Staff yn Gwirfoddoli gyda Darganfod

Ydych chi wedi cofrestru gyda’r Cynllun Gwirfoddoli Staff?

Beth yw’r Cynllun Gwirfoddoli Staff? Mae’r Brifysgol wedi cytuno y bydd staff sydd wedi cofrestru gyda’r Cynllun Gwirfoddoli Staff yn gymwys i gael dyraniad sylfaenol o’r hyn sy’n gyfwerth â dau ddiwrnod gwaith (h.y. 14 awr, neu pro-rata ar gyfer staff sy’n gweithio’n rhan amser) o amser o’r gwaith â thâl, er mwyn gwneud gwaith gwirfoddol.

Beth Nesaf: Ar ôl cofrestru, bydd angen i chi fynychu sesiwn gynefino'r Cynllun Gwirfoddoli Staff cyn y gallwch gymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau.  Mae Discovery yn cynnal sesiwn gynefino ar 7fed Mawrth, 2017 Cod y Cwrs: 419-2 i’w archebu drwy ABW

Dewisiadau Gwirfoddoli gyda Darganfod:

  •  Prosiect Bwyd Abertawe: Yn cael ei gynnal rhwng 2pm a 6pm bob mis, mae’r prydau cymunedol yn ceisio lleihau unigrwydd ac arwahanrwydd ymhlith yr henoed ac aelodau eraill diamddiffyn y gymuned leol.  Mae croeso i holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe gymryd rhan yn y fenter a gallant wneud hyn mewn sawl ffordd, o helpu i addurno’r lleoliad cyn y digwyddiad, i helpu i weini bwyd a diod a sgwrsio gyda’r gwesteion.  
  •  Gwirfoddoli yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa:  Cynhelir sesiwn wirfoddoli hanner diwrnod yng Ngwaith Copr Hafod-Morfa ddydd Mercher 22ain Chwefror o 12pm. Bydd hyn yn cynnwys taith gan un o dywyswyr ein grŵp cyfeillion ac yna ychydig oriau o chwynnu, clirio llystyfiant a chasglu sbwriel.  Yn olaf, bydd cyfle i weld Canolfan Gasglu Amgueddfa Abertawe.  Bydd y sesiwn yn cael ei goruchwylio a bydd offer a menig yn cael eu darparu.
  • Dydd Mercher Gwirfoddoli yn y SoDdGA: Mae cyfleoedd rheolaidd ar brynhawn dydd Mercher i gynorthwyo SoDdGA Twyni Crymlyn y drws nesaf i Gampws y Bae, gyda gwahanol fathau o waith cadwraeth.  Darperir yr holl hyfforddiant ac offer angenrheidiol.
  • Hanner Diwrnod o wirfoddoli gyda phobl hŷn, oedolion ag anableddau dysgu, pobl ifanc a ffoaduriaid a cheiswyr lloches:  Gallai hyn gynnwys cynnal gweithdy neu drefnu gweithgarwch cymdeithasol.  Bydd y dyddiadau yn amrywio felly rhowch wybod os oes gennych ddiddordeb, yn ogystal â’r math o weithdy y gallwch ei gynnig (gall fod yn unrhyw beth o gyllid sylfaenol i sesiwn chwaraeon) neu os oes gennych ddiddordeb mewn rôl gefnogol.
  • Diwrnod gwirfoddoli dirgel: I’r dewr iawn yn eich plith, gallwch gofrestru ar gyfer diwrnod gwirfoddoli dirgel gyda’ch tîm!  Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw trefnu’r dyddiad gyda ni yna bod yn bresennol ar y dydd a chanfod beth y byddwch yn ei wneud!

I gofrestru ar gyfer unrhyw rai o’r cyfleoedd cyffrous hyn, anfonwch e-bost at k.rowles@swansea.ac.uk **hyperlink  neu ffonio Darganfod ar (01792) 295743

Gall pob aelod o staff gofrestru i wirfoddoli gyda Darganfod drwy’r Ap SWell  ac ennill 750 o Bwyntiau Gwyrdd.