Consortiwm Hawliau Gweithwyr

Polisi Buddsoddiad Moesegol

Cymeradwywyd y Polisi Buddsoddiad Moesegol gan yr Is-bwyllgor Buddsoddi a Chyfarwyddwr Cyllid ym Mehefin, 2014.

Bydd Is-bwyllgor Buddsoddi’r Brifysgol yn mynd ati’n ffurfiol i ystyried sylwadau’n ymwneud â safiad moesegol unrhyw fuddsoddiad gan y Brifysgol.

Mae Gweithgor Caffael Cynaliadwy a Masnach Deg y Brifysgol yn fforwm delfrydol i drafod unrhyw fuddsoddiad, cyn cyflwyno sylwadau ffurfiol, a bydd yn helpu i sicrhau bod y sylwadau ar ffurf gywir i fynd ymlaen i’r Pwyllgor. Mae’r Gweithgor Caffael Cynaliadwy a Masnach Deg - sy’n cynnwys Buddsoddi Moesegol fel eitem sefydlog ar yr agenda - yn cyfarfod bob tymor. I gael gwybodaeth bellach a mynychu’r cyfarfod nesaf cysylltwch â  Dr Heidi Smith ar sustainability@swansea.ac.uk.

Worker's Rights Consortium Logo

Mae gan Brifysgol Abertawe gysylltiad swyddogol â’r Consortiwm Hawliau Gweithwyr (CHW).

Mae’r CHW yn sefydliad monitro hawliau gweithwyr annibynnol, anwleidyddol, sy’n cydweithio gyda gweithwyr, sefydliadau anllywodraethol, a phrifysgolion a cholegau eraill i wella amodau gweithwyr yn y diwydiant dillad.

Trwy eu cysylltiad â’r CHW, mae’r Brifysgol yn cytuno i fabwysiadu cod ymddygiad i ystyried materion fel cyflogau, oriau gwaith, tâl goramser, rhyddid cyfartal i ymgysylltu, iechyd a diogelwch y gweithle, hawliau merched, llafur plant a llafur gorfodol, aflonyddu a cham-drin yn y gweithle a dim gwahaniaethu.

Mae Prifysgol Abertawe’n defnyddio’r cod ymddygiad, o fewn cyfraith gaffael gyhoeddus, i helpu ei harbenigwyr caffael i weithio gyda chadwyni cyflenwi drwy ddatgelu lleoliadau ffatrïoedd dillad, contractwyr ac isgontractwyr, i’w rhannu gyda’r CHW. Pan fo’r Brifysgol yn rhan o gonsortiwm, ceisiwn gael gwybodaeth gan gydweithwyr neu gyflenwyr. Mae ein yn ein helpu i sicrhau bod Hawliau Gweithwyr  a chyflenwyr dillad wrth wraidd ein prosesau tendro.

Masnach Deg

Mae a wnelo Masnach Deg â phrisiau gwell,  amodau gwaith gweddus, cynaliadwyedd lleol ac amodau masnachu teg i ffermwyr a gweithwyr yn y byd datblygedig.

Prifysgol Abertawe oedd y gyntaf yng Nghymru i sicrhau statws Masnach Deg. Mae adran Arlwyo’r Campws wedi ymrwymo’n gadarn  i gynaliadwyedd, Masnach Deg a phrynu’n lleol.

Mae Grŵp Llywio Masnach Deg y Brifysgol yn monitro arferion Masnach Deg ar y campws ac mae’n arwain gweithgareddau cynllunio sy’n gysylltiedig â’r Pythefnos Masnach Deg a gynhelir bob blwyddyn. Mae amrywiaeth eang o nwyddau Masnach Deg ar gael ar y campws, o sudd ffrwythau a choffi i felysion a gwin. Mae ein siop ddillad yn cadw dewis eang o wisgoedd Prifysgol Masnach Deg a gan gyflenwyr moesegol. Hefyd, mae ein Polisi Caffael Cynaliadwy yn ymrwymo’r Brifysgol i brynu cotwm Masnach Deg ar gyfer gwisgoedd neu ddillad pan fo’n ymarferol.

Arlwyo Cynaliadwy

null

Dewis arbennig o fwydlenni blasus gyda bwyd a diod lleol.

"Mae Gwasanaethau Arlwyo’r Campws wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau arlwyo rhagorol o’r ansawdd uchaf i’n holl gwsmeriaid ". Darllenwch fwy.