System Rheoli Amgylcheddol

Prifysgol Abertawe yn llwyddo i ennill ISO 14001:2004 a Gwobr EcoCampws Platinwm

EcoCampws yw cynllun gwobrwyo system rheoli amgylcheddol flaengar ar gyfer y sector addysg uwch ac addysg bellach sydd eisoes wedi’i fabwysiadu gan 32% o sefydliadau addysg uwch y DU.

Abertawe yw’r brifysgol gyntaf yng Nghymru i ennill y wobr Platinwm uchaf, ac ymhlith 13 o brifysgolion yn unig o fewn y DU gyfan. Mae hyn yn helpu’r brifysgol o ran ei chydymffurfedd cyfreithiol, ei sgôr yn y Gynghrair Werdd, ei Strategaeth Gynaliadwyedd, ac yn cynrychioli’r safon ryngwladol gyntaf y mae’r brifysgol wedi’i chyflawni ar draws pob un o’r Colegau a’r gweithredoedd gweinyddol. Trwy’r system rheoli amgylcheddol, mae’r Brifysgol yn rheoli ei heffeithiau amgylcheddol mewn meysydd fel defnyddio adnoddau, cynhyrchu gwastraff, rheoli allyriadau, bioamrywiaeth, teithio, adeiladu, ac adnewyddu a chaffael cynaliadwy.

Mae Polisi Cynaliadwyedd Prifysgol Abertawe yn adlewyrchu ymrwymiad cryf i ddatblygu cynaliadwy trwy atal perygl o lygru’r amgylchedd a mabwysiadu dull cynaliadwy ar gyfer pob prosiect yn y dyfodol. Mae’r system rheoli amgylcheddol wedi profi i fod yn arf effeithiol ar gyfer sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â’r holl ofynion cyfreithiol.

Mae’r rhaglen hyfforddiant ac ymwybyddiaeth ynghylch y system rheoli amgylcheddol yn gynllun cynhwysfawr i addysgu a chodi ymwybyddiaeth staff a myfyrwyr am yr agweddau amgylcheddol mawr a’u heffeithiau trwy wyro o’r dulliau rheoli gweithredol. 

TARGEDAU SYSTEM RHEOLI AMGYLCHEDDOL 2012-2016

Ynni ac Allyriadau Carbon   

 •  Lleihau allyriadau carbon absoliwt (o ynni adeiladau) gan o leiaf 35% erbyn 2020/21 wedi’i seilio ar waelodlin 2010/11
 •  Adolygu graddfeydd y Dystysgrif Ynni i’w Harddangos yn flynyddol i wella perfformiad
 •  Dros 50% o drydan y Brifysgol i ddod o grid ar y safle neu grid ynni adnewyddadwy

Dŵr 

 • Lleihau defnydd dŵr i 1 m3/m2 erbyn 2015/16
 •  Llwyddo i ailgylchu 2000l o ddŵr glaw y flwyddyn erbyn 2015/16 

Trafnidiaeth

 • Lleihau’r gyfradd a ragwelir o fyfyrwyr sy’n teithio i’r Brifysgol mewn car ar eu pen eu hunain ar gyfer 75% neu’n fwy o’u teithiau mewn blwyddyn o 21% yn 2010 i 15% yn 2015
 • Lleihau’r gyfradd a ragwelir o staff sy’n teithio i’r Brifysgol mewn car ar eu pen eu hunain ar gyfer 75% neu’n fwy o’u teithiau mewn blwyddyn o 54% yn 2010 i 40% yn 2015
 • Cynyddu nifer y lleoedd gadael beiciau yn y Brifysgol i 600 erbyn 2015/16
 • Mabwysiadu Cynllun Teithio Cynaliadwy’r Brifysgol yn swyddogol erbyn mis Rhagfyr 2014
 • Mae gofyn i bob deiliad trwydded barcio gofrestru fel rhanwyr ceir fel amod o’u cais am drwydded barcio

Adeiladu

 • Cynnwys dulliau ynni effeithlon a chynaliadwyedd yn rhan o bob datblygiad cyfalafol a phrosiectau adnewyddu
 • Erbyn 2013 i gynnwys ystod eang o ystyriaethau cynaliadwyedd o fewn Manyleb Safonau’r Brifysgol

Bioamrywiaeth

 •  Monitro ac adrodd ar y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth yn flynyddol o 2013

Gwastraff 

 • Cyflawni sero gwastraff yn mynd at safleoedd tirlenwi trwy ein cytundeb gwastraff erbyn 2015/16
 • Lleihau mas gwastraff (o dunelli) y m2 GIA i 0.005 erbyn 2015/16
 • Cynyddu % cyfradd y gwastraff a ailgylchir i 48.8 erbyn 2015/16

Rheoli Risg  

 • Adolygu’r cynllun rheoli asbestos ac argaeledd a fformat data, erbyn mis Medi 2013
 • Cynnal lefel gyntaf hyfforddiant yn ymwneud â’r system rheoli amgylcheddol ar gyfer 80% o’r staff a dargedwyd erbyn mis Medi 2013
 • Datblygu cynllun draenio cynhwysfawr o’r safle a system arolygu a chynnal a chadw erbyn mis Medi 2013
 • Datblygu cynllun storio, gwaredu ac ymdrin â chemegau ac olew yn ddiogel cynhwysfawr erbyn mis Medi 2013
 • Datblygu a gweithredu dull ymateb i orlifoedd erbyn mis Medi 2013 

Caffael Cynaliadwyedd

 • Cyflawni Lefel 5 y SPAF mewn dau faes erbyn 2013/14 a thri maes erbyn 2014/15

Ymgysylltu Cymunedol

 • Cynnal cyfres o fisoedd thema bob blwyddyn i ymgysylltu staff a myfyrwyr â’r angen i reoli effeithiau amgylcheddol sylweddol y Brifysgol
 • Recriwtio o leiaf 25 o dimau staff i fynediad ail flwyddyn Prifysgolion Effaith Werdd yn 2012/13

ADRODD AR DDIGWYDDIADAU A DAMWEINIAU

Byddwch yn rhan o’r system ac ADRODD Ar unrhyw ddamwain/digwyddiad amgylcheddol e.e. 

 •          Tân
 •          Ffrwydrad
 •          Sylweddau wedi gorlifo, gollwng, neu arllwys heb ei reoli   
 •          Sylweddau arbennig, peryglus neu gyfyng wedi gorlifo (e.e. olew, gwlybwr golchi, paent)  
 •          Nwy, llwch, tarthau neu lygrwyr eraill wedi’u hallyrru i’r awyr 
 •          Llygru cyrsiau dŵr, draeniau dŵr wyneb, carthffosydd dŵr brwnt
 •          Llygredd tir, ffawna a fflora
 •          Difrod i archeoleg, adeilad rhestredig, treftadaeth leol ayyb    
 •          Sŵn, sbwriel, golau, arogl, dirgryndod neu niwsans arall           

HYFFORDDIANT AMGYLCHEDDOL

Ydych chi wedi’ch cyflwyno i system rheoli amgylcheddol newydd sbon y Brifysgol? Os na, cewch daith fer 5 munud yma http://prezi.com/lf_u8iop66e4/?utm_campaign=share&utm_medium=copy