • Cyfriflenni
 • Ymholiadau Cyffredinol

Laura Miles

Mae Laura wedi gweithio ym maes pwrcasu am nifer o flynyddoedd ac mae ei phrif feysydd cyfrifoldeb fel a ganlyn :

 • Llun-gopiwyr
 • Deunydd Ysgrifennu Corfforaethol ac Argraffu 
 • Cynilion
 • Ad-daliadau ac ymholiadau cyffredinol

Mae Laura yn absennol o’r gwaith ar Gyfnod Mamolaeth ar hyn o bryd, a gellir cyfeirio unrhyw ymholiadau at sylw Tom Cadwallader.

Tom Cadwallader

Ei brif feysydd cyfrifoldeb yw:

 • Deunydd Swyddfa, Papur Llun-gopiwyr a Chyflenwadau Swyddfa 
 • Gwaith cynnal a chadw ar gyfrifiaduron personol ac argraffyddion  
 • Cerbydau Hurio ar Gontract
 • Nwyddau Traul i Gyfrifiaduron  
 • Celfi Swyddfa 
 • Ymholiadau Cyffredinol

Sheila Pictor / Barbara West

Mae Sheila a Barbara yn gweithio fel rhan o’r tîm Pwrcasu, ond i Brifysgol Abertawe yn unig. Eu prif feysydd cyfrifoldeb yw:

 • Mewnbynnu cyflenwyr / credydwyr newydd 
 • Ychwanegu / newid manylion banc  
 • Ymholiadau Cyffredinol

Nôl i’r brig ^