Ymgorffori Cynaliadwyedd

Mabwysiadwyd y Polisi Cynaliadwyedd presennol gan yr Uwch Dîm Rheoli ac fe’i cymeradwywyd gan yr Is-ganghellor, yr Athro Richard B. Davies, ar 19 Mawrth 2012. Fel rhan o’n hardystiad ISO14001, caiff y polisi ei adolygu’n flynyddol a’i gynnwys yn yr Adolygiad Rheolaeth Amgylcheddol a gynhelir bob blwyddyn gan y Pwyllgor Diogelwch, Iechyd ac Amgylchedd, dan gadeiryddiaeth Cofrestrydd y Brifysgol. Adolygwyd y polisi diwethaf yn Hydref, 2014. Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i gyflawni nodau ac amcanion y Polisi Cynaliadwyedd ac mae ganddi strategaeth gynaliadwyedd fanwl y gellir ei gweld yma: Strategaeth Gynaliadwyedd 2016 - 2020

Mae ymgorffori cynaliadwyedd yng ngwaith ac addysgu beunyddiol y Brifysgol wrth wraidd ymdrech y sefydliad i sicrhau rhagoriaeth ym mhob agwedd. I gyflawni’r nod hon mae staff a myfyrwyr fel ei gilydd yn cael eu hannog i fod yn ymarferwyr cynaliadwyedd gweithgar.