Flwyddyn yn Ddiweddarach - Oliver Brooks

Un o raddedigion 2015, Oliver Brooks, flwyddyn yn ddiweddarach

null

Graddiodd Oliver Brooks ym mis Gorffennaf 2015 ar ôl astudio MEng mewn Peirianneg Sifil gyda blwyddyn mewn diwydiant. Cadwodd y tîm Cysylltiadau Cyn-fyfyrwyr mewn cysylltiad ag Oliver wrth iddo ddechrau ar ei yrfa.

Yn ystod ei gyfnod yn Abertawe, roedd gan Oliver agwedd ragweithiol iawn at chwilio am yrfa, gan ddefnyddio llawer o’r gwasanaethau sy’n cael eu cynnig gan staff y Coleg Peirianneg a’r tîm Gyrfaoedd. Mynychodd ddarlithoedd nos ICE y Coleg Peirianneg a hefyd ffeiriau gyrfaoedd. Hefyd, fel rhan o’i gwrs, manteisiodd Oliver ar y cyfle i gael lleoliad diwydiannol am flwyddyn yn Awstralia, yn gweithio fel Peiriannydd Prosiect ar brosiect nwy gwythïen lo ar raddfa fawr yng nghanol y gwyllt yn Awstralia.

Yn ei ail flwyddyn, enillodd Wobr Myfyriwr Is-raddedig y Flwyddyn Swyddi, Adeiladu, Peirianneg a Dylunio TARGET a chafodd wahoddiad i fynychu cinio mawreddog yn Canary Wharf yn Llundain.

“Mae’n bur debyg mai hon oedd y foment falchaf i fi fel myfyriwr. Roedd yn anrhydedd cael cynrychioli’r Brifysgol a bod yn enillydd cyntaf erioed o Brifysgol yng Nghymru yn y gwobrau. Rydw i’n cofio’n glir fy nghyfweliad cyntaf fel rhan o’r broses o ddewis Myfyriwr Is-raddedig y Flwyddyn a pharatoi ar ei gyfer gyda llawer o gyfweliadau ffug a siarad drwy bethau gyda’r cynghorwyr – fe dalodd i mi yn sicr!”

“Yn ystod fy nghyfnod yn Abertawe, rydw i wedi gallu llunio CV nodedig iawn ar sail fy mhrofiadau academaidd a phroffesiynol. Oherwydd hyn, fe wnes i adael y brifysgol yn gwbl barod ar gyfer beth oedd o’m blaen a gyda chyfoeth anhygoel o gyfleoedd”.

Ar ôl graddio, dechreuodd Oliver ar ei yrfa gyda Laing O’Rourke, cwmni adeiladu preifat mwyaf y DU. Mae ei rôl newydd fel Peiriannydd Digidol yn canolbwyntio’n llwyr bron ar faes adeiladu sy’n cael ei alw’n Fodelu Gwybodaeth Adeiladu, sy’n canolbwyntio ar adeiladu a defnyddio modelau cyfrifiadurol o brosiectau adeiladu i sicrhau gweithredu mwy effeithlon, gwerthfawr a diogel ar y safle.

“Fy ngwaith i fel Peiriannydd Digidol yw cefnogi’r gwaith o roi prosiectau adeiladu ar waith drwy gyfrwng cydlynu deallus ar wybodaeth a defnyddio modelu digidol uwch. Rydw i wedi gweithio ar sawl prosiect adeiladu a seilwaith yn Ne Lloegr a Chymru, gan gynnwys datblygiadau manwerthu, gofal iechyd, pŵer a rheilffordd mawr. Mae amrywiaeth y gwaith ac ehangder y profiad yn parhau i fod yn gyffrous ac yn dda iawn i ddatblygu fy ngwybodaeth a’m rhwydweithiau Peirianneg.

“Fel llysgennad myfyrwyr yng Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe, roeddwn i’n gwneud cyflwyniadau’n aml i ddarpar fyfyrwyr a’u rhieni. Yn ddiweddar, mae’r profiad hwn wedi bod yn werthfawr iawn i mi fel rhan o’m gwaith i ddarparu hyfforddiant sgiliau a meddalwedd i staff eraill Laing O’Rourke ac aelodau ein cadwyn gyflenwi. Mae’n esiampl arall o sut rydw i’n darganfod bod y sgiliau technegol ac annhechnegol rydw i wedi’u dysgu yn ystod fy nghyfnod yn Abertawe wedi fy helpu i i lwyddo yn y gweithle.

“Gan edrych ar y tymor hwy, mae gan y cwmni rydw i’n gweithio iddo amrywiaeth eang o brosiectau ar y gorwel ar draws sectorau, gan gynnwys ynni niwclear, trafnidiaeth, eiddo masnachol a phreswyl. Fel aelod o Raglen Datblygu Graddedigion Peirianneg Sifil y cwmni, mae llu o gyfeiriadau y gallaf fynd iddyn nhw yn y maes gwaith yma; dim ond manteisio ar y cyfleoedd sydd raid i mi, fel maen nhw’n codi.

“Er hynny, yn fwy na dim arall, ble bynnag fydd fy ngyrfa i’n fy arwain, fy mlaenoriaeth i yw sicrhau fy mod i bob amser yn dysgu ac yn mwynhau beth rydw i’n ei wneud. Os gallaf wneud hynny, gan rannu fy ngwybodaeth hefyd a datblygu eraill ar yr un pryd, rydw i’n meddwl y caf yrfa sy’n rhoi llawer iawn o foddhad.

“Rydw i’n sicr yn colli Prifysgol Abertawe a’i lleoliad unigryw. Yn ystod fy nghyfnod yn Abertawe fe wnes i fwynhau rhai o amseroedd gorau fy mywyd, a dod yn annibynnol iawn”.

Oliver Brooks Introduction

3 Months Later

7 Months Later

Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe’n darparu rhwydwaith ar gyfer cysylltu myfyrwyr â chyflogwyr - yn amrywio o sgyrsiau a gweithdai cyflogwyr i ddigwyddiadau rhwydweithio dan arweiniad y myfyrwyr. Mae’r Academi’n cefnogi myfyrwyr Prifysgol Abertawe ar bob cam o’u siwrnai tuag at yrfa raddedig - o gydlynu cyngor gyrfaoedd proffesiynol, rheoli amrywiaeth o gynlluniau lleoliad a sicrhau cefnogaeth wyneb yn wyneb ac ar-lein, i ddarparu arweiniad ar gyfer gwneud dewisiadau gyrfa gwybodus a pharatoi ar gyfer cyfweliadau.

Os ydych chi mewn sefyllfa i gefnogi myfyrwyr Prifysgol Abertawe gyda lleoliad gwaith neu roi sgwrs gyrfaoedd, cofiwch gysylltu â’r tîm Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr.