Masnach Deg/Fairtrade

Consortiwm Hawliau Gweithwyr

Worker's Rights Consortium LogoI gydnabod bod amodau gwaith teg yn hanfodol, mae Prifysgol Abertawe wedi ymgysylltu â'r Consortiwm Hawliau Gweithwyr (WRC) y mis hwn. Mae WRC yn sefydliad monitro hawliau llafur annibynnol ac anwleidyddol sy'n ymdrechu i gydweithio â gweithwyr, sefydliadau anllywodraethol a phrifysgolion a cholegau eraill i wella amodau gwaith yn y diwydiant dillad.

Drwy ymgysylltu â WRC, mae'r Brifysgol yn cytuno i fabwysiadu côd ymddygiad i ystyried materion megis cyflog, oriau gwaith, tâl am oriau dros ben, rhyddid cysylltiadau, iechyd a diogelwch yn y gweithle, hawliau menywod, llafur plant a gorfodol, aflonyddu a thrais yn y gweithle a pheidio â chamwahaniaethu.

Bydd Prifysgol Abertawe yn defnyddio'r Côd Ymddygiad, o fewn cyfraith gaffael gyhoeddus, i helpu ei arbenigwyr caffael i ymgysylltu â'r cadwyni cyflenwi drwy ddatgelu lleoliadau ffatrïoedd dillad ar gyfer holl gyflenwyr, contractwyr ac isgontractwyr dillad y Brifysgol, i'w rhannu â WRC. Pan fo'r Brifysgol mewn consortiwm, byddwn yn ymdrechu i gael gwybodaeth gan gydweithwyr a chyflenwyr.

Masnach Deg

Fairtrade LogoMae a wnelo Masnach Deg â phrisiau gwell, amodau gwaith boddhaol, cynaladwyedd lleol a thelerau masnach teg i ffermwyr a gweithwyr yn y byd datblygol.

Prifysgol Abertawe oedd y brifysgol gyntaf yng Nghymru i ennill statws Masnach Deg. Mae Adran Arlwyo ar y Campws y Brifysgol yn ymrwymo'n gryf i gynaladwyedd, Masnach Deg a phrynu'n lleol.

Mae Grŵp Monitro Masnach Deg y Brifysgol yn monitro arferion Masnach Deg ar y campws ac yn arwain cynllunio sy'n ymwneud â'r Ymgyrch Fasnach Deg flynyddol. Mae amrywiaeth eang o gynhyrchion Masnach Deg ar gael ar y campws, o suddion ffrwythau i ddanteithion a gwin.