Gwobrwywyd Fel Cyn-fyfyriwr

Gwobrwywyd Fel Cyn-fyfyriwr

null

Abertawe'n anrhydeddu 'hyrwyddwr gwyddoniaeth, menywod a'r iaith Gymraeg'.

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i Elin Rhys, cyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe, a sefydlodd Telesgop, y cwmni cynhyrchu amlgyfrwng blaenllaw a leolir yn Abertawe.

Ar ôl graddio â gradd Biocemeg o Brifysgol Cymru Abertawe (fel yr oedd ar y pryd) ym 1978, bu'n gweithio fel gwyddonydd gydag Awdurdod Dŵr Cymru cyn iddi ddechrau gyrfa fel cyflwynydd teledu gyda HTV ac S4C ym 1984.

Ym 1993, sefydlodd ei chwmni teledu ei hun er mwyn poblogeiddio gwyddoniaeth yn y cyfryngau a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg yn bennaf. Heddiw, mae Telesgop yn gwmni amlgyfrwng â'i bencadlys yn ninas Abertawe.

Cynyrchiadau diweddaraf y cwmni ar gyfer S4C yw Her yr Hinsawdd, sy'n ystyried newidiadau yn hinsawdd y byd ac, yn benodol, eu heffaith ar Yr Ynys Las a’r Maldives. Ar gyfer y cynhyrchiad, gweithiodd Elin â’r Athro Siwan Davies o Adran Ddaearyddiaeth Prifysgol Abertawe.

Mae Elin Rhys wedi adeiladu presenoldeb cyhoeddus aruthrol a rhoddir clust a gwerthfawrogiad i’w sylwadau a’i chyngor ar faterion fel arweinyddiaeth, cydraddoldeb yn y gweithle a'r iaith Gymraeg. Nid oes syndod felly i Lywodraeth Cymru alw arni i gadeirio Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar 'Yr Iaith Gymraeg a Datblygu Economaidd' a gyhoeddodd ei argymhellion yn 2014. Mae'r Brifysgol hefyd wedi elwa o'i pharodrwydd i rannu ei phrofiad a'i chyngor gwerthfawr, yn benodol drwy ei gwaith gyda Bwrdd Strategol Academi Cyflogadwyedd y Brifysgol ac fel aelod gweithgar o Gyngor y Brifysgol.

Wrth dderbyn ei gradd, dywedodd Ms Rhys: "Mae'n anrhydedd mawr derbyn y ddoethuriaeth hon gan Brifysgol Abertawe. Teimlaf y dylwn rannu'r anrhydedd â'm staff ffyddlon yn Telesgop, â chydweithwyr sydd wedi fy helpu dros 33 o flynyddoedd yn y diwydiant darlledu, ac â'm gŵr, fy merch a'm rhieni. Mae wedi bod yn fraint gweithio gyda llawer o academyddion Prifysgol Abertawe, eu ffilmio a chyfrif rhai ohonynt ymhlith fy ffrindiau.

"Roeddwn i'n dwlu ar bob munud o'm hamser yma fel myfyriwr israddedig ar ddiwedd y saithdegau, ond doeddwn i byth wedi breuddwydio y byddai'r Brifysgol yn ystyried bod fy ngyrfa yn haeddu gradd er anrhydedd. Rwyf wedi fy syfrdanu wrth weld y Brifysgol yn tyfu ac yn mynd o nerth i nerth ac wedi ymfalchïo ynddi hefyd. Mae cael fy anrhydeddu fel hyn, gan sefydliad rhagorol ar garreg fy nrws yn bleser o'r mwyaf a dwi wrth fy modd! Diolchaf yn ddiffuant i Brifysgol Abertawe am yr anrhydedd ac edrychaf ymlaen at gyfrannu at ei dyfodol llewyrchus."