Ymgynghorydd o Brifysgol Abertawe yn ymuno ag Embraer

Mae masnacheiddio arbenigedd Prifysgol Abertawe yn hollbwysig, a hynny yn nhermau cynyddu effaith a chwmpas ein hymchwil ymhellach, yn ogystal รข chefnogi adfywio economaidd y mae taer angen amdano yn y rhanbarth, trwy gyfnewid gwybodaeth rhwng diwydiant a'r byd academaidd.

Professor S. Adhikari Mae staff ym Mhrifysgol Abertawe yn cael eu hannog yn weithredol i gydweithio â diwydiant ar brosiectau, ac mae cymorth ar gael i sefydlu prosiectau ymgynghorol cychwynnol â chleientiaid allanol, ac yna i ddrafftio, adolygu a negodi contractau.

I staff, mae hyn yn cynnig y cyfle i wella eu henw da yn fyd-eang, cynyddu effaith ymchwil, a datblygu partneriaethau â'r diwydiant a allai helpu i gynhyrchu rhagor o gyllid i gefnogi ymchwil.

I bartneriaid yn y diwydiant, mae hyn yn cynnig y cyfle i fanteisio ar allu ymchwil o'r radd flaenaf, ar alw, a hynny'n aml heb orfod buddsoddi yn eich cyfleusterau, eich offer na'ch personél eich hunain.

Mae'r amrywiaeth o gleientiaid rhyngwladol y mae staff Prifysgol Abertawe yn cydweithio â hwy ar brosiectau ymgynghori yn destament i ansawdd ein hymchwil, gyda nifer y contractau ymgynghori masnachol wedi mwy na dyblu yn y flwyddyn ddiwethaf yn unig.

Mae'r Athro S. Adhikari o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe yn gweithio gydag Embraer i archwilio nodweddion deunyddiau cyfansawdd newydd sy'n cynnig manteision sylweddol dros ddeunyddiau metelaidd i'r broses o gynllunio awyrennau, a hynny yn nhermau pwysau, cryfder, sefydlogrwydd a gwydnwch.

Embraer yw un o gwmnïau gweithgynhyrchu awyrofod mwyaf y byd.  Wedi'i leoli ym Mrasil, mae'r cwmni wedi'i sefydlu ers dros 45 mlynedd ac mae'n cyflogi dros 19,000 o staff o 20 o genhedloedd. Mae'r sefydliad amlwladol hwn yn dylunio, yn datblygu, yn gweithgynhyrchu ac yn gwerthu awyrennau i'r marchnadoedd awyrennau masnachol a gweithredol, ac yn darparu systemau pwrpasol a datrysiadau wedi'u teilwra'n arbennig i'r diwydiannau amddiffyn a diogelwch.

Mae'r amrywiaeth o gleientiaid Rhyngwladol y mae staff Prifysgol Abertawe yn cydweithio â hwy ar brosiectau ymgynghori yn destament i ansawdd ein hymchwil, gyda nifer y contractau ymgynghori masnachol wedi mwy na dyblu yn y flwyddyn ddiwethaf yn unig.

Mae'r Athro S. Adhikari o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe yn gweithio gydag Embraer i archwilio nodweddion deunyddiau cyfansawdd newydd sy'n cynnig manteision sylweddol dros ddeunyddiau metelaidd i'r broses o gynllunio awyrennau, a hynny yn nhermau pwysau, cryfder, sefydlogrwydd a gwydnwch.

Embraer yw un o gwmniau gweithgynhyrchu awyrofod mwyaf y byd.  Wedi'i leoli ym Mrasil, mae'r cwmni wedi'i sefydlu ers dros 45 mlynedd ac mae'n cyflogi dros 19,000 o staff o 20 o genhedloedd.  Mae'r sefydliad amlwladol hwn yn dylunio, yn datblygu, yn gweithgynhyrchu ac yn gwerthu awyrennau i'r marchnadoedd awyrennau masnachol a gweithredol, ac yn darparu systemau pwrpasol a datrysiadau wedi'u teilwra'n arbennig i'r diwydiannau amddiffyn a diogelwch.

Yn draddodiadol, mae prosesau modelu cyfrifiadurol wedi'u defnyddio wrth gynllunio awyrennau, gan efelychu sut y bydd deunyddiau metelaidd yn ymddwyn o dan amrywiol amodau. Mewn proses a elwir yn meintoli ansicrwydd (UQ), mae ffactorau na ellir eu rhagweld yn ddibynadwy wedi cael eu nodi a'u meintoli a, lle bo hynny'n bosibl, eu lleihau yn rhan o'r broses ddylunio.

Er bod manteision sylweddol i ddefnyddio deunyddiau cyfansawdd, ni ellir mabwysiadu'r dulliau dylunio a nodweddu deunyddiau a ddatblygwyd yn hanesyddol ar gyfer deunyddiau metelaidd ar gyfer deunyddiau cyfansawdd mewn ffordd syml, ac mae hyn yn creu set newydd o heriau i'r diwydiant awyrennau.

Mae'r Athro S. Adhikari yn gweithio gydag Embraer i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o ddulliau dylunio a dadansoddi a fydd yn ystyried y gwahanol fathau o ansicrwydd sy'n gysylltiedig â deunyddiau cyfansawdd. Bydd y dull newydd yn arwain at ddylunio awyrennau ysgafn ac ynni-effeithlon mewn modd cadarn a dibynadwy yn y dyfodol.

Bydd y cydweithredu rhwng Embraer a Phrifysgol Abertawe yn gosod y ddau sefydliad ar flaen y gad mewn perthynas â dulliau dylunio sy'n seiliedig ar feintoli ansicrwydd ar gyfer prosesau dadansoddi strwythurau cyfansawdd dynamig.

I gael rhagor o wybodaeth am ymgynghori ym Mhrifysgol Abertawe, cysylltwch â Stephen Donoghue ar 01792 606350 neu anfonwch e-bost at   s.e.donoghue@swansea.ac.uk