Yn y rhifyn yma

Croeso i rifyn diweddaraf SAIL.

 

Anodd credu bod blwyddyn a hanner wedi mynd ers i mi ddod i'r swydd hon, yn Bennaeth Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr.

Yn ystod y cyfnod hwn, dwi wedi dod i adnabod nid yn unig y sefydliad ond hefyd fy nghydweithwyr yn y brifysgol wych hon.

Beth sy'n glir i mi yw bod llawer o fyfyrwyr a staff talentog yn Abertawe, yn ogystal â nifer enfawr o gyn-fyfyrwyr llwyddiannus a chefnogol o gwmpas y byd.

Yn ystod fy 18 mis cyntaf, dwi wedi mynd ati o ddifrif i ymwneud â chyn-fyfyrwyr yn y Dwyrain Canol a'r Dwyrain Pell yn ogystal â'r rhai yng Nghanada a'r Deyrnas Unedig.

Yn y gwledydd hyn, dwi wedi sôn am brosiectau byw y mae angen nawdd a chymorth dyngarol ar eu cyfer, yn ogystal â thrafod sut y gallwn roi'r cymorth gorau i'n cyn-fyfyrwyr mewn byd sy'n newid yn gyflym.

Gyda golwg ar hynny, yr wyf innau a'm cydweithwyr yn benderfynol o ymgysylltu â phob cyn-fyfyriwr fel y gallwn gefnogi prif nod y Brifysgol ar y cyd: sef bod Abertawe'n dod yn Brifysgol ymchwil ymhlith y 30 prifysgol orau yn y Deyrnas Unedig erbyn 2017, a all gefnogi gweithgarwch creu cyfoeth a bod yn brif yrrwr adfywio economaidd.

Fel y gwyddoch, mae Rhaglen Datblygu Campws uchelgeisiol eisoes ar y gweill – un o brosiectau economi wybodaeth mwyaf gwledydd Prydain ac ymhlith y pump mwyaf yn Ewrop. Mae’r rhaglen yn golygu creu campws newydd yn y Bae, datblygiad newydd sbon gwerth £450 miliwn ar ochr ddwyreiniol y ddinas, fydd yn croesawu ei fyfyrwyr cyntaf ym mis Medi 2015, ynghyd â gweddnewid campws presennol Parc Singleton.

Ein huchelgais yn y pum mlynedd nesaf yn arwain at ein canmlwyddiant yn 2020 yw y bydd y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr yn tyfu, yn gwella eu gwasanaethau gydag adnoddau ychwanegol, ac yn datblygu perthynas gyda'n cyn-fyfyrwyr i ystyried sut y gallwn, gyda'n gilydd, helpu'r Brifysgol i dyfu ac i gyflawni ei hamcanion strategol.

Yr wyf yn ymwybodol bod llawer ohonoch eisoes yn helpu i gefnogi'n myfyrwyr trwy fentora, trwy roi arian i ddatblygu ysgoloriaethau ac i ariannu rhaglenni cyfalaf, a thrwy helpu graddedigion newydd i ddod o hyd i swyddi pan fyddant yn gadael Abertawe. Mae'r Brifysgol yn hynod o ddiolchgar am hyn oll.

Mewn llawer o ffyrdd, mae'ch help yn gwneud gwahaniaeth eisoes i wireddu'r uchelgais sydd gennym yma yn Abertawe. Y peth pwysicaf oll yw ein bod yn rhannu'r dyfodol gyda'n gilydd.

Diolch o galon am eich cymorth parhaol,

Michael Rees

Pennaeth Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr

 

Cadw mewn Cysylltiad

Rydym am glywed gennych...

Rydym wrth ein bodd yn clywed gan raddedigion Abertawe, ble bynnag yr ydych yn y byd a beth bynnag yr ydych yn ei wneud felly cysylltwch â ni i rannu eich newyddion gyda ni! Gallwch ymddangos ar y wefan, mewn e-gylchlythyr neu gylchgrawn.

Diweddaru eich manylion

A oes gennym eich cyfeiriad e-bost a chyfeiriad post cywir? Ydych chi wedi rhoi gwybod i ni beth yr ydych wedi bod yn ei wneud ar ôl gadael Abertawe? Mae diweddaru eich manylion yn gyflym ac yn hawdd - cwblhewch y ffurflen yma.

Rhowch wybod i ni beth yr ydych yn ei feddwl...

Rhowch wybod i ni am eich sylwadau ar gylchgrawn eleni - beth am anfon tweet atom, neu bostio neges ar Facebook, neu ysgrifennu llythyr neu e-bost atom?